بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • رستاد, عبدالهادی
  • سمیع, عبدالحسین
  • دانشور, فرزاد
چکیده

This experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications. There were 15 chicks in each replication during the first 30 days and 10 chicks from day 30 to the end of experiment. Diets were control (without probiotic and dry whey) and levels 500 and 750 gm/ton probiotic, and each level contained two diets with and without %2 dry whey. Daily weight gain, feed intake, feed conversion rate at the end of each experiment and carcass characteristics including weights of neck, Liver, wing, heart, and abdominal fat on the 49th day of experiment were measured. Chicks which received diets with 500 and 750 mg/ton probiotic +%2 dry whey were significantly heavier than other chicks (p<0/05) between 0-21 days. Feed intake significantly increased during 3 periods including 0-21, 21-42, and 42-49 days of experiment, when chicks used diets with dry whey, especially diets containing 750 gm/ton probiotic (P0/05).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی

    این پژوهش به منظور بررسی آثار ناشی از شکل فیزیکی خوراک (پلت و آردی) و سطوح مختلف پودر آب پنیر (صفر، چهار و هشت درصد) بر تغییرهای بافت‌شناسی ژژنوم انجام گرفت.  در این پژوهش از تعداد 240 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308، در شش تیمار آزمایشی و چهار تکرار (10 قطعه در هر تکرار) در قالب طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل 3×2 استفاده شد.  از طرفی، افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل در پایان دوره‌ه...

متن کامل

اثرات استفاده از پودر آب پنیر بر عملکرد جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور تعیین اثر پودر آب پنیر بر اضافه وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، صفات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد . ??? قطعه جوجه گ وشتی یکروزه از نژاد راس ( نر و ماده) بطور تصادفی به سه گروه تغذیه ای تقسیم و به مدت ?? روز جیره شاهد ، شاهد بعلاوه ? درصد آب پنیر و شاهد بعلاوه ? درصد پودر آب پنیر دریافت کردند . اضافه وزن بدن در دوره رشد بطور معنی داری تحت تاثیر جیره حا...

متن کامل

تاثیر بتائین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب

تاثیر شوری آب و بتائین با استفاده از طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل روی عملکرد رشد 576 قطعه جوجه گوشتی نر، در یک دوره 6 هفته ای آزمایش شد. سه سطح کلرورسدیم (0، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) و چهار سطح بتائین ( 000/0، 075/0، 150/0 و 225/0 درصد) به ترتیب به آب آشامیدنی و جیره پایه اضافه شده و مورد تغذیه آزاد قرار گرفتند. در پایان دوره، خصوصیات لاشه (شامل بازده لاشه، درصدهای ران، عضله سینه، کبد...

متن کامل

تأثیر پودر زنجبیل، گزنه و مخلوط هر دو بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

This experiment was conducted to investigate the effect of ginger and nettle powders and their mixture in comparison with antibiotic growth promoter in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates and 8 chicks per replicate in commercial broilers. The experimental treatments were:1) control (with no additive); 2) basal diet with 0.04% tetracycline antibiotic growth promoter (5...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 43

صفحات  473- 480

تاریخ انتشار 2008-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023