بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان موانع زبر تیز گوشه و شیب مثبت بر روی طول پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کلاسیک

ثبت نشده
چکیده

سازه‌‌های هیدرولیکی نظیر حوضچه‌‌های آرامش عمدتاً به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآب‌‌ها و دریچه‌‌ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق با استفاده از روش آزمایشگاهی، میزان تاثیر همزمان موانع زبر تیز گوشه و نیز شیب مثبت بستر بر روی پارامتر طولی پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات بر روی فلومی بطول 8 متر، عرض 35/0 متر و ارتفاع 4/0 متر انجام گرفت. محدوده عدد فرود در این تحقیق بین 4 تا 12 و تغییرات شیب کف از 0 تا 3/0 درصد بود. پارامترهایی همچون، دبی جریان، عمق اولیه، عمق ثانویه، پروفیل سطح آب در طول پرش، هد هیدرولیکی روی تاج سرریز و هد هیدرولیکی در بالادست سرریز اندازه گیری و برداشت شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که وجود موانع زبر تیز گوشه می‌تواند نسبت طول پرش به عمق ثانویه را تا 5/35% کاهش دهد. همچنین برای وجود موانع زبر تیز گوشه و افزایش عدد فرود نسبت y2/y1به طور میانگین 5/6% افزایش می‌‌یابد. و در نهایت مشاهده شد برای یک عدد فرود مشخص، با نصب موانع زبر تیز گوشه نسبت Lj/y2به طور میانگین 2/1% کاهش می­یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان زبری تیز گوشه و شیب مثبت بر روی طول پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کلاسیک

سازه‌های هیدرولیکی نظیر حوضچه‌های آرامش عمدتاً به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآب‌ها و دریچه‌ها از این خاصیت مهم پرش هیدرولیکی استفاده می‌نمایند.در این تحقیق میزان و نحوه تاثیر پرش هیدرولیکی با انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی مشخص می‌گردد. با این هدف آزمایش‌های متعددی(60 آزمایش) برای اعداد فرود ورودی در محدوده 4 تا 12 در فلوم به عرض 35 سانتی متر انجام گرفت. در این آزمایش‌ها زبری تیز ...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثر بستر زبر بر عمق مزدوج نسبی پرش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس

پرش هیدرولیکی، یکی از مهم­ترین پدیده­ها در جریان متغیر سریع است..در این پدیده، ضمن ایجاد افت انرژی زیاد، سرعت جریان به میزان قابل توجهی کاهش می­یابد. در این تحقیق پرش هیدرولیکی بر روی شکل جدیدی از بستر زبر با زبری­های به شکل نیم­استوانه با سه ارتفاع (r) و چهار فاصله (s=1D, 2D, 3D, 4D) مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 238 آزمایش در محدوده اعداد فرود 6/4 تا 4/7 بر روی شیب افقی و دو شیب معکوس 1 و 5/...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه‌های آرامش تیپ 2

شرایط هیدرولیکی حوضچه آرامش به­خصوص میزان دبی عبوری از سرریز و شوت و همچنین محل تشکیل پرش هیدرولیکی نقش به­سزایی بر روی نوسانات سرعت جریان در حوضچه آرامش دارد. در این تحقیق اثر جا­به­جایی محل تشکیل پرش هیدرولیکی و میزان دبی بر نوسانات سرعت جریان مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش­ها بر روی مدل سد گلابر با مقیاس 1:30 در چهار دبی 7/221، 8/355، 450 و 9/592 متر مکعب بر ثانیه انجام شد. مقادیر دبی جریان ...

متن کامل

پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با آستانه روزنه‌دار و پیوسته

به­منظور جلوگیری از آبشستگی بستر رودخانه و آسیب به سازه‌های پایین‌دست، انرژی جنبشی جریان عبوری از روی سرریز‌های بزرگ باید به‌وسیله یک پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش مستهلک گردد. حوضچه‌های آرامش انواع مختلفی دارند که عمدتاً شامل حوضچه‌های آرامش استاندارد USBR هستند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عملکرد دیواره‌های روزنه‌دار و دیواره‌ پیوسته در حوضچه‌های آرامش و چگونگی تأثیر آن‌ها بر مشخصات پرش ه...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثر بستر زبر بر عمق مزدوج نسبی پرش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس

پرش هیدرولیکی، یکی از مهم­ترین پدیده­ها در جریان متغیر سریع است..در این پدیده، ضمن ایجاد افت انرژی زیاد، سرعت جریان به میزان قابل توجهی کاهش می­یابد. در این تحقیق پرش هیدرولیکی بر روی شکل جدیدی از بستر زبر با زبری­های به شکل نیم­استوانه با سه ارتفاع (r) و چهار فاصله (s=1d, 2d, 3d, 4d) مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 238 آزمایش در محدوده اعداد فرود 6/4 تا 4/7 بر روی شیب افقی و دو شیب معکوس 1 و 5/...

متن کامل

بررسی پروفیل‌ سطح آب و سرعت در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با شیب معکوس

مطالعه بر روی کاهش انرژی جریان به منظور کاهش خسارت بر ابنیه پایین­دست همواره از موضوعات مورد توجه محققین بوده است. یکی از عمده­ترین مباحث در این زمینه بررسی پرش هیدرولیکی و نحوه کنترل آن می­باشد. همانند هر سازه دیگر در ساخت سازه­های کاهنده انرژی جریان نیز، منظور نمودن عوامل اقتصادی و سهولت اجرا، موضوعی اساسی است. لذا در این تحقیق اثر زبری و شیب­ منفی بستر بر پروفیل سرعت و سطح آب پرش هیدرولیکی د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 20

صفحات  23- 31

تاریخ انتشار 2020-07-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021