بررسی اثر افزودن نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت طبیعی بر روی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان سورل

نویسندگان

  • احمد منشی استاد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان
  • فاطمه رعیت رکن آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان
  • فاطمه میرجلیلی استادیار، گروه مهندسی مواد، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد
چکیده مقاله:

در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر استفاده از نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت  طبیعی بر ریزساختار و خواص مکانیکی سیمان سورل مورد مطالعه قرار گیرد  .برای مطالعه و بررسی مورفولوژی و ریزساختار سیمان حاوی نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)بهره گرفته شد. آنالیز فازی نمونه‌ها با تکنیک XRD ارزیابی شد وحضور فاز هیدروکسی آپاتیت را در زمینه سیمان سورل تأیید نمود. در نهایت از آزمون استحکام فشاری، به منظور سنجش و تعیین استحکام فشاری نمونه‌ها استفاده شد.نتایج حاصل نشان داد که افزودن نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت در مقادیر 15 درصد وزنی باعث افزایش استحکام فشاری سیمان سورل می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ی ساختاری هیدروکسی آپاتیت نانوکریستال طبیعی و سنتز شده

مقدمه: هیدروکسی آپاتیت جزء معدنی و اصلی تشکیل دهنده ی استخوان می باشد که در درمان ضایعات استخوان و یا ساخت کاشتنی های مورد استفاده در دندانپزشکی یا ارتوپدی به علت زیست سازگاری آن کاربرد فراوان دارد. رفتار زیستی هیدروکسی آپاتیت به عوامل زیادی نظیر، ترکیب شیمیایی و فازی، ریز ساختار، اندازه و حجم تخلخل ها بستگی دارد. از سوی دیگر، نانوکریستال های هیدروکسی آپاتیت به دلیل بهبود کارایی زیستی از جمله ه...

متن کامل

بررسی اثر افزودن نانو ذرات تیتانیا بر خواص مکانیکی و قابلیت تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت سیمان کلسیم فسفاتی در محیط پلاسمای خون انسان

سیمان�های کلسیم فسفاتی به دلیل ویژگی�های منحصر بفردشان جایگزین مناسبی برای بافت استخوان هستند اما استحکام مکانیکی کم، استفاده از آنها را به نقاطی که نیازی به تحمل بار ندارد، محدود می�کند. در تحقیق حاضر به منظور بهبود خواص مکانیکی سیمانهای کلسیم فسفاتی، درصدهای مختلف نانو ذرات تیتانیا به ترکیب سیمان اضافه شد سپس نمونه�ها برای زمانهای مشخص در پلاسمای خون انسان قرار داده شد و خواص مکانیکی آنها مور...

متن کامل

بررسی تاثیر افزودن مقادیر مختلف نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر خواص مکانیکی فیشورسیلنت و رمینرالیزاسیون مینای دندان دائمی

سابقه و هدف: علت اصلی شکست در کاربرد فیشورسیلنت از دست رفتن باند آن به دندان و ایجاد پوسیدگی‌های ثانویه است. نانوذرات هیدروکسی آپاتیت دارای خواص بیولوژیک مطلوبی هستند که با افزودن آنها به مواد ترمیمی می‌توان از این ویژگی‌ها بهره جست. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر افزودن مقادیر مختلف نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (0 درصد (کنترل)، 1، 3، 5، 10، 15 درصد) بر خواص مکانیکی چون استحکام باند میکروبرشی و خواص ف...

متن کامل

تاثیر افزودن سیلیس کلوییدی بر خواص ساختاری و فیزیکوشیمیایی سیمان نانو کامپوزیتی کلسیم سولفات- هیدروکسی آپاتیت

در این تحقیق سیمان استخوانی نانو کامپوزیت ?- کلسیم سولفات و پودر آپاتیت نانو ساختار دارای غلظت های مختلف سوسپانسیون سیلیس کلوئیدی تهیه و ویژگی های ساختاری، فیزیکوشیمیایی و فیزیکی آن با سیمان نانو کامپوزیت تهیه شده با فاز پودری مشابه و آب مقطر مقایسه شد. نتایج نشان دادند که زمان گیرش طولانی و استحکام فشاری کم سیمان تهیه شده با آب مقطر با استفاده از سیلیس کلوئیدی بهبود می یابد. ضمن این که این ویژ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  107- 117

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023