بررسی اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران: 1- شکلهای فسفر بومی خاک

نویسندگان

  • حسن توفیقی
  • نصرت اله نجفی
چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی اثر رایزوسفر برنج بر شکلهای فسفر معدنی بومی در خاکهای شالیزاری شمال ایران در گلخانه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با دو تکرار شامل نوع خاک در 14 سطح (10 خاک آهکی و چهار خاک غیرآهکی )، و کشت گیاه در دو سطح ( با کشت و بدون کشت برنج ) انجام شد. پس از سه ماه، از گلدانهای "با کشت" و خاک "بدون کشت"، به طور هم‌زمان به روش خاصی نمونه‌برداری و بلافاصله شکلهای فسفر معدنی خاکهای آهکی به روش عصاره‌گیری متوالی جیانگ و گو (1989) و در خاکهای غیر‌آهکی به روش کیو (1996) و فسفر قابل‌جذب به روش اولسن اندازه‌گیری گردید. در یک آزمایش دیگر به منظور بررسی تغییرات فسفر قابل‌جذب با فاصله از طوقه گیاه برنج، گلدان خاصی به مساحت یک متر مربع و عمق30 سانتیمتر تهیه و تا عمق20 سانتیمتر خاک ریخته و بذرهای جوانه‌دار شده برنج مشابه شرایط مزرعه کشت گردید. پس از به خوشه رفتن گیاه برنج، از فاصله‌های مختلف طوقه به روش خاصی نمونه‌برداری و فسفر قابل‌جذب آنها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که: 1- در تمام خاکهای مورد مطالعه، مقدار فسفر قابل‌جذب در خاک رایزوسفر برنج به ‌طور معنی‌داری نسبت به خاک کشت نشده کمتر بود. 2- در خاکهای آهکی، مقدار شکلهای دی‌کلسیم فسفات، اکتاکلسیم فسفات، آپاتایت، فسفاتهای آلومینیوم و فسفر محبوس در اکسیدهای آهن در خاک رایزوسفر برنج به‌ طور معنی‌داری از خاک کشت نشده کمتر بودند؛ در حالی که مقدار فسفر به شکل فسفاتهای آهن در رایزوسفر برنج اختلاف معنی‌داری با خاک غیررایزوسفر نداشت. 3- در خاکهای غیر‌آهکی، مقدار فسفر به سهولت محلول، فسفاتهای آلومینیوم، و فسفاتهای آهن در خاک رایزوسفر برنج نسبت به خاک کشت نشده به طور معنی‌داری کمتر بود؛ در حالی که فسفربه شکل آپاتایت و فسفر محبوس در اکسیدهای آهن در رایزوسفر برنج اختلاف معنی‌داری با خاک کشت نشده نداشتند. 4- با فاصله از طوقه گیاه برنج در بین دو بوته، فسفر قابل‌جذب خاک تغییر معنی‌داری نکرد. این در حالی بود که فسفر قابل‌جذب در خاک کشت شده، به طور بسیار معنی‌داری کمتر از خاک کشت نشده بود. 5- اندازه‌گیری pH آب روی سطح خاک گلدان‌ها در پایان دوره‌ی رشد نشان داد که کشت گیاه برنج در تمام خاکها به‌ طور معنی‌داری pH آب روی سطح خاک گلدان‌ها را کاهش داد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر رژیم رطوبتی و کود فسفر بر فسفر قابل‌جذب و شکلهای فسفر معدنی در برخی خاکهای شالیزاری شمال ایران

تأثیر رژیم رطوبتی خاک و کود فسفر بر فسفر قابل‌جذب و شکلهای فسفر معدنی در چهار خاک شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی شامل نوع خاک در چهار سطح (دو خاک اسیدی و دو خاک آهکی)، شرایط رطوبتی خاک در سه سطح (هواخشک، 40% رطوبت اشباع و غرقاب) و کود فسفر در دو سطح (با و بدون کود فسفر) و با دو تکرار انجام شد. کود فسفر به‌صورت مونوکلسیم فسفات به میزان 10...

متن کامل

اثر رژیم رطوبتی و کود فسفر بر فسفر قابل جذب و شکلهای فسفر معدنی در برخی خاکهای شالیزاری شمال ایران

تأثیر رژیم رطوبتی خاک و کود فسفر بر فسفر قابل جذب و شکلهای فسفر معدنی در چهار خاک شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی شامل نوع خاک در چهار سطح (دو خاک اسیدی و دو خاک آهکی)، شرایط رطوبتی خاک در سه سطح (هواخشک، 40% رطوبت اشباع و غرقاب) و کود فسفر در دو سطح (با و بدون کود فسفر) و با دو تکرار انجام شد. کود فسفر به صورت مونوکلسیم فسفات به میزان 10...

متن کامل

اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل‌های فسفر معدنی در خاک‌های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد کود فسفر

در یک آزمایش گلخانه‌ای، تغییرات فسفر قابل‌جذب و شکل‌های فسفر معدنی در رایزوسفر برنج ((Oryza sativa L. رقم خزر پس از مصرف 40 میلی‌گرم فسفر به‌صورت مونوکلسیم فسفات بر کیلوگرم خاک‌های شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل 2×14 و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور نوع خاک در 14 سطح (10 خاک آهکی و چهار خاک غیرآهکی و اسیدی) و کشت گیاه در دو سطح (با کشت و بدون کشت برنج) و هر...

متن کامل

اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل های فسفر معدنی در خاک های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد کود فسفر

در یک آزمایش گلخانه ای، تغییرات فسفر قابل جذب و شکل های فسفر معدنی در رایزوسفر برنج ((oryza sativa l. رقم خزر پس از مصرف 40 میلی گرم فسفر به صورت مونوکلسیم فسفات بر کیلوگرم خاک های شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل 2×14 و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور نوع خاک در 14 سطح (10 خاک آهکی و چهار خاک غیرآهکی و اسیدی) و کشت گیاه در دو سطح (با کشت و بدون کشت برنج) و هر...

متن کامل

تاثیر ترکیبات گوگردی بر توزیع شکلهای معدنی فسفر در یک خاک آهکی

به­منظور بررسی تأثیر ترکیبات گوگردی بر توزیع شکل‌های معدنی فسفر در یک خاک آهکی، آزمایش خوابانیدن به­صورت طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودن ترکیبات گوگردی)، سولفات آلومینیوم  (Al2(SO4)3)، سولفات آهن (FeSO4)، باکتری تیوباسیلوس + گوگرد  (S+Ti)و اسید سولفوریک (H2SO4) در سطح 2...

متن کامل

تغییرات فسفر قابل‌جذب و شکل‌های فسفر معدنی بومی پس از غرقاب در خاک‌های شالیزاری شمال ایران

Phosphorus behavior in waterlogged soils is significantly different from non-waterlogged soils. Changes in available phosphorus and inorganic phosphorus fractions after waterlogging in the paddy soils of north of Iran were studied in a laboratory research. A factorial experiment in a completely randomized design with two replications was performed with factors of soil at 14 levels (10 alkaline-...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023