بررسی آثار بهره برداری بر زادآوری و فشردگی خاک جنگل در سیستم چوبکشی زمینی (مطالعه موردی جنگل اسالم استان گیلان)

نویسندگان

  • اسلام بنیاد, امیر
  • مجنونیان, باریس
چکیده مقاله:

Forest future depends on forest stands regeneration. Soil is one of the principal capitals in the forest area. It is important to minimize damages to the forest ecosystem during logging operation. In forestry and forest management, it is significant to know the effect of forest logging damages on regeneration, sapling and soil compaction. This study was carried out in Asalem Beech forest area, in the north of Iran. The forest was harvested by selective cutting method. A systematic and randomized sampling method was used for data collection. Analysis of variance (ANOVA) techniques and binomial distribution were used for data analysis. The results showed 14.5 ± 0.99 percent of regeneration and saplings of forest stands were destroyed and damaged by logging operations with 20 m3/ha intensity per year. 9.12 ± 0.83 percent of saplings were totally destroyed and 5.3 ± 0.63 percent were damaged. These damages were caused due to felling, accumulating, skidding and landing. Soil bulk density in range of 0-10 cm depth, logging and skid trails areas were increased 17.54 and 35.61 percent, respectively. To reduce logging damages and soil compaction in forestry, and manage the forest, we need a suitable organization of timber extraction operation, careful designing and standard construction of skid trails on the basis of logging maps before felling the trees down.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر شیب زمین بر وسعت و شدت برهم‌خوردگی خاک جنگل در اثر عملیات چوبکشی زمینی (مطالعه موردی: جنگل ناو اسالم گیلان)

یکی از عامل‌های کلیدی برای داشتن جنگل‌هایی با تولید مستمر، حفاظت از خاک جنگل است. در پژوهش پیش‌رو وسعت و شدت برهم‌خوردگی خاک جنگل در اثر خارج کردن تنه‌ها و گرده‌بینه‌های درختان قطع‌شده (m3/ha 20/5) در جنگل ناو اسالم گیلان بررسی شد. پس از اتمام عملیات چوبکشی، برهم‌خوردگی خاک از طریق نمونه‌برداری نقطه- خط‌نمونه و به ‌روش ارزیابی چشمی بررسی شد. نتایج نشان داد که حدود 2/6 ± 19 درصد از خاک منطقه در ...

متن کامل

تاثیر برش تک‌گزینی بر تنوع زادآوری گونه‌های درختی (مطالعه موردی: جنگل ناو اسالم، غرب گیلان، ایران)

در این مطالعه اثر مساحت، شیب و جهت روشنه بر تنوع زادآوری گونه‌های درختی در راشستان آمیخته، سری دو از جنگل‌های ناو اسالم استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. بدین‌منظور 15روشنه با سه اندازه روشنه کوچک (200-100 مترمربع)، متوسط (300-200 مترمربع) و بزرگ (400-300 مترمربع) هرکدام با پنج تکرار انتخاب شد. نقاط شاهدی نیز با همین اندازه زیر تاج پوشش بسته در نظر گرفته شد. شیب در چهار کلاسه (30-20، 40-31، 50-...

متن کامل

روش سنتی بهره برداری از جنگل های شمال، ارزیابی آثار به توده و خاک جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

چوبکشی با حیوانات در بسیاری از مناطق، حتی در کشورهای صنعتی، گزینه ای مناسب است. در مقایسه با تجهیزات چوبکشی زمینی، استفاده از حیوانات به هم خوردگی و کوبیدگی خاک و صدمه به توده باقی مانده را به طور معنی داری کاهش می دهد. این تحقیق در پارسل های 220 و 225 بخش نمخانۀ جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام گرفت. به منظور ارزیابی صدمه به تجدید حیات و گروه های زادآوری در اثر حمل چوب با قاطر، آماربرداری صد د...

متن کامل

روشی در برآورد ریالی صدمات بهره برداری جنگل بر توده و زادآوری ( مطالعه موردی : سری الندان و واستون )

در این تحقیق روشی به منظور برآورد ریالی خسارات وارد بر توده و زادآوری در اثر بهره برداری و خروج چوب آلات در اراضی جنگلی ارایه شده است. جنگل های شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. سه منطقه جنگلی شامل پارسل های 17 و 28 از سری واستون و پارسل 7 از سری الندان، به دلیل این که در میان جنگل های تحت پوشش شرکت از ویژگی های متوسط و قابل تعمیمی برخوردار بود، به عنوان عرصه من...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 48

صفحات  449- 456

تاریخ انتشار 2009-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023