برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی وتولیدمثلی، روند هم‌خونی واثرات آن بر روی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

نویسندگان

  • امین منصوری زلانی گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
چکیده مقاله:

          در این پژوهش از داده‌ های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال‌ های1369- 1383 و ازشجره 30855 پرنده استفاده گردید. وراثت‌پذیری و همبستگی‌ های ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در 12هفتگی، تعداد تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی به‌ وسیله مدل حیوانی چند صفتی و از طریق روش حداکثر درستنمائی محدود شده با استفاده از نرم‌افزار ASREML برآورد گردید. میزان افت ناشی از هم‌خونی نیز در صفات با قرار دادن ضرایب هم‌خونی افراد در مدل‌ های آنالیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین ضریب هم‌خونی کل جمعیت 0/002 درصد بود که در این جمعیت 14 درصد پرندگان هم‌ خون بودند که میانگین ضریب هم‌خونی آن‌ ها 0/019 درصد بود. با توجه به سطح بسیار پایین هم‌ خونی در گله، تأثیر آن  برروی هیج‌ یک از صفات معنی ‌دار نبود (0/05<p). ضرایب وراثت‌پذیری صفات وزن بدن در 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، میانگین وزن تخم‌مرغ و تعداد تخم‌مرغ به ‌ترتیب 0/53، 0/47، 0/57 و 0/22 برآورد شد. با توجه به ضریب هم‌خونی پایین، میزان افت هم ‌خونی بسیار ناچیز و غیرمعنی دار بود. وراثت‌پذیری متوسط و گاه نسبتاً بالای صفات تولیدی و تولیدمثلی مورد مطالعه امکان بهبود این صفات و افزایش میانگین آن‌ ها با استفاده از روش‌ های مناسب گزینش ژنتیکی  را فراهم می‌ کند. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی وتولیدمثلی، روند هم خونی واثرات آن بر روی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

در این پژوهش از داده­ های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال­ های1369- 1383 و ازشجره 30855 پرنده استفاده گردید. وراثت پذیری و همبستگی­ های ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در 12هفتگی، تعداد تخم مرغ، وزن تخم مرغ و سن بلوغ جنسی به­ وسیله مدل حیوانی چند صفتی و از طریق روش حداکثر درستنمائی محدود شده با استفاده از نرم­افزار asreml برآورد گردید. میزان افت ناشی از هم­خونی نیز...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

در تحقیق حاضر از رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، تعداد تخم‎مرغ در سه ماه اول تولید، میانگین وزن تخم‎مرغ (در سنین 28، 30 و 32 هفتگی) و سن بلوغ جنسی مرغان بومی استان یزد طی سال‎های 1380 تا 1388 استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و دو صفتی توسط نرم‌افزار ASREML برآورد شد. وراثت‌پذیری‌های وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم‎مرغ...

متن کامل

برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان آذربایجان

داده‌های پژوهش حاضر توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی آذربایجان غربی طی 11 نسل جمع‌آوری شده است. برای برآورد مولفه­های واریانس-کواریانس و همچنین پارامترهای وراثت­پذیری و همبستگی بین صفات، از داده­های مربوط به صفات وزن بدن در یک روزگی، 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ در سه ماهه اول تولید و میانگین وزن تخم مرغ (در 28، 30 و 32 هفتگی) با استفاده از مدل دام چند صفته در نرم افزار  WOMBATو با رو...

متن کامل

برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز مطالعه و تکثیر مرغ بومی مازندران و مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه ها و در آمدهای مربوط به پرورش مرغ بومی، یک مدل ریاضی طراحی گردید و پارامترها و ارزش اقتصادی صفات برآورد شد. آنگاه حساسیت مدل نسبت به تغییرات هر یک از پارامترهای مدل محاسبه شد. مدل مورد مطالعه در این تحقیق رامی توان با اندکی تغییر، در برنامه های اصلاح نژاد مرغ بومی درسایر نقاط کشور نیز استفاده نمود....

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان بومی آذربایجان غربی

هدف از این پژوهش برآورد روند ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان بومی آذربایجان غربی بود. به منظور برآورد روند ژنتیکی، از تعداد 40588 رکورد مربوط به مرغ و خروس-های بومی که طی15 نسل، از سال 1367 تا 1391 در ایستگاه اصلاح نژاد و تکثیر مرغ بومی، آذربایجان غربی واقع در شهرستان ارومیه تهیه شده بود، استفاده گردید. صفات مورد بررسی شامل وزن بدن در 8 هفتگی(bw8)، سن بلوغ جنسی(asm)، وزن بدن در بلوغ جنسی(bwsm)، تع...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  73- 78

تاریخ انتشار 2014-04-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023