برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان

نویسندگان

  • اسکندر علیزاده
  • حسین جانمحمدی
  • حسین دقیق کیا
  • صادق علیجانی
  • لعیا شهری
  • پرویز بستانچی
چکیده مقاله:

برای برآورد فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی صفات مربوط به کیفیت داخلی تخم ­مرغ از اطلاعات نسل چهاردهم مرغ­های بومی آذربایجان غربی استفاده شد. برای این منظور، عملکرد 960 قطعه مرغ و کیفیت داخلی 2000 تخم­مرغ مربوط به مرغ­های بومی آذربایجان جمع­ آوری گردید. فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی به وسیله­ی مدل حیوانی تک و شش صفته از طریق روش حداکثر درست نمایی محدود شده برآورد شدند. میانگین برای صفات واحد هاو، ارتفاع سفیده غلیظ، وزن سفیده، وزن زرده، عرض زرده و شاخص زرده به ترتیب 08/62%، 26/4 میلی ­متر، 29/33 گرم، 88/16 گرم، 63/40 میلی­ متر و 91/35% محاسبه شد. وراثت­‌‌ پذیری در مدل تک صفتی برای صفات مذکور به ترتیب 38/0، 30/0، 38/0، 36/0، 27/0 و 22/0 و در مدل شش صفتی 71/0، 65/0، 71/0، 75/0، 62/0 و 56/0 برآورد شد. بالاترین همبستگی ژنتیکی بین واحد هاو و ارتفاع سفیده و برابر با 96/0به دست آمد. براساس نتایج تحقیق حاضر، مقادیر وراثت­پذیری برآورد شده از روش چند صفته به طورکلی بالاتر از روش تک صفتی می­باشد که با توجّه به همبستگی ژنتیکی بالا بین صفات، معتبر­تر از روش تک صفتی است. بنابراین، با توجّه به وراثت ‌‌پذیری بالای به دست آمده برای صفت وزن سفیده از روش چند صفته، انتخاب برای صفت وزن سفیده منجر به بهبود واحد هاو و در نهایت کیفیت تخم­مرغ­های بومی آذربایجان می­شود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد فراسنجه های ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان

برای برآورد فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی صفات مربوط به کیفیت داخلی تخم ­مرغ از اطلاعات نسل چهاردهم مرغ­های بومی آذربایجان غربی استفاده شد. برای این منظور، عملکرد 960 قطعه مرغ و کیفیت داخلی 2000 تخم­مرغ مربوط به مرغ­های بومی آذربایجان جمع­ آوری گردید. فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی به وسیله­ی مدل حیوانی تک و شش صفته از طریق روش حداکثر درست نمایی محدود شده برآورد شدند. میانگین برای صفات واحد هاو، ا...

متن کامل

بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات عملکردی مرغان بومی آذربایجان

در این تحقیق، تخمین اجزای واریانس  -کواریانس و وراثت­پذیری برای صفات عملکردی وزن بدن در 12 هفتگی، وزن بدن در سن بلوغ جنسی، سن بلوغ جنسی و تعداد تخم­مرغ تعداد 43180 قطعه مرغ بومی آذربایجان که طی 14 نسل (سال 1367 تا 1389) این صفات رکورد برداری شده بودند، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها و برآورد مؤلفه­های واریانس برای محاسبه پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و مدل حیو...

متن کامل

برآورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات کیفیت تخم مرغ و وزن بدن در مرغان بومی فارس

در تحقیق حاضر، از اطلاعات صفات کیفیت 2000 تخم‏مرغ مربوط به 746 مرغ بومی در نسل هفدهم و داده‏های وزن مربوط به 17 نسل مرغان بومی مرکز اصلاح نژاد دام فارس برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن و کیفیت تخم‏مرغ استفاده شد. برای هر صفت شش مدل دام یک‌صفتی با تأثیرات تصادفی گوناگون برازش شد. برای صفت وزن بلوغ مدل شامل اثر ژنتیکی افزایشی حیوان و محیطی دائمی مادری، برای وزن 12هفتگی مدل شامل تأثیرات ...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کمی و کیفی تخم مرغ مرغان بومی آذربایجان با روش آماری بیزی

تخم مرغ یک ترکیب بسیار مقوی و سرشار از انواع ترکیبات مختلف می باشد، به نحوی که تمام نیازهای یک موجود زنده از قبیل مواد پروتئینی و ویتامینی در این ماده ارزشمند تأمین شده است. با توجه به اهمیت تخم-مرغ در تغذیه، یکی از پژوهشهای انجام شده روی تخم مرغ ایجاد تخم مرغهائی با کیفیت بالا است. در این پژوهش هدف کلی مطالعه عملکرد مرغان بومی آذربایجان غربی، تخمین پارامترها و روند ژنتیکی صفات کمی وکیفی، محاسب...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  49- 55

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023