بررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه بیرجند

نویسندگان

  • علی آذری نصرآباد
  • محمود بازاری
چکیده مقاله:

به منظور تعیین مناسب ترین تراکم بوته بر روی عملکرد رقم سورگرم علوفه ای اسپیدفید، و دو لاین امید بخش KFS1 و MFS2، دو آزمایش جدا گانه در سال های 1379 و 1380 در ایستگاه تحقیقاتکشاورزی بیرجند در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. سطوح مختلف تراکم بوته شامل 20، 25، 30، 35 و 40 بوته در متر مربع و صفات ارتفاع گیاه، تعداد کل برگ، قطر ساقه، درصد ساقه،تعداد پنجه، تعداد گره، طول میانگره، عملکرد علوفه خشک چین اول و دوم و عملکرد کل علوفه خشک اندازه گیریو ارزیابی گردیدند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها در دو سال آزمایش، ارقام مورد آزمایش به استثنا تعداد برگ از نظر بقیه صفات تفاوت آماری معنی داری نشان دادند. رقم اسپیدفید از نظر صفات طو ل میانگره و ارتفاع گیاه، لاین KFS1 از نظر تعداد گره، قطر ساقه و درصد ساقه و لاین MFS2از نظر تعداد پنجه بیشترین میزان را دارا بودند. از نظر عملکرد علوفه خشک، لاین امید بخش KFS1 با میانگین 14.7 تن در هکتاردر چین اول، 7.81 تن در هکتار در چین دوم و 22.52 تن در هکتار تولید کل علوفه خشکبالاترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد. سطوح مختلف تراکم بوته تنها از نظر صفات درصد ساقه و قطر ساقه در سطح احتمال %1 تفاوت معنی دار نشان دادندبه طوری که با افزایش تراکم بوته، درصد ساقه و تا حدودی ضخامت ساقه کاهش یافت، اثر متقابل رقم × تراکم بوته در مورد عملکرد علوفه خشک چین دوم در سطح %1و عملکرد کل علوفه خشک در سطح %5 تفاوت آماری معنی داری داشتند. رقم اسپیدفید در تراکم 40 بوته در مترمربع با میانگین 8.58 تن در هکتار و لاین KFS1 در تراکم 20 بوته در مترمربع با میانگین 10.39 تن در هکتار بالاترین میزان علوفه خشک را در چین دوم تولید نمودند. از نظر عملکرد کل علوفه خشک نیز لاین KFS1 در تراکم 20 و رقم اسپیدفید در تراکم 40 بوته در متر مربع به ترتیب با میانگین 26.2 و 22.3 تن در هکتار بالاترین میزان را دارا بودند. بر اساس نتایج این تحقیق می توان تراکم 20 بوته در متر مربع را برای لاین KFS1 و تراکم 40 بوته در متر مربع را برای رقم اسپیدفید در منطقه توصیه نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

تأثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب

چکیده به منظور ارزیابی اثر کم آبیاری و تراکم کاشت بر کمیت و کیفیت سورگوم علوفهای پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درسال زراعی 1388 اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل  بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 18 تیمار انجام شد. عامل اصلی شامل آبیاری پس از 70 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک به عنوان تیمار شاهد (IR70)، آبیاری پس از 100 میلیمتر تبخیر از سطح ت...

متن کامل

برسی اثرات تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد چهار رقم سورگوم علوفه ای در منطقه دامغان

این تحقیق با هدف بررسی اثر تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد علوفه خشک چهار رقم سورگوم علوفه ایدر کشت دوم سال زراعی 91 - 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد دامغان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجراء شد. فاکتورهای مرد بررسی شامل تراکم بوته در 3 سطح 88 ، 133 و 266 هزار بوته در هکتار و رقم در4 سطح اسپیدفید )زودرس...

متن کامل

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثرات فاصله بین ردیف کاشت و فاصله روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی در قالب یک طرح اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در بهار سال 1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه لورک اجرا شد. کرت اصلی شامل سه فاصله ردیف کاشت (45، 60 و 75 سانتی متر) و کرت های فرعی شامل نه تیمار حاصل از فاکتوریل سه رقم سورگوم علوفه ای (kfs1, is722,...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 4

صفحات  475- 487

تاریخ انتشار 2004-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023