بررسی اثربخشی آموزش تقویت‌توجه بر اضطراب‌امتحان دانش آموزان دختر

نویسندگان

  • موسوی, سید ولی اله دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران
  • پورابوالقاسم حسینی, شیما کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی‌عمومی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران
چکیده مقاله:

 مقدمه: اضطراب­ امتحان، سلامت­ روانی دانش­ آموزان را تهدید می­کند و بر عملکرد تحصیلی آنها تأثیر منفی می­گذارد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تقویت­ توجه بر اضطراب­ امتحان دانش­ آموزان دختر بود. روش­: این پژوهش از نوع ­تجربی و با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه­ آماری دربرگیرنده تمامی دانش­ آموزان دختر پایه هفتم ناحیه 2 شهرستان رشت در سال تحصیلی 95- 94 بود که 30 نفر از آنها به روش چندمرحله ­ای تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. شرکت­ کنندگان قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه اضطراب­ امتحان که یک ابزار خودگزارش­ دهی به منظور بررسی حالات روانی و تجربیات فیزیولوژیکی فرد در جریان امتحان و قبل و بعد از آن است، پاسخ دادند. این پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. برنامه آموزش تقویت­ توجه در 10 جلسه به گروه آزمون، آموزش داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل­ کوواریانس یک­­طرفه استفاده شد. یافته­ ها: نتایج تحلیل ­کوواریانس یک­­طرفه نشان داد که تفاوت معناداری در گروه ­آزمون (4/68±18/73) نسبت به گروه­ کنترل (4/75± 26/21) در پرسشنامه اضطراب­ امتحان پس از اجرای برنامه آموزش تقویت­ توجه وجود دارد (0/001> P). نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که آموزش تقویت­ توجه بر کاهش اضطراب­ امتحان دانش­ آموزان مؤثر است. با توجه به تأثیر اضطراب­ امتحان بر عملکرد­تحصیلی، سلامت­ روان و پیشرفت­ تحصیلی دانش­ آموزان و نقش توجه در آموزش و یادگیری، ارائه این برنامه آموزشی ضروری به نظر می­رسد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومؤلفه های آن(وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی وانفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل  50 نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای  انتخاب و به دو گروه  25 نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی  از نوع  پیش آزم...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی بر پرخاشگری دانش آموزان دختر

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش مهارت‌های معنوی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول  انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. پس از آن، 30دانش‌آموز دختر که بالاترین نمرات را در آزمون پرخاشگری داشتند، از بین مدارس نواحی 1 و 2 تهران، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در 2 گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد

    هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش­آموزان است. این پژوهش به شیوة­ شبه­آزمایشی و با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش را کلیه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه، در پایة اول دبیرستان­های دولتی شهرستان یزد تشکیل می­دهند. نمونة این پژوهش شامل 40 دانش­آموز است که به صورت تصادفی از میان مناطق چندگانه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل، ...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر نسبت به دوستی با جنس مخالف

چکیده هدف پژوهش حاضر یررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر تغییر نگرش نسبت به دوستی با جنس مخالف در دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان اندیمشک بود. طرح این پژوهش تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش شامل 40 دانش آموز دختر بود که با روش تصادفی چند مرحله ای از بین کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان اندیمشک انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گو...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش روش ایفای نقش بر مسئولیّت‌پذیری دانش-آموزان دختر اول دبیرستان

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روش آموزشی ایفای نقش بر مسئولیّت­پذیری دانش­آموزان دختر اول دبیرستان است. این مطالعه از نوع آزمایشی، طرح پیش­آزمون و پس­­آزمون  با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دانش­آموزان دختر پایه ی اول مقطع متوسطه دولتی منطقه دو شهر تهران تشکیل می­داد. به این صورت که از بین 35 دبیرستان دخترانه‌ ‌یک دبیرستان به تصادف انتخاب شد. این دبیرستان (هدی) دارای 6 ک...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومؤلفه های آن(وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی وانفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل  50 نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای  انتخاب و به دو گروه  25 نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی  از نوع  پیش آزم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 4

صفحات  49- 55

تاریخ انتشار 2017-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023