بررسی اثرات فواصل خطوط کاشت ومیزان های مختلف بذر بر عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز)

نویسنده

  • قلاوند, امیر
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد دانه جو والفجر

هدف از اجرای این آزمایش‘ تعیین تاریخ کاشت ومیزان بذر جو و الفجر و اثر متقابل تیمارهای آزمایشی روی عملکرد دانه است‘ برای اجرای این تحقیق از یک طرح آماری کرتهای خرد شده نواری با 5 مقدار مختلف بذر شامل 80‘100‘120‘140و160 کیلوگرم در هکتار و چهار تاریخ کاشت اول مهر‘ 15 مهر‘ اول آبان و 15 آبان استفاده گردید. آزمایش در چهار تکرار انجام شد که مجموعا 80 واحد آزمایشی را به خود اختصاص داد‘ این آزمایش به م...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت ومیزان بذر بر عملکرد واجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا(Brassica napus L.) در شرایط منطقه سیستان

به منظوربررسی اثر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد واجزای عملکرد دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی منطقه سیستان آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار طی سال های 1385-1383 اجرا شد. تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی درچهار سطح(15 مهر، 30 مهر ماه، 15 آبان و 30 آبان ماه)و عامل فرعی شامل رقم و میزان بذر به صورت فاکتوریل بود. رقم در دو سطح ( RGS003 و Hyola401) و میزان بذر...

متن کامل

نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تاریخ کاشت، محلول‌پاشی قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در بهبود کیفیت بذر سویا (رقم ‘ویلیامز’) در سال‌های 91-1390 در گرگان انجام گرفت. تیمارهای آزمایش در سال اول شامل تاریخ کاشت (31 فروردین، 23 اردیبهشت، 13 خرداد، 8 تیر و 31 تیر) و مصرف قارچ‌کش بنومیل در دو مرحلۀ R3 و R6 بود، و در سال دوم شامل تاریخ کاشت (11 اردیبهشت و 15 تیر)، مصرف قارچ‌کش بنومیل، مصرف سیلیکون (Si...

متن کامل

اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفه ی قره یونجه (دیم)

این تحقیق به منظور دستیابی به تراکم بوته مطلوب (تعداد بذر در متر مربع) و فواصل خطوط مناسب برای کاشت و نیز تعیین اثرات متقابل آنها بر عملکرد قره یونجه، با استفاده از طرح آماری استریپ پلات در چهار تکرار و به مدت چهار سال در ایستگاه تحقیقاتی دیم مراغه اجرا گردید. تیمارهای افقی شامل فواصل خطوط کاشت بر حسب سانتی­ متر (40= 3A و 30 = 2A ، 25 = 1A) و تیـمارهای عمـودی شـامل میـزان بذر بر حسب کیلوگرم در ...

متن کامل

بررسی تأثیر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد دانه جو والفجر

هدف از اجرای این آزمایش‘ تعیین تاریخ کاشت ومیزان بذر جو و الفجر و اثر متقابل تیمارهای آزمایشی روی عملکرد دانه است‘ برای اجرای این تحقیق از یک طرح آماری کرتهای خرد شده نواری با 5 مقدار مختلف بذر شامل 80‘100‘120‘140و160 کیلوگرم در هکتار و چهار تاریخ کاشت اول مهر‘ 15 مهر‘ اول آبان و 15 آبان استفاده گردید. آزمایش در چهار تکرار انجام شد که مجموعا 80 واحد آزمایشی را به خود اختصاص داد‘ این آزمایش به م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 1998-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023