بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پرولین در سه رقم نخود ایرانی

نویسندگان

  • فرنگیس خیال پرست مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
  • منیژه سبکدست مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

اثر تنش ناشی از عدم تأمین آب کافی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پروئین در سه رقم نخود ایرانی (جم، پیروز و کوروش) در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه بررسی شد. سطوح آبیاری شامل روزانه، سه، شش و نه روز یک نوبت بود. میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پروئین برگ و ریشه در دو مرحله رویشی و زایشی اندازه گیری شد. بر اثر تنش ناشی از کم آبی میزان پروتئین های محلول در برگ و ریشه در دو مرحله رشد کاهش یافت. مقدار اسید آمینه پرولین در مرحله رویشی بیشتر از مرحله زایشی و میزان آن در رقم پیروز بیشتر از دو رقم جم و کوروش بود. این امر نشان می دهد که تحمل رقم نخود پیروز نسبت به تنش آبی بیشتر از دو رقم دیگر می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تنش کم آبی بر شاخص های فتوسنتزی سه رقم نخود زراعی (.Cicer arietinum L)

اسیمیلاسیون خالص CO2 از طریق فرایند فتوسنتز، اولین مرحله تولید زیست توده است. به منظور بررسی اثرات تنش کمبود آب بر شاخص های فتوسنتزی 3 رقم زراعی نخود در مراحل گیاهچه ای، گلدهی و غلاف دهی پژوهشی در سال 1394 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده بود. دو فاکتور مورد آزمایش در این مطالعه شامل ارقام نخود زراعی (عادل، آزاد و کرج) و تنش آبی در پ...

متن کامل

مقایسه میزان پروتئین و اسید های آمینه چهار رقم گندم ایرانی

در این بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه چهاررقم گندم ایرانی به اسامی روشن ‘ امید ‘ کرج1و کرج 2 که دو رقم آخری به ترتیب از تلاقی روشن و امید با دو رقم مختلف مکزیکی حاصل شده اند‘ اندازه گیری وموردمقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مقدا ر پروتئین دانه و آرد گندم روشن در حدود 1 درصد بیشتر از کرج 1 می باشد. در مقایسه با سایر ارقام اختلاف بین مواد پروتئینی روشن و امید و بین امید وکرج 2 چندان ...

متن کامل

اثر محلول پاشی پرولین برکاهش اثرات ناشی از تنش کم آبی در بابونه آلمانی

راه­ کار­های مختلفی برای کاهش آسیب ­های ایجاد شده طی تنش کم ­آبی و بهبود تحمل گیاه به آن وجود دارد. در این پژوهش تأثیر محلول‌پاشی پرولین بر کاهش اثرات تنش کم‌آبی و بهبود شاخص‌های کمی و کیفی بابونه آلمانی بررسی شد. آزمایش به ­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه گیلان انجام و تیمارهای آزمایش شامل پرولین با غلظت­های 0، 50 و 100 میلی­ گرم بر لیتر و کم ­آبی در چهار سطح 0، 2...

متن کامل

اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی

اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتئینهای محلول و اسید امینه دورقم نخود ایرانی بنامهای جم وکاکا در دومرحله رشد رویشی و زایشی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمایش نشان داده اند که در اثر تنش خشکی بمدت سه هفته ‘ پروتئینهای محلول هر دو رقم در اندامهای هوایی و ریشه درهر دو مرحله رشد‘ کاهش یافته و برعکس میزان اسیدها ی امینه افزایش یافته است. آنالیز آماری تغییرات میزان پروتئینهای محلول دو رقم در د...

متن کامل

مقایسه اثر تنش کم آبی بر تغییرات میزان پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در سه رقم زیتون (Olea europaea L.)

زیتون (Olea europaea L.) یکی از گونه های متحمل به خشکی می باشد. اما پژوهش ها نشان داده که ارقام مختلف زیتون نیز،‏ تحمل متفاوتی را به کمبود آب نشان می دهند، از اینرو انتخاب رقم مناسب برای کشت در نواحی خشک و نیمه خشک امری ضروری می باشد. نتایج نشان داد که میزان پتانسیل آب گیاه، رطوبت نسبی برگ و پروتئین محلول کل سه رقم با پیشرفت تنش خشکی کاهش می یابد. بین سه رقم تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در صورت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 2

صفحات  29- 37

تاریخ انتشار 2003-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023