بررسی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل‌های جدا شده از خاک محل فرآوری ماست محلی بر علیه باکتری‌های بیماری‌زا

نویسندگان

چکیده مقاله:

Background: Lactic acid bacteria interfere to improve the taste of food products and and to prevent the growth of food spoilage organisms and pathogens with producing antimicrobial substances called bacteriocin. To study the antagonistic effect of isolated Lactobacillus from soil where native yogurt is processed against pathogenic bacteria is the purpose of this study. Methods: In this cross-sectional study, Lactobacillus isolated from the soil contaminated with native yogurt waste were identified with the help of biochemical methods. The antimicrobial quality of supernatant fluid was tested against five pathogenic bacteria using diffusion agar and disk diffusion agar methods. Each test was repeated three times to reduce error and inhibition zone diameter measured then their antimicrobial ability were compared. Results: According to the results, three species of Lactobacillus were identified. These bacteria included Lactobacillus casei, plantarum and delbrueckii. Also, these bacteria showed their good antimicrobial ability against pathogenic bacteria. The most antibacterial effect was abserved from Lactobacillus casei against Staphylococcus aureus in well diffusion agar method with inhibition zone diameter of 18.66 mm. Conclusion: A great variety of bacteria producing bacteriocin with antibacterial activity against pathogenic bacteria exist in traditional dairy products, and it is recommended to use them in the production of industrial dairy products.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر آنتاگونیستی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست بر علیه باکتری های بیماری زا

زمینه و هدف: پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق حفظ تعادل میکروبی روده تاثیرات سودمندی روی سلامت انسان دارند. باکتری های لاکتیک نقش مهمی در تولید و نگهداری مواد غذایی تخمیری و تهیه محصولات پروبیوتیکی ایفا می کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست های محلی استان گلستان بر علیه پاتوژن های شایع دستگاه گوارش انجام گردید.روش بررسی: در این مقا...

متن کامل

اثر آنتاگونیستی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست بر علیه باکتری های بیماری زا

زمینه و هدف: پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق حفظ تعادل میکروبی روده تاثیرات سودمندی روی سلامت انسان دارند. باکتری های لاکتیک نقش مهمی در تولید و نگهداری مواد غذایی تخمیری و تهیه محصولات پروبیوتیکی ایفا می کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست های محلی استان گلستان بر علیه پاتوژن های شایع دستگاه گوارش انجام گردید.روش بررسی: در این مقا...

متن کامل

ارزیابی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیلوسهای جدا شده از کشکهای سنتی استان گلستان علیه برخی از باکتریهای پاتوژن گوارشی

چکیده با توجه به اهمیت کارگیری پروبیوتیک ها در فرآورده های غذایی، شناخت انواع غذاهای سنتی و بومی ایرانی حاوی باکتری های اسید لاکتیک اهمیت پیدا می کند. لاکتوباسیل ها از مهمترین جنس های باکتریهای اسید لاکتیک در محصولات لبنی محسوب می شوند و استفاده از بعضی گونه های آن با توان پروبیوتیک می تواند در جلوگیری از رشد بعضی میکروارگانیسم های بیماری زا و کنترل بیماری های گوارشی موثر باشد. این مطالعه با هد...

متن کامل

جداسازی اکتینومایست های خاک کویر لوت به عنوان منبع بیواکتیوهای فعال علیه باکتریهای بیماریزا

سابقه و هدف: غربال گری اکتینومیست ها توسط محققین، برای تولید آنتی بیوتیک های نو در سال های اخیر شتاب چشمگیری پیدا کرده است. مواد و روش ها: از بیابان های کویر لوت، کویر استان سیستان و بلوچستان و بیابان های اهواز 30 نمونه خاک جمع آوری گردید. اکتینومیست های هر نمونه خاک جداسازی و خواص ضد میکروبی آنها بر علیه تعدادی باکتری پاتوژن بررسی شد. یافته ها: تعداد 300 ایزوله اکتینومیست از نمونه های خاک ج...

متن کامل

بررسی ویژگیهای باکتریهای سودوموناس فلورسنت جدا شده از فیلوسفر مرکبات جنوب ایران و ارزیابی توان آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

از نمونه های برگ، شاخه های جوان و میوه مرکبات استانهای کرمان و هرمزگان تعداد 30 استرین از باکتریهای جنس سودوموناس فلورسنت کننده جدا و ویژگیهای فنوتیپی و اسیدهای چرب آنها تعیین گردید . نتایج بررسیها ی فنوتیپی نشان داد که این استرینها به دو گونه P. fluorescens بیووارهای سه و پنج و P. putida bv. B تعلق دارند. آنالیز اسیدهای چرب استرینهای نماینده P. fluorescens و P. putida با کروماتوگرافی گاز -مایع...

متن کامل

جداسازی اکتینومایست های خاک کویر لوت به عنوان منبع بیواکتیوهای فعال علیه باکتریهای بیماریزا

سابقه و هدف: غربال گری اکتینومیست ها توسط محققین، برای تولید آنتی بیوتیک های نو در سال های اخیر شتاب چشمگیری پیدا کرده است. مواد و روش ها: از بیابان های کویر لوت، کویر استان سیستان و بلوچستان و بیابان های اهواز 30 نمونه خاک جمع آوری گردید. اکتینومیست های هر نمونه خاک جداسازی و خواص ضد میکروبی آنها بر علیه تعدادی باکتری پاتوژن بررسی شد. یافته ها: تعداد 300 ایزوله اکتینومیست از نمونه های خاک جداس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 164

صفحات  63- 73

تاریخ انتشار 2018-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023