بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L.

نویسندگان

  • اچ. بی. ماهش استاد، گروه بیوتکنولوژی، کالج یواراجا، دانشگاه میسور، میسور، هندوستان
  • جی. سوبرامانی استاد، گروه بیوتکنولوژی کرم ابریشم، دانشگاه میسور، میسور، هندوستان
  • مریم خادمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، ایران
چکیده مقاله:

در سال 1389 اثر تلاقی­های مستقیم و معکوس در آمیخته­های نسل اول (F1) روی صفات وزن پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر پیله، طول الیاف، نسبت پیله به ابریشم خام و شاخص قطر با استفاده از دو نژاد چند نسله Pure Mysore و Nistari و دو نژاد دو نسله  C108و NB4D2 بررسی شد. این آزمایش به­منظور درک کنترل ژنتیکی سیستم آمیخته­گری بین دو نژاد دو و چند نسله، با استفاده از تلاقی بین ماده نژاد چند نسله و نر نژاد دو نسله و تلاقی معکوس آن­ها به انجام رسید. دوازده آمیخته به­دست آمده در شرایط استاندارد آزمایشگاهی پرورش یافتند. جهت بررسی اثر نوع آمیخته­گری بر روی شش صفت اقتصادی فوق­الذکر، داده­های به­دست آمده تجزیه آماری گردید. وزن قشر پیله در آمیخته C108×NB4D2و تلاقی معکوس آن با مقدار 37/0 گرم دارای بیشترین مقدار و PM×Nistari با مقدار 20/0 گرم کمترین مقدار را به­خود اختصاص دادند. در تلاقی مستقیم بین نژادهای چند نسله و دو نسله، تنها صفت شاخص قطر در آمیخته PM×NB4D2 اختلاف بسیار معنی­داری را نشان داد. در آمیخته­گری بین نژادهای دو نسله و چند نسله، صفات وزن پیله، وزن قشر پیله، طول الیاف و شاخص قطر اختلاف بسیار معنی­داری داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از تلاقی معکوس بین ماده NB4D2 با نردو نژاد PM و Nistari صفاتی نظیر وزن پیله، وزن قشر پیله و طول الیاف بهبود قابل ملاحظه­ای یافت. اما تفاوت معنی­داری بین تلاقی مستقیم و معکوس نژاد C108 با هر دو نژاد PM و Nistari مشاهده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

از آنجاکه استفاده از رده‌های سلولی ناشی از حشرات برای تولید آفت‌کش‌های زیستی و پروتئین‌های نوترکیب رشد فزاینده‌ای دارد و تولید رده‌های سلولی جدید به هرچه غنی‌تر کردن این فن‌آوری کمک می‌کند، از بافت جنینی کرم ابریشم، Bombyx mori L.، تعدادی کشت اولیه به چهار روش متفاوت مکانیکی و آنزیمی در شرایط in vitro تهیه شد. این کشت‌ها در محیط TC-100 غنی شده با دو غلظت 10 و 20% سرم جنین گاوی (FBS) در دمای ºC ...

متن کامل

کشت سلول های بافت جنینی کرم ابریشم، (bombyx mori (lep.: bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

از آنجاکه استفاده از رده های سلولی ناشی از حشرات برای تولید آفت کش های زیستی و پروتئین های نوترکیب رشد فزاینده ای دارد و تولید رده های سلولی جدید به هرچه غنی تر کردن این فن آوری کمک می کند، از بافت جنینی کرم ابریشم، bombyx mori l.، تعدادی کشت اولیه به چهار روش متفاوت مکانیکی و آنزیمی در شرایط in vitro تهیه شد. این کشت ها در محیط tc-100 غنی شده با دو غلظت 10 و 20% سرم جنین گاوی (fbs) در دمای ºc ...

متن کامل

اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae

به منظور ارزیابی اثرات شبه هورمون جوانی آدمیرال، بر متابولیسم پروتئین در لاروهای سن پنجم کرم ابریشم آزمایشی با 6 تیمار با طرح کرت‌های کاملا تصادفی اجرا گردید. برگ‌های توت آغشته به غلظت‌های 0، 1، 10، 75 ، 150 و 500 پی‌پی‌ام از سم، در اولین روز پس از چهارمین پوست‌اندازی به لاروهای کرم ابریشم خورانده شد. برخی از ترکیبات بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم نظیر پروتئین تام، اوره، اسید اوریک، آلانین آمینو...

متن کامل

برآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

This experiment was conducted to estimate genetic parameters of some of the important traits of silkworm in two populations, namely, Japanese and Chinese lines in Iranian Silkworm Rearing Co-Natanz. Based on single pair mating method, 9 male moths mated with 9 female moths and then raised under standard environmental conditions. Performance of 30 progenies of each pair was recorded. Heritabilit...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  43- 50

تاریخ انتشار 2011-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023