× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل دورگیر و لایه‌یی

نویسندگان

  • محمد شمسی دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در نوشتار حاضر، اثر ستون سنگی غیرمسلح و مسلح با دو نوع تسلیح لایه‌یی و دورگیر در بهبود باربری بستر سست ماسه‌یی رس‌دار با انجام ۱۲ آزمایش سه محوری مستقل همراه با تحلیل عددی با نرم‌افزار آباکوس بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از ستون سنگی غیرمسلح و مسلح می‌تواند ضمن کنترل نشست بستر، باربری آن را به میزان قابل ملاحظه‌یی افزایش دهد. همچنین برای رسیدن به یک ظرفیت باربری مشخص، استفاده از لایه‌های ژئوتکستایل (در تعداد مورد نیاز) در مقایسه با ژئوتکستایل دورگیر از نقطه نظر اقتصادی (میزان ژئوتکستایل مصرفی) و اجرایی مفیدتر است. تحلیل عددی روی نمونه‌های سه محوری در حالات مختلف، ضمن ارائه‌ی دقت قابل قبول در شبیه‌سازی نتایج آزمایش، مبین کفایت استفاده از فقط ۶۰٪ تسلیح دورگیر در طول ستون سنگی جهت رسیدن به مقاومت نهایی یکسان با ۴ لایه‌ی تسلیح است. در این حالت مقدار ژئوتکستایل مصرفی برای تسلیح دورگیر، ۳ برابر تسلیح لایه‌یی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده- در مقاله حاضر تحلیل عددی گروه ستون سنگی 1 با طول ده متر ارائه شده که در لایه ای رسی ساخته شدهاند. بارگذاری توسط پی صلب انجام شده است. گروه ستونهای سنگی شامل پنج ستون سنگی می شود که هندسه خاک و ستونها متقارن است. تحلیلهای عددی انجام شده به صورت دوبعدی و کرنشصفحهای است. رفتار مصالح ستون سنگی و خاک اطراف آن با مدل رفتاری الاستوپلاستیک مور- کولمب مدل سازی شده است. در تحلیلهای انجام شده اثر پ...

چکیده- در مقاله حاضر تحلیل عددی گروه ستون سنگی 1 با طول ده متر ارائه شده که در لایه ای رسی ساخته شدهاند. بارگذاری توسط پی صلب انجام شده است. گروه ستونهای سنگی شامل پنج ستون سنگی می شود که هندسه خاک و ستونها متقارن است. تحلیلهای عددی انجام شده به صورت دوبعدی و کرنشصفحهای است. رفتار مصالح ستون سنگی و خاک اطراف آن با مدل رفتاری الاستوپلاستیک مور- کولمب مدل سازی شده است. در تحلیلهای انجام شده ا...

ستون‌های سنگی یکی از روش‌های بهسازی خاک‌های نرم به منظور افزایش ظرفیت باربری هستند. لذا یافتن راه‌هایی برای افزایش کارایی آنها مورد توجه می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین علل کاهش باربری ستون‌های سنگی پدیده‌ی خمره‌ای شدن می‌باشد، می‌توان از پوشش مسلح کننده پیرامون این ستون‌ها استفاده نمود. در این مقاله ستون‌های سنگی منفرد و گروهی در دو حالت معمولی و با پوشش ژئوتکستایل پیرامون آن، مورد ...

تکنیک‌های مختلفی به منظور بهسازی خاک‌های نرم ارائه گردیده است. یکی از مناسب‌ترین روش‌ها استفاده از ستون‌های سنگی می‌باشد. ظرفیت باربری ستون‌های سنگی وابسته به احاطه کردن خاک نرم در یک سلول محیطی می‌باشد. از اینرو یکی از روش‌های مورد نیاز برای افزایش تنش دورگیر در ستونهای سنگی استفاده از قفسه‌های ژئوگرید است. در این مقاله، تاثیر قفسه‌های ژئوگریدی در بازسازی ستون سنگی و تاثیر پارامترهای مختلف از ...

در این نوشتار با انجام مطالعات آزمایشگاهی، رفتار بستر مسلح با یک و دو لایه‌ی ژئوسل تحت بارگذاری تکراری نظیر بار ترافیک وسائط نقلیه بررسی شده است. بارگذاری تکراری با اعمال بیش از ۲۰۰۰۰ سیکل تا رسیدن نشست به یک حالت پایدار یا بروز نشست‌های مفرط ادامه یافته است. نتایج نشان می‌دهد که نشست در سیکل‌های اول بارگذاری درصد قابل توجهی از نشست نهایی در انتهای بارگذاری را شامل می‌شود، که این امر مبین اثر ...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...