بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا

نویسندگان

  • علی جلیلیان
  • ناصر خدابنده
چکیده

اثر تنش خشکی بر روی گیاهان پیچیده است و بستگی زیادی به مراحله رشد ونمو آنها دارد. محدودیت رطوبت در خاک از طریق کاهش مقدار فتوسنتز ‘ سطح برگ و انتقال مواد به دانه ها بر عملکرد گیاهان زراعی موثر است ‘ بعلاوه تنش خشکی ممکن است باعث کاهش کیفیت بذر گردد. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر قدرت بذر (Seed vigor) و در صد جوانه زنی سویا درسالهای 1372 و 1373 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. آزمایش در یک طرح کرتهای خرد شده و در قالب بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد‘ که دو رقم ویلیامز وزان بعنوان کرتهای اصلی وسطوح تنش خشکی درمراحل زایشی (گلدهی (R1-R2)‘ غلاف دهی(R3-R4)‘ پر شدن (R5-R6) ‘ درکرتهای فرعی قرار گرفتند. معیار تنش پتانسیل آب برگ بود که توسط دستگاه بمب فشاری در مزرعه اندازه گیری شد. تنش خشکی با قطع آبیاری در مراحل زایشی ذکر شده تا رسیدن میانگین پتانسیل آب برگ به 21- بار ادامه داشت و بعد از آن آبیاری معمول انجام شد. در پایان آزمایش بعد از نمونه گیری وبرداشت نهایی آزمایشات جوانه زنی وقدرت بذر(مقدار رشد گیاهچه و تسریع فرسودگی ) در آزمایشگاه بر روی بذر حاصل در هر سال انجام شد. نتایج بدست امده پس از تجزیه مرکب نشان داد که تنش خشکی اثر معنی داری بر قدرت بذر دارد‘ اما درصد جوانه زنی تحت تاثیر آن قرار نگرفت . اعمال تنش در مرحله پرشدن دانه باعث کاهش بیشتری در قدرت بذر شد وهمچنین دربین دو رقم قدرت بذر رقم ویلیامز از رقم زان بیشتر بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا

به منظور بررسی واکنش دو رقم سویای تولید شده در دو منطقه کرج و مغان نسبت به تنش خشکی در مراحل مختلف رشد زایشی و اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین دانه، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1393 اجرا شد. چهار تیمار تنش خشکی به صورت قطع کامل آبیاری در مراحل زایشی شامل: تنش خشکی در مرحله گ...

متن کامل

تاثیر پرایمینگ بذر برجوانه زنی و رشد گیاهچه‏های stipagrotis plumosa تحت تنش شوری، خشکی و دما

بخش وسیعی از مساحت زمین های جهان در محدوده ی مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد، در این مناطق شوری خاک و آب آبیاری محدود کننده تولیدات گیاهی می باشد و این محدودیت باعث شده است که تولید خالص گیاهان کاهش یابد.شناسایی گیاهانی که در مرحله جوانه زنی از مقاومت بیشتری در برابرتنش های محیطی برخوردارند، حائز اهمیت می باشد.گیاه نسی (stipagrotis plumosa) گیاهی مناسب برای احیاء موفقیت آمیز در مناطق خشک و نیمه ...

15 صفحه اول

بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سویا

به منظور ارزیابی تنش خشکی بر شاخص­های جوانه­زنی بذر سویا، تولید شده تحت اعمال تنش خشکی بر گیاه مادری، آزمایشی در آزمایشگاه علوم بذر دانشگاه بهاران در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 انجام شد. تیمارهای اعمال شده بر گیاه مادری شامل: آبیاری کامل به عنوان شاهد (R1) مرحله کامل گلدهی (R2)، به‌محض بسته شدن کامل شدن غلاف ها (R3)، کامل شدن غلاف­ها (R4<...

متن کامل

بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سویا

به منظور ارزیابی تنش خشکی بر شاخص­های جوانه­زنی بذر سویا، تولید شده تحت اعمال تنش خشکی بر گیاه مادری، آزمایشی در آزمایشگاه علوم بذر دانشگاه بهاران در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 انجام شد. تیمارهای اعمال شده بر گیاه مادری شامل: آبیاری کامل به عنوان شاهد (R1) مرحله کامل گلدهی (R2)، به‌محض بسته شدن کامل شدن غلاف ها (R3)، کامل شدن غلاف­ها (R4<...

متن کامل

اثر محلول‌پاشی روی و آهن بر بنیه بذر سویا رشد کرده در شرایط تنش خشکی

به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی روی و آهن بر بنیه بذر سویا رشد کرده تحت سطوح مختلف تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد اجرا گردید. عامل اصلی شامل سطوح تنش خشکی به‌صورت آبیاری پس از 60 ، 80، 100 و 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر و عامل فرعی شامل محلول‌پاشی­ آب آبیاری، سولفات روی، سولفات آهن و کاربرد توام...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023