بررسی اثرات عملکرد شیپور استاش بر روی سلامت پیوند پرده صماخ در اعمال جراحی تمپانوپلاستی و ماستوئیدکتومی-تمپانوپلاستی به علت عفونت مزمن گوش میانی

چکیده

Chronic otitis media is a common disease which can lead to serious complications or even death. Betterment of eustachian tube function is effective on results of operations. The main goal of this study was to determine the effect of eustachian tube function on outcome of graft in tympanoplasty or tympanomastoidectomy for chronic otitis media. We prospectively studied 126 patients who underwent these operations in Amir Alam hospital in 1998. Eustachian tube function, technique of operation, use of silastic, age, sex, presence of cholesteatoma were evaluated in each patient and graft vascularization after 6 to 8 weeks of surgery was considered as successful outcome. Among 126 ears, 59 had good ETF and among those 59 ears 88.1% or 52 had successful outcome. Among 67 patients with poor ETF 46 or 68.7% got successful results. This significant difference shows the role of Eustachian tube function on the result of surgery.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  زمینه و هدف: عفونت حاد گوش میانی دومین بیماری شایع دوران کودکی است که در صورت عدم درمان مناسب می تواند به عفونت مزمن گوش میانی تبدیل شود و در این صورت نیازمند مداخله جراحی خواهد بود. درمان جراحی اوتیت مدیای مزمن بر پایه دو عامل شامل حذف کامل نسوج پاتولوژیک و بهبود شنوایی است. ترومای حلزون گوش داخلی (ناشی از به کارگیری ساکشن، دریل جراحی، دستکاری استخوانچه ای در حین جراحی گوش میانی) ممکن است کا...

زمینه و هدف: عفونت حاد گوش میانی دومین بیماری شایع دوران کودکی است که در صورت عدم درمان مناسب می تواند به عفونت مزمن گوش میانی تبدیل شود و در این صورت نیازمند مداخله جراحی خواهد بود. درمان جراحی اوتیت مدیای مزمن بر پایه دو عامل شامل حذف کامل نسوج پاتولوژیک و بهبود شنوایی است. ترومای حلزون گوش داخلی (ناشی از به کارگیری ساکشن، دریل جراحی، دستکاری استخوانچه ای در حین جراحی گوش میانی) ممکن است کاهش...

  زمینه و هدف: انحراف سپتوم یا تیغه بینی یکی از علل شایع انسداد یکطرفه یا دوطرفه مجرای هوایی بینی است که ممکن است به دنبال تروما به بینی و قسمت میانی صورت ایجاد شود. بیمارانی که از انسداد بینی شکایت داشته و این شکایت آنها با یافته های معاینه فیزیکی داخل بینی تطابق دارد ، اغلب کارشان به سپتوپلاستی و جراحی شاخک می انجامد. انحراف شدید سپتوم بینی منجر به انسداد کامل بینی می شود و عبور هوا از مجرای ...

مقدمه: تمپانوپلاستی روش اصلاح مکانیسم شنوایی در آسیب های گوش است. برای انجام این عمل از فاسیای تمپورالیس استفاده می شود که اغلب منجر به عود بیماری می گردد. غضروف از جمله موادی است که می تواند در تقویت گرافت به کار رود. هدف از این مطالعه بررسی نتایج شنوایی استفاده از غضروف هوموگرافت در جراحی تمپانوپلاستی با غضروف بود. روش ها: این کارآزمایی بالینی از سال 1387 تا 1389 بر روی 40 بیمار مبتلا به عفون...

مقدمه و هدف: ارزش تشخیصی روشهای میکروسکوپیک و آندوسکوپیک جهت بررسی ساختارهای مختلف گوش میانی به شکل گسترده ای ارزیابی شده است اما هیچ مطالعه ثبت شده ای ارزش تشخیصی این دو روش را در بیماران مبتلا به عفونت مزمن گوش میانی با هم مقایسه نکرده است. در این مطالعه تلاش شده است ارزش تشخیصی این دو روش برای بررسی ساختمانهای نرمال و ضایعات احتمالی گوش میانی با هم مقایسه شود. روش کار: در این مطالعه توصیفی -...

زمینه و هدف: انحراف سپتوم یا تیغه بینی یکی از علل شایع انسداد یکطرفه یا دوطرفه مجرای هوایی بینی است که ممکن است به دنبال تروما به بینی و قسمت میانی صورت ایجاد شود. بیمارانی که از انسداد بینی شکایت داشته و این شکایت آنها با یافته های معاینه فیزیکی داخل بینی تطابق دارد ، اغلب کارشان به سپتوپلاستی و جراحی شاخک می انجامد. انحراف شدید سپتوم بینی منجر به انسداد کامل بینی می شود و عبور هوا از مجرای بی...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود