بررسی آماری آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در ارتباط با عفونت های دندانی شهر تهران، سال 1378

نویسندگان

  • رفیعی عباس
  • بیات محمد,
  • رفیعی عباس,
چکیده

هدف: عفونت های ادنتوژنیک جز عفونت های شایعی هستند که به تشخیص سریع و درمان صحیح نیاز دارند. با توجه به حساسیت مساله و همچنین نیاز جامعه دندانپزشکی به داشتن اطلاعات صحیح از وضعیت موجود، این تحقیق به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان پیرامون عفونت های دندانی در مطب های خصوصی در شهر تهران در سال 1378 انجام گرفت.مواد و روشها: مطالعه به روش توصیفی بر روی 79 دندانپزشک که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده بودند صورت گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه که شامل سه قسمت آگاهی، نگرش و عملکرد بود جمع آوری گردید. دندانپزشکانی که از 8 سوال به 1 تا 3 سوال پاسخ صحیح داده بودند در گره ضعیف، آنهایی که به 4 تا 6 سوال پاسخ صحیح داده بودند در گروه متوسط و همچنین آنهایی که به 7 تا 8 سوال پاسخ درست داده بودند در گروه خوب قرار گرفتند.یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق در قسمت آگاهی، 74 درصد از افراد مورد بررسی در گروه ضعیف، 23 درصد در گروه متوسط و3 درصد در گروه خوب قرار داشتند. در قسمت عملکرد، 59 درصد در گروه ضعیف، 37 درصد در گروه متوسط و 4 درصد در گروه خوب قرار داشتند.در مورد نگرش در تجویز دارو دندانپزشکان به ترتیب اهمیت بی خطر بودن دارو، قوی بودن دارو و تزریقی و خوراکی بودن دارو، در دسترس بودن و در نهایت قیمت آن را مهم دانسته اند. در مورد نگرش نسبت به انواع درمان نیز در نمودار 3 به تفصیل مشخص شده است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، اقداماتی از قبیل گسترش دوره های بازآموزی، آموزش های بیشتر درباره عفونت های ادنتوژنیک و غیره می تواند در بالا بردن آگاهی و عملکرد دندانپزشکان مفید واقع شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی در درمان آنتی باکتریال عفونت های با منشا دندانی (5 شهر استان مازندران)

سابقه و هدف: درمان عفونت های با منشا دندانی از مسائل مهم در دندانپزشکی می باشد. اما متاسفانه امروزه بدلیل عدم آگاهی دندانپزشکان از درمان صحیح چنین عفونت هایی با تجویز بی رویه آنتی بیوتیک ها، شاهد بروز سوش های مقاوم از میکروارگانیسم ها می باشیم. این بررسی به منظور تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان 5 شهر استان مازندران در درمان عفونتهای دندانی انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه د...

متن کامل

بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بابل در ارتباط با سرطان دهان در سال 1383

مقدمه: سرطان دهان یکی از سرطان های شایع و جزء 10 علت مرگ و میر در سرتاسر جهان است. از آنجائیکه آگاهی دندانپزشکان درباره سرطان دهان و نحوه عملکرد آنان در برخورد با ضایعات مشکوک به بدخیمی موجب شناسایی زودهنگام بیماران و امکان درمان بموقع و بقای آنان می شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین آگاهی دندانپزشکان شهر بابل از سرطان دهان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بر روی کلیه د...

متن کامل

بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شاغل در مطب های شهر تهران درباره بیماری سل در سال 1384

سابقه و هدف: بیماری سل نخستین بیماری است که از سوی سازمان جهانی بهداشت در سال 1993 عنوان فوریت دریافت کرده است. دندانپزشکان طی دوران کار خود ممکن است با بیماران مبتلا به سل مواجه شوند. میزان آگاهی آن ها از این بیماری می تواند در تشخیص و کنترل عفونت متقاطع، همچنین طرح درمان مناسب موثر باشد. هدف از این مطالعه سنجش آگاهی دندانپزشکان عمومی شاغل و در مطب های خصوصی تهران بزرگ در سال 1384 درباره بیمار...

متن کامل

بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر تبریز نسبت به فضا نگهدارنده در سال 1386

 بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر تبریز نسبت به فضا نگهدارنده در سال 1386       دکتر احمد جعفری1- دکتر آذین تقی‌زاده‌گنجی2- دکتر اسرافیل بالایی3- دکتر محمدرضا زیوری4- مهندس اصغرمحمدپور اصل5   1- استادیار گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   2- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز   3...

متن کامل

بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شاغل در مطب‌های شهر تهران نسبت به محلول‌های ضدعفونی کننده در سال 1385

سابقه و هدف: درمان‌های دندانپزشکی بواسطه تماس مستقیم با خون و بزاق بافت‌های بیمار، ریسک آلودگی متقاطع با عوامل عفونی و بیماری‌زا را افزایش می دهند. یکی از روش‌های کنترل عفونت استفاده از محلول‌های شیمیایی ضد عفونی‌کننده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شاغل در مطب‌های شهر تهران نسبت به محلول‌های ضد عفونی‌کننده در سال 1385 بود. مواد و روشها: در این تحقیق توصی...

متن کامل

آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در مورد کنترل عفونت حین تهیه رادیوگرافیهای داخل دهانی

زمینه و هدف: کنترل عفونت در مراکز دندانپزشکی، تحت تأثیر دیدگاه و میزان آگاهی افراد از مکانیسم‌های انتقال عفونت است. این مطالعه به‌منظور بررسی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر شیراز در ارتباط با میزان رعایت کنترل عفونت در زمان تهیه کلیشه‌های رادیوگرافی داخل دهان انجام شد. مواد و روش‌ها: این مقالۀ مقطعی-تحلیلی، نگرش و آگاهی 45 دندان‌پزشک مرد و 25 دندان‌پزشک زن شاغل در شهر شیراز که به‌صورت تصاد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره None

صفحات  9- 15

تاریخ انتشار 2002-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021