بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان

نویسندگان

  • مینا رنجبر 1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

زمینه مطالعاتی: ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی تخم مرغ. هدف:  بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن­های عمده صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان روش کار: در تحقیق حاضر، پس از رکوردبرداری صفات کیفی  داخلی تخم مرغ در جمعیت مرغ‌های بومی آذربایجان، احتمال تفرق ژن­های عمده در صفات داخلی تخم مرغ به صورت مجزا با استفاده از یک مدل حیوانی تک متغیره و با استفاده از آنالیز بیزی و شاخص ژن عمده مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده، شاخص ژن عمده محاسبه شده با استفاده از نتایج مدل تک متغیره تفرق ژن عمده برای صفات داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان شامل وزن زرده، عرض زرده، ارتفاع زرده،pH زرده، pH سفیده، نسبت زرده به سفیده، ضریب زرده، درصد زرده و سفیده و در نهایت مقدار ماده خشک زرده و سفیده مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری نهایی: با توجه به تأیید تفرق ژن عمده با روش شاخص ژن عمده و برای صفات کیفیت داخلی تخم مرغ، چنین نتیجه گیری می‌شود که احتمال تفرق ژن عمده موقعی که تمامی جمعیت در نظر گرفته می‌شود، برای صفات وزن زرده، عرض زرده، ،pH  سفیده، ،وزن آلبومین، شاخص زرده و  لکه خونی – گوشتی مورد تایید قرار می­گیرد.  بنابراین برای این صفات می­توان با اجراء طرحهای دقیق ردیابی ژن‌های عمده مانند طرح برادران-خواهران ناتنی در ایستگاه مرغ بومی آذربایجان غربی و استفاده از مارکرهای ریزماهواره، ژن‌های عمده را با دقت بالا ردیابی و ضمن تعیین میزان اثر این ژن­ها، محل قرار گیری آنها بر روی کروموزوم‌ها را نیزدقیقا تعیین نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ردیابی ژن های عمده و بررسی اثرات مادری برای صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان

در تحقیق حاضر، مشاهدات مربوط به صفات کیفیت داخلی تخم مرغ در جمعیت مرغ های بومی آذربایجان،با هدف تخمین وراثت پذیری، همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی میان صفات، بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن های عمده برای این صفات مورد تجزیه و تحلیل ژنتیکی قرار گرفتند. در این تحقیق از رکورد های جمع آوری شده در مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان آذربایجان غربی و داده های بدست آمده از آزمایشات انجام شده توسط محقق برای صفات کیف...

15 صفحه اول

ردیابی ژن های عمده موثر بر صفات عملکردی مرغان بومی فارس با استفاده از روش تفرق بیزی

در تحقیق حاضر، ساختار ژنتیکی مرغان بومی فارس از نظر تفرق ژن های موثر بر صفات وزن بدن در 8 هفتگی (BW)، سن بلوغ جنسی (ASM)، وزن تخم مرغ (EW) و تعداد تخم مرغ (EN) مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات شجره ای و رکوردهای فنوتیپی جمع آوری شده در مرکز اصلاح نژاد مرغان بومی فارس بود. ابتدا برای کلیه صفات (بجز تعداد تخم مرغ)، تبدیلات باکس-کاکس انجام شد. ردیابی ژن عمده با استفاده از ن...

متن کامل

ردیابی ژنهای عمده در برخی از صفات اقتصادی در مرغان بومی استان فارس

بدین منظور رکوردهای عملکرد جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی فارس در طی سالهای 1367 تا 1381 استفاده شد. پس از برآورد مولفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات با مدل حیوانی تک متغیره و چند متغیره و الگوریتم reml با استفاده ازdfreml برآورد گردید. پس از ارزیابی ژنتیکی مرغها وخروسها، تفرق ژنهای عمده برای چهار صفت مورد بررسی با استفاده از 4 روش آماری از قبیل شاخص ژن عمده، آزمونهای نر...

15 صفحه اول

ردیابی ژن های عمده موثر بر صفات عملکردی مرغان بومی فارس با استفاده از روش تفرق بیزی

در تحقیق حاضر، ساختار ژنتیکی مرغان بومی فارس از نظر تفرق ژن های موثر بر صفات وزن بدن در 8 هفتگی (bw)، سن بلوغ جنسی (asm)، وزن تخم مرغ (ew) و تعداد تخم مرغ (en) مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات شجره ای و رکوردهای فنوتیپی جمع آوری شده در مرکز اصلاح نژاد مرغان بومی فارس بود. ابتدا برای کلیه صفات (بجز تعداد تخم مرغ)، تبدیلات باکس-کاکس انجام شد. ردیابی ژن عمده با استفاده از ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 3

صفحات  15- 22

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023