بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان کم‌توان ذهنی

نویسندگان

  • ارجمندنیا, علی‌اکبر دانشیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
  • غباری بناب, باقر استاد، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران،تهران، ایران.
  • مرادی‌کیا, حامد کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه: کودک کم‌توان ذهنی مشکلات‌روانی بسیاری را در اعضای خانواده بویژه مادر ایجاد می‌کند. با توجه به اهمیت بهزیستی‌روانی مادر درخانواده و جامعه، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم‌هیجان بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بود. روش: در این مطالعه‌ی شبه‌تجربی تعداد 40 نفر از مادران مدرسه استثنایی نور در شهر اراک با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و بصورت غیرتصادفی در دو گروه 20 نفری کنترل وآموزش تنظیم‌هیجان قرارگرفتند. مادران گروه مداخله به صورت گروهی، آموزش تنظیم‌هیجان(هفته ای دو جلسه یک و نیم ساعته) را دریافت نمودند وگروه کنترل آموزشی دریافت ننمود.  همه آزمودنی‌ها قبل از آغاز آموزش و پس از آن،  مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (فرم 84 سوالی) را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل‌کواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها: میانگین نمرات در متغیر بهزیستی روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن در گروه آزمایش در مرحله‌ی پس‌آزمون نسبت به گروه گواه افزایش یافته است(p<0/05). نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر  ارتقای بهزیستی روان‌شناختی مادران موثر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی

مقدمه: کودک کم توان ذهنی مشکلات روانی بسیاری را در اعضای خانواده بویژه مادر ایجاد می کند. با توجه به اهمیت بهزیستی روانی مادر درخانواده و جامعه، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی بود. روش: در این مطالعه ی شبه تجربی تعداد 40 نفر از مادران مدرسه استثنایی نور در شهر اراک با بهره گیری از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و بصورت غیر...

متن کامل

مقایسه ی تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

هدف این مطالعه، مقایسه­ی تنظیم هیجان، ذهن­آگاهی و بهزیستی روان­شناختی در مادران دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری بود. این پژوهش علی-مقایسه­ای و از نوع مقطعی- مقایسه­ای است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی مادران دانش­آموزان 7 تا 12 ساله با و بدون ناتوانی یادگیری شهرستان ایلام در سال 1392 می­باشد. آزمودنی­های پژوهش شامل 30  نفر از مادران دانش­آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری بود که با اس...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر انجام شد. پژوهش، نیمه تجربی ، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم  متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلانغرب  که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام این پژوهش، نمونه ای به حجم 30 دانش آموز  به شیوه نمونه گ...

متن کامل

اثر بخشی آموزش متمرکز بر هیجان بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان آزاردیده عاطفی

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر هیجان بر تنظیم هیجانی، دانش آموزان آزاردیده عاطفی بود. این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش­آزمون وپس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش متشکل از دانش آموزان آزاردیده عاطفی پنج مدرسه راهنمایی شهر اردبیل بودند که از طریق مصاحبه بالینی شناسایی شدند. 40 نفر از دانش آموزان آزار دیده عاطفی به روش تصادفی از بین جامعه مورد نظر انتخاب و مجدداً به روش تصادفی در دو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  51- 60

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023