بررسی اثرات محافظتی نانواکسیدروی بر بافت بیضه و سطح هورمون‌های جنسی موشهای سوری پس از تیمار با فنیل هیدرازین

نویسندگان

چکیده مقاله:

Background & Aims: Phenylhydrazine cause adverse effect on testis tissue and hormone levels. This study was conducted to evaluate the effects of nano zinc oxide on the Testis Tissue and sex hormone levels after Phenylhydrazine-induced hypoxia in male mice. Materials & Methods: In order to perform the study 72 adult male mice with the capability of fertilizing with the age range of 6-8weeks randomly divide to 9 groups. Group 1 (control); Group 2 (Phenylhydrazine 8 mg/100 gr/b.w/ i.p. first time and 6 mg/100 gr/b.w/ i.p. every 48 hour); Group 3 (Sham 0.1 ml/kg/ i.p.), Group 4 (Phenylhydrazine + nano zinc oxide 1 mg/kg/i.p.); Group 5 (Phenylhydrazine + nano zinc oxide 2.5 mg/kg/i.p.); Group 6 (Phenylhydrazine + nano zinc oxide 5 mg/kg/i.p.); Group 7 (nano zinc oxide 1 mg/kg/i.p.); Group 8 (nano zinc oxide 2.5 mg/kg/i.p.) and Group 9 (nano zinc oxide 5 mg/kg/i.p.). 35 days after the last treatment, they were euthanized and following analyzing the sperm features, morphologic and mophometric changes, serum level of testosterone and LH and FSH levels were also evaluated. Data were analyzed using SPSS and a value of p < 0.05 was considered as statistically significant. Results: The groups receiving only Phenylhydrazine showed a considerable reduction in testicles weight, spermatogenesis indicies, Tubular Differentiation Index, Spermatogenic Index and, most of the semniferous tube laked spermatozoa and the height epithelial and number of sertoli cell and leydig cell and diameter of semniferous tube had decreased, and the interstitial tissue increased and edmatos. However treatment with nano zinc oxide caused considerable improvement in mentioned parameters. Conclusion: The results of this study showed that nano zinc oxide in lower dose (2.5 mg/kg) can have protective role against adverse effect caused by phenylhyrazine.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی عقیمی‌ در افراد تحت درمان با این دارو می‌شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 15 سر موش سوری نر بالغ 25ـ20 گرمی‌در 3 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل با دریافت روزانه 1/0 سی‌سی سرم فیزیولوژی، گروه شم کنترل با دریافت 15 م...

متن کامل

مطالعه بافت شناسی اثرات آنمی همولیتیک ناشی از فنیل هیدرازین بر ساختار بافت بیضه و پارامترهای باروری موش های سوری بالغ و نقش محافظتی کروسین.

کاهش میزان خون و به تبع آن کاهش اکسیژن رسانی می تواند موجب تغییر در عملکرد و ساختار بیضه و اسپرماتوژنز گردد، همچنین آهن آزاد شده از گلبول های قرمز و به دنبال آن افزایش آهن بافتی ممکن است ایجاد استرس اکسیداتیو نماید. تا کنون هیچ تحقیقی در رابطه با ارتباط بین آنمی همولیتیک و اثرات آن بر پارامترهای بیضه انجام نگرفته است. از این رو در مطالعه حاضر تعداد 49 موش سوری نر بالغ 20 تا 25 گرمی در 7 گروه مو...

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین C در برابر اثرات تخریبی آنمی‌همولیتیک القاشده به‌وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر‌های بافت بیضه موش‌های سفید آزمایشگاهی بالغ

زمینه و هدف: کاهش میزان گردش خون و اکسیژن‌رسانی می‌تواند موجب اختلال در عملکرد و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین C همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کم‌خونی همولیتیک تجربی در موش‌های بالغ انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 25-20 گرمی ‌به 4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، دریافت‌کننده سر...

متن کامل

تأثیر کم‌خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین.

زمینه مطالعه: کم‌خونی و کاهش اکسیژن رسانی ناشی از آن در بدن می‌تواند موجب اختلال در عملکرد اکثر بافت‌ها گردد. از سویی آهن آزاد شده از لیز گلبول‌های قرمز و افزایش آهن بافتی ناشی از آن ایجاد استرس اکسیداتیو می‌نماید. هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر آنمی همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل هیدرازین بر ساختار بافت شناسی قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل هیدرازین بود. روش‌کار: از ا...

متن کامل

اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی عقیمی در افراد تحت درمان با این دارو می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 15 سر موش سوری نر بالغ 25ـ20 گرمی در 3 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل با دریافت روزانه 1/0 سی سی سرم فیزیولوژی، گروه شم کنترل با دریافت 15 میلی گرم...

متن کامل

تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان هورمونهای جنسی سرم و بافت بیضه درموشهای صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف:امروزه تأثیرات مصرف مواد غذایی با منشا گیاهی در حفظ سلامت افراد و بهبود بسیاری از بیماری‌ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این بررسی مطالعه تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان هورمونهای جنسی سرم و بافت بیضه درموشهای صحرایی نر بالغ بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر که به صورت تصادفی به 5 گروه مساوی کنترل، شاهد و تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند. در گروه کنترل هیچ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 9

صفحات  560- 571

تاریخ انتشار 2017-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023