برآورد مؤلفه‌های واریانس و کواریانس صفت رشد با استفاده ازمدل تابعیت تصادفی در گوسفند زندی

نویسندگان

  • سمیه صمدی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • طرلان فرهوش گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
  • محمود هنرور گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی، از 19388 رکورد روزآزمون وزن مربوط به 6013 راس گوسفند نژاد مغانی جمع آوری شده طی 15 سال (1374-1388) در ایستگاه تحقیقاتی دشت مغان واقع در استان اردبیل استفاده گردید. . سال- فصل رکوردگیری، سال- فصل تولد، جنسیت بره، نوع تولد و شکم زایش مادر به عنوان عوامل ثابت دسته‌بندی شده و سن مادر هنگام زایش بره و سن بره هنگام رکوردگ...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی، از 19388 رکورد روزآزمون وزن مربوط به 6013 راس گوسفند نژاد مغانی جمع آوری شده طی 15 سال (1374-1388) در ایستگاه تحقیقاتی دشت مغان واقع در استان اردبیل استفاده گردید. . سال- فصل رکوردگیری، سال- فصل تولد، جنسیت بره، نوع تولد و شکم زایش مادر به عنوان عوامل ثابت دسته بندی شده و سن مادر هنگام زایش بره و سن بره هنگام رکوردگ...

متن کامل

برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت بقاء در گوسفند زندی

این تحقیق با هدف برآورد عوامل محیطی موثر بر بقاء و برآورد پارامترهای ژنتیکی بقاء از یک تا آخرین روز رکوردبرداری در گوسفند زندی انجام شد. اطلاعات مورد استفاده شامل رکوردهای بقاء 9558 بره متولد شده از 273 قوچ و 2328 میش بود که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در طول 25 سال (1366 تا 1390) جمع‌آوری شده بود. عوامل مؤثر بر بقاء و خطر حذف توسط دو بسته نرم‌افزاری Survival و cmprsk برآورد شدند. برآورد مؤلف...

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

در این پژوهش از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، پیش­بینی ارزش اصلاحی حیوانات و برآورد روند ژنتیکی تولید شیر 305 روز استفاده شد. داده­ها شامل 171360 رکورد روزآزمون ماهانة شیر دورة اول شیردهی در 96 گله، متعلق به 34257 گاو هلشتاین و سه­بار دوشش بود که در سال­های 1999 تا 2008 زایش داشتند. در مدل استفاده شده، اثر ثابت گروه همزمان استان- گله- سال رکوردگیری- ماه زایش (P...

متن کامل

مقایسه مدل های تکرارپذیری، چند صفتی و تابعیت تصادفی در برآورد اجزای واریانس برای صفت فاصله زایش تا اولین تلقیح در گاوهای هلشتاین ایران

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت فاصله زایش تا اولین تلقیح با استفاده از سه مدل تکرارپذیر، چند صفتی و تابعیت تصادفی از تعداد 159482 رکورد فاصله زایش تا اولین تلقیح که طی سال­های 1360 تا 1392 از 33 گله گاو هلشتاین ایران توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع­آوری شده بود، استفاده شد. مدل چندصفتی نسبت به مدل تکرارپذیر و تابعیت تصادفی دارای معیار اطلاعات بیزین کمتر و فاکتور بیز آن نسبت به دو مدل دیگر ...

متن کامل

مقایسۀ مدل‌های تابعیت تصادفی لژاندر و بی‌اسپلاین در برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفند مهربان

پژوهش حاضر به منظور مقایسۀ مدل‌های مختلف رگرسیون تصادفی برای برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفندان مهربان انجام گرفت. اطلاعات استفاده‌شده شامل 5559 رکورد میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش برای 2244 رأس میش مهربان بود. مدل‌های رگرسیون تصادفی شامل اثر ثابت گله- سال- فصل زایش، یک رگرسیون ثابت برای برازش میانگین تغییرات در جمعیت و دو رگرسیون تصادفی برای برازش آثار تصا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 91  شماره 2

صفحات  33- 42

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023