بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان ‌بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان پسر متوسطه دوم

نویسندگان

  • محمد عادل پور دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان ‌بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان متوسطه دوم بود. طرح این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر اسلامشهر در سال تحصیلی 96-97 بود. نمونه تحقیق شامل 30 نفر (15 گروه کنترل و 15 نفر آزمایش) از دانش آموزان بود که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی (1989)، اهمال‌کاری سولومون و راث بلوم (1984) و پرسشنامه کیفیت تصمیم‌گیری اخباری زاده (1394) استفاده شد. پس از اجرای پیش‌آزمون، برنامه آموزشی مدیریت زمان طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای (دو جلسه در هفته) به گروه آزمایش ارائه گردید. پس از پایان آموزشی مدیریت زمان، از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزشی مدیریت زمان بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان متوسطه دوم اثربخش بوده است (05/0> P).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش خود کنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان بیرجند

مقدمه  انسان موجودی متفکر است که نه به دلیل حوادثی که برایش اتفاق می‎افتد، بلکه به دلیل نحوه و نوع نگرش نسبت به قضایا، مسایل، مشکلات و حوادثی که با آنها روبرو می‎شود سلامت جسمانی و روانی خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش خودکنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان بیرجند بود. روش کار ...

متن کامل

اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه

هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش­آموزان پسر مدارس دورة دوم متوسطه شهرسنندج در سال تحصیلی 94-93 است. روش تحقیق در این مطالعه آزمایشی و از نوع پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بوده است و از مقیاس اهمال­کاری لی به‏عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. روش مداخله، براساس الگویی است که لوپز و اسنایدر در سال (2003) ارائه کرده­اند. بدین ...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه

هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه بود. بدین منظور نمونه­ ای شامل 40 دانش­آموز پسر پایه اول دبیرستان از منطقه 6 شهر تهران به روش نمونه ­گیری تصادفی چندمرحله ­ای انتخاب شدند. گروه نمونه از نظر بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی همتا شدند. سپس به ­صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، هر کدام 20 نفر قرار گرفتند. به گ...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز بود. این پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. به همین منظور از بین دانش آموزان شهر شیراز 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه جایگزین شدند. از پرسشنامه خود تنظیمی هیجانی (گرانفسکی و همکاران، 2007) ا...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ایلام

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ایلام می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح گروه کنترل نابرابر می باشد، جامعه آماری این پژوهش شـــامل کلیــــه دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه شهر ایلام می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی میزان پرخاشگری آزمودنی ها از پرسش نامه پرخاشگری اهواز استفاده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 43

صفحات  63- 88

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023