بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F

نویسندگان

  • رضا وفایی شوشتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  • شیلا گلدسته دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  • لیلا پورحسینی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
چکیده مقاله:

برای یافتن مواد حشره‌کش جدید که تجدید ‌شونده، سازگار با محیط‌زیست بوده و به آسانی قابل تهیه باشند، اسانس سه گونه گیاه شامل Mentha aquatica L.، M. piperita L.و Anethum graveolens L. از نظر اثر روی تفریخ تخم سوسک چهار­نقطه‌ای حبوبات در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل با شش تکرار انجام شد. اسانس‌های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند. آزمایش در شرایط دمایی 2±30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد در تاریکی انجام شد. هر سه گونه اسانس گیاهی مورد مطالعه به­ طور معنی‌داری میزان تفریخ تخم را کاهش دادند. در غلظت 03/37 میکرولیتر بر ‌لیتر اسانس گیاهان  M. aquatica،   M. piperita و A. graveolens  به­ ترتیب باعث 100، 100 و 73/92 درصد مرگ و میر تخم سوسک چهار­نقطه‌ای حبوبات شدند. مقادیر LC50برای گیاهان M. aquatica، M. piperita و A. graveolens به­ترتیب 628/2، 806/3 و 468/4 میکرولیتر بر لیتر محاسبه شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تخم کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .callosobruchus maculatus f

برای یافتن مواد حشره کش جدید که تجدید شونده، سازگار با محیط زیست بوده و به آسانی قابل تهیه باشند، اسانس سه گونه گیاه شامل mentha aquatica l.، m. piperita l.و anethum graveolens l. از نظر اثر روی تفریخ تخم سوسک چهار­نقطه ای حبوبات در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل با شش تکرار انجام شد. اسانس های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند...

متن کامل

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش ، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) مریم گلی ، Salvia bracteata L. (Lamiaceae) و نعناع گربه ای Nepeta cataria L. (Lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا...

متن کامل

بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae).

سمیت تنفسی اسانس گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F.، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. ?آزمایش‌ها در شرایط دمای °C 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. ?از هر اسانس 6 غلظت در 6 تکرار...

متن کامل

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f. (coleoptera :bruchidae)

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش ، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی artemisia aucheri boiss (asteraceae) مریم گلی ، salvia bracteata l. (lamiaceae) و نعناع گربه ای nepeta cataria l. (lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا...

متن کامل

اثر حشره کشی اسانس های گیاهی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f (coleoptera: bruchidae)

از مهم ترین مشکلات انبار داری، خسارت بالایی است که آفات انباری وارد می کنند که از جمله ی کلیدی ترین آن ها می توان به سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus (fabricius) اشاره کرد. مصرف بی رویه ی سموم شیمیایی در این آفت باعث بروز مقاومت نسبت به این سموم شده است، ضمن اینکه آلودگی محیط زیست، مسمومیت حشرات گرده افشان و پستانداران را نیز به دنبال خواهد داشت. به دلایلی که گفته شد کم کم، ترک...

15 صفحه اول

اثر دما و گونه های مختلف حبوبات روی ویژگی های زیستی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

سوسک چهارنقطه­ ای حبوبات Callosobruchus maculatus یک آفت خسارت­زای مهم دانه­ های حبوبات است. در این تحقیق اثر تغذیه روی پنج گونه حبوبات (باقلا، لوبیا چشم بلبلی، عدس، ماش و نخود) در هفت دمای ثابت 18، 21، 24، 27، 30، 33 و 36 (1±) درجه سلسیوس روی طول دوره­ ی نشو و نمای سوسک چهارنقطه­ای بررسی شد. پارامترهای رشد جمعیت آفت روی پنج گیاه میزبان در دمای بهینه 27 درجه سلسیوس و نیز در هفت دمای ثابت روی لو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 3

صفحات  221- 228

تاریخ انتشار 2009-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023