برآورد هزینه های درون مزرع های فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران

نویسندگان

  • حبیب اله سلامی
  • سیدصفدر حسینی
  • محمد قربانی
چکیده مقاله:

در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از الگوی اقتصادی مک کانل گسترش یافته و با استفاده از اطلاعات میدانی در عرصه خاک، هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک در ساختاری پویا برآو رد گردد . یافته های مطالعه بیانگر آن است که میانگین هزینه فرسایش خاک در هر هکتار برابر98/10721 ریال و برای کل اراضی زیر کشت گندم دیم معادل 23/42 میلیارد ریال می باشد . به علاوه هزینه فرسایش خاک رابطه مستقیمی نیز با قیمت محصول دارد، بنحویکه با افزایش قیمت مح صولی که در این خاکها کشت می شود، هزینه فرسایش نیز افزایش می یابد . این مطالعه، پرداخت یارانه سبز به اقدامات حفاظت کننده خاک و در واقع اخذ مالیات پنهان از نظام های کشت نسبتا فرساینده و سرمایه گذاری در حفاظت خاک را به عنوان راهکار در سیاستگزاری ها وبرنامه ریزی های مربوط به بخش کشاورزی ارائه داده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد هزینه های درون مزرع های فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران

در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از الگوی اقتصادی مک کانل گسترش یافته و با استفاده از اطلاعات میدانی در عرصه خاک، هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک در ساختاری پویا برآو رد گردد . یافته های مطالعه بیانگر آن است که میانگین هزینه فرسایش خاک در هر هکتار برابر98/10721 ریال و برای کل اراضی زیر کشت گندم دیم معادل 23/42 میلیارد ریال می باشد . به علاوه هزینه فرسایش خاک رابطه مستقیمی نیز با قیم...

متن کامل

بررسی راه‌کارهای کاهنده فرسایش خاک اراضی دیم

در مناطق خشک و نیمه‌خشک، انجام شخم در جهت شیب به­‌خصوص در زمان وقوع بارندگی‌­های با شدت زیاد، منجر به فرسایش و هدررفت بیش­تر خاک می­‌شود. با اعمال روش‌­های مدیریتی و به‌­زراعی می­‌توان از میزان اثرات نامطلوب عملیات خاک‌ورزی در این­گونه اراضی کاست. به­‌منظور بررسی اثر شخم عمود بر جهت شیب و کاربرد مالچ کاه و کلش در کاستن اثرات نامطلوب عملیات خاک‌­ورزی بر فرسایش خاک، این تحقیق در 18 کرت استاندارد ...

متن کامل

برآورد تاریخ بهینه‌ی کشت و مراحل حساس رشد به تنش آبی در مناطق عمده‌ی کشت گندم دیم ایران

متغیرهای اقلیمی از عوامل اصلی کنترل‌کننده‌ی زراعت دیم هستند و انطباق دوره‌ی رویشی و زایشی با شرایط اقلیمی مساعد نیز از طریق تاریخ کاشت فراهم می‌شود. ازاین‌رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه‌ی تاریخ رخداد مراحل حساس به تنش آبی (گلدهی و شیری شدن) در راستای دستیابی به عملکرد بهینه در مناطق عمده‌ی کشت گندم دیم ایران است. با توجه به اینکه، شش استان نیمه غربی و شمال‌غربی کشور، بیشترین سطح زیر کشت و عملکرد ...

متن کامل

بررسی اثر شیب و ویژگی‌های خاک در رطوبت خاک در برخی کشتزارهای دیم شمال غرب ایران

  محتوای آب خاک نقشی مهم در رشد گیاه به­ویژه در کشتزارهای دیم مناطق خشک و نیمه‌خشکایفاء می­کند. آگاهی از عوامل مؤثر بر میزان نگهداشت آب در خاک برای مدیریت آب حاصل از بارش­آسمانی و هم­چنین درک طیف وسیعی از فرآیندهای هیدرولوژیکی شامل نفوذ، رواناب، و تبخیر و تعرق ضروری است.این متغیر تحت تأثیر هم‌زمان آب‌وهوا، ویژگی­های خاک، پوشش زمین و توپوگرافی قرار دارد. در این بررسی، تغییرات محتوای آب خاک در هف...

متن کامل

تأثیر شاخص‌های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران

توپوگرافی با اثرگذاری بر کیفیت خاک، می­تواند تولید محصولات کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. به منظور ارزیابی تغییرات مکانی عملکرد گندم و ایجاد مدل­های رگرسیونی بین عملکرد محصول و خصوصیات خاک و توپوگرافی، منطقه توشن در استان گلستان انتخاب گردید. نمونه­برداری گندم و خاک به صورت تصادفی از 100 نقطه از موقعیت­های مختلف شیب صورت پذیرفت. تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک­ها و اندازه­گیری مؤلفه­های عملکر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023