برآورد اثر ژن‌ها و ترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دای آلل

نویسندگان

  • رحیم هنرنژاد
  • علیرضا ترنگ
  • مریم حسینی
چکیده مقاله:

تعداد هشت رقم برنج ایرانی و خارجی در سال 1379 بصورت یک طرح دای آلل یک طرفه با یکدیگر تلاقی داده شد و در سال 1380 والدین و نتاج در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت گردیدند و 7 صفت کمی در آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس حاکی از وجود تفاوتهای ژنتیکی بین ارقام و همچنین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات والدین و هیبریدها بود. بدین ترتیب در تلاقی های مورد مطالعه وجود اثرات افزایشی و غیر افزایشی ژن‌ها در کنترل صفات مربوطه محرز گردید.صفت تعداد پنجه در هر بوته تحت کنترل اثرات غالبیت کامل ژن‌ها وصفات ارتفاع بوته و زمان نشاکاری تا 50% خوشه ها تحت کنترل ژنهایی با اثرات غالبیت نسبی بودو قابلیت توارث خصوصی آنها 68/0و 61/0بر آورد گردید. صفات شاخص برداشت، وزن شلتوک هر بوته، طول دوره رشد و زمان نشاءکاری تا رسیدگی کامل دانه‌ها توسط اثرات فوق غالبیت ژن‌ها کنترل می‌شد و سهم اثرات غیرافزایشی بیشتر از سهم اثرات افزایشی بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد اثر ژن ها و ترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دای آلل

تعداد هشت رقم برنج ایرانی و خارجی در سال 1379 بصورت یک طرح دای آلل یک طرفه با یکدیگر تلاقی داده شد و در سال 1380 والدین و نتاج در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت گردیدند و 7 صفت کمی در آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس حاکی از وجود تفاوتهای ژنتیکی بین ارقام و همچنین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات والدین و هیبریدها بود. بدین ترتیب در تلاقی های مورد مطالعه وجود اثرات افزایشی و ...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری برخی صفات کمی و کیفی برنج به روش دای الل

آگاهی از خصوصیات ژنتیکی و چگونگی توارث صفات مهم زراعی و فیزیکوشیمیایی برنج تاثیر به سزایی در شناخت ماهیت و نحوه اثر ژن ها در شکل گیری صفات مزبور دارد. دستیابی به این شناخت ، ضمن ممانعت از اتلاف منابع و زمان در انجام دورگ گیری های بدون هدف ، راه را برای رسیدن به ارقام پرمحصول و با کیفیت بالا کوتاه می نماید. کلیه تلاقی های ممکنه بین هفت لاین و رقم مختلف داخلی و خارجی در سال 1376 انجام شد و 21 فقر...

15 صفحه اول

اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون

تعداد 10 واریته توتون در سال 1372 به صورت یک طرح دورگ گیری نیمه دل آلل تلاقی ونتایج نسل F1 آنها همراه والدین مربوطه در سال 1373 در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار کشت و 8 صفت کمی آنها مورد ارزیابی قرارگرفت. تجزیه واریانس نتایج حاکی از وجود GCA معنی دار برای کلیه صفات و SCA معنی دار برای اغلب صفات بود. بدین ترتیب مشخص گردید. که اثرا ت افزایشی وغیر افزایشی ژنها در شکل گیری صفات مورد...

متن کامل

اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون

تعداد 10 واریته توتون در سال 1372 به صورت یک طرح دورگ گیری نیمه دل آلل تلاقی ونتایج نسل f1 آنها همراه والدین مربوطه در سال 1373 در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار کشت و 8 صفت کمی آنها مورد ارزیابی قرارگرفت. تجزیه واریانس نتایج حاکی از وجود gca معنی دار برای کلیه صفات و sca معنی دار برای اغلب صفات بود. بدین ترتیب مشخص گردید. که اثرا ت افزایشی وغیر افزایشی ژنها در شکل گیری صفات مورد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 36  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023