بررسی اثرتنش آبی در مراحل رشد و نمو،کمیت وکیفیت اسانس و مقدار روغن دانه سیاه دانه Nigella sativa L.

نویسندگان

  • پرویزباباخانلو
  • آزیتا بابایی
  • مه لقا قربانلی
  • ومهدی میرزا
چکیده مقاله:

سیاه دانه گیاهی علفی واز تیره آلاله(Ranunculaceae)می باشد.اسانس وروغن دانه آن اثرات دارویی فراوانی دارد.به منظور بررسی اثر تنش آبی در مراحل رشد و نمو وموادمؤثره(اسانس وروغن دانه)،کشت مزرعه ای وگلدانی این گیاه انجام شد. پژوهش براساس آنالیز واریانس یک عاملی با چهارتیمارزمان آبیاری ودر چهارتکرار انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل 4،8،12و16 روز یکباربود.نتایج معنی دار تنش آبی در مرحله رشد:کاهش طول گیاه،طول برگ،تعدادبرگ،سطح برگ،وزن خشک،کاهش وسپس افزایش طول ریشه(درخشکی شدید)بود.نتایج در مرحله نموشامل گلدهی زودرس،کاهش طول وقطرکپسول،تعداد دانه در کپسول،تعداد دانه درهرخانه کپسول،کل وزن محصول دانه،وزن یک میوه وتعدادمیوه در هرگیاه بود. اسانس گیری به روش تقطیر بخارانجام شد وکمیت اسانس بذر مناطق مختلف تفاوت معنی داری را نشان دادند وتنش آبی موجب افزایش مقدار اسانس وروغن دانه N.sativa شد.ترکیب اسانس شامل 15جزءوسه ترکیب اصلی به ترتیب ?-Thujene ,Thymoquinone, p-Cymene بود.دراثر تنش آبی میزان اجزاءترکیب تغییرنمودبطوری که در تیمار12روز یکبارآبیاری Thymoquinone (مهم ترین ترکیب دارویی این اسانس)افزایش چشمگیری نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرتنش آبی در مراحل رشد و نمو،کمیت وکیفیت اسانس و مقدار روغن دانه سیاه دانه nigella sativa l.

سیاه دانه گیاهی علفی واز تیره آلاله(ranunculaceae)می باشد.اسانس وروغن دانه آن اثرات دارویی فراوانی دارد.به منظور بررسی اثر تنش آبی در مراحل رشد و نمو وموادمؤثره(اسانس وروغن دانه)،کشت مزرعه ای وگلدانی این گیاه انجام شد. پژوهش براساس آنالیز واریانس یک عاملی با چهارتیمارزمان آبیاری ودر چهارتکرار انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل 4،8،12و16 روز یکباربود.نتایج معنی دار تنش آبی در مرحله رشد:کاهش طول گیاه...

متن کامل

بهینه‌سازی کالوس‌زایی در گیاه سیاه دانه (.Nigella sativa L)

سیاه دانه یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده آلاله است. این گیاه حاوی ترکیبات دارویی متنوعی می‌باشد که به‌عنوان پیش ماده تولید انواع داروها در درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با در نظر داشتن ارزش دارویی بسیار بالای این گیاه، مطالعات بسیار محدودی در زمینه کشت بافت آن انجام شده است. در مطالعه حاضر، میزان کالوس‌زایی ریزنمونه‌ تهیه شده از برگ، مریستم و ساقه سیاه دانه روی محیط...

متن کامل

اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد رویشی و مقادیر یونی سیاه دانه (Nigella Sativa L.)

به ­منظور ارزیابی واکنش اجزای جوانه­زنی و رشد رویشی سیاه­دانه به تنش شوری دو آزمایش جداگانه انجام گردید. آزمایش جوانه­زنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار سطح شوری 4، 8، 12 و 16 دسی زیمنس بر متر نمک کلرید سدیم و آب مقطر به عنوان شاهد انجام شد. در آزمایش گلدانی دو فاکتور روش اعمال شوری در دو سطح (شامل شوری آب و شوری خاک) و غلظت نمک در پنج سطح (شامل 0، 4، 8، 12 و 16    دسی­زیمنس بر متر) و در چهار...

متن کامل

اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر میزان رشد، کلروفیل، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر انواع کود نیتروژن (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم) در مقادیر متفاوت (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بر پارامترهای رشد‌، رنگیزه‌، اسانس و روغن گیاه دارویی سیاه‌دانه انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در زمین زراعی واقع در نزدیکی شهرستان گرگان انجام گردید. براساس نتایج بیشترین مقدار صفات تعداد شاخه زایا، وزن خشک بوته، تعداد کپسول د...

متن کامل

اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر میزان رشد، کلروفیل، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر انواع کود نیتروژن (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم) در مقادیر متفاوت (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بر پارامترهای رشد‌، رنگیزه‌، اسانس و روغن گیاه دارویی سیاه‌دانه انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در زمین زراعی واقع در نزدیکی شهرستان گرگان انجام گردید. براساس نتایج بیشترین مقدار صفات تعداد شاخه زایا، وزن خشک بوته، تعداد کپسول د...

متن کامل

برهمکنش میکوریزا و امواج آلتراسونیک بر رشد و عملکرد سیاه دانه (nigella sativa l.)

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و امواج التراسونیک بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی سیاه دانه (nigella sativa l.) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل قارچ میکوریزا در سه سطح عدم تلقیح (m1)، تلقیح به میزان توصیه شده در بروشور (m2)، تلقیح به میزان دو برابر مقدار تو...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023