بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

نویسندگان

  • الهام صنعتگر گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
  • سیامک بیگی حفظ نباتات، اداره جهاد کشاورزی ایلام
  • شیلا گلدسته گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
  • هدی رضایی گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
چکیده مقاله:

سوسک چهار ­نقطه­ ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)، از جمله آفات انباری مهمی است که سالانه خسارات کمی و کیفی زیادی به حبوبات در شرایط مزرعه و انبار وارد می ­سازد. در این تحقیق جهت بررسی اثر نور و دما روی رشد و نمو سوسک چهار نقطه­ ای حبوبات و یافتن دما و رژیم مناسب نوری به منظور نگهداری حبوبات در محیط انبار، از 3 دمای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس و 2 رژیم نوری تاریکی مطلق و روشنایی مطلق (جمعا 6 تیمار نوری-حرارتی) استفاده شد. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل انجام شد. نتایج نشان داد سوسک C. maculatus در دمای 30 درجه سلسیوس و دوره نوری تاریکی مطلق، در مدت زمان کمتری (40 روز) مراحل زیستی خود را طی نمود و در دمای 20 درجه سلسیوس و رژیم نوری روشنایی مطلق برای طی کردن مراحل زیستی خود از تخم تا مرگ حشره کامل، به تعداد روزهای بیشتری (86 روز) نیاز دارد. در مطالعه زیست­ شناسی طول هر دوره رشدی پیش از بلوغ و کل دوره پیش از مرحله بلوغ، همچنین طول مراحل پس از بلوغ در حشره نر و ماده مشخص گردید. طول کل دوره پیش از بلوغ در جنس ماده در دمای 20 درجه سلسیوس و روشنایی مطلق 09/78 روز و در دمای 30 درجه سلسیوس و تاریکی مطلق 22 روز بود. در جنس نر نیز طول کل دوره پیش از بلوغ به ترتیب 71/78 و60/20 روز بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتcallosobruchus maculatus pic. (col., bruchidae)

سوسک چهار ­نقطه­ ای حبوبات callosobruchus maculatus pic. (col., bruchidae)، از جمله آفات انباری مهمی است که سالانه خسارات کمی و کیفی زیادی به حبوبات در شرایط مزرعه و انبار وارد می ­سازد. در این تحقیق جهت بررسی اثر نور و دما روی رشد و نمو سوسک چهار نقطه­ ای حبوبات و یافتن دما و رژیم مناسب نوری به منظور نگهداری حبوبات در محیط انبار، از 3 دمای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس و 2 رژیم نوری تاریکی مطلق و رو...

متن کامل

تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. یکی از آفات مهم صنایع غذایی در سراسر جهان است که از دانه ­های بقولات مختلف مانند لوبیا، نخود، ماش، عدس، باقلا و غیره تغذیه می­ کند.استفاده از دماهای بالا یا تیمارهای شوک حرارتی در مدیریت آفات انباری روش بسیار موثری است. در این تحقیق جهت ارزیابی مرگ و میر این حشره در حرارت ­های بالا، اثر 4 تیمار حرارتی شامل 45، 50، 55 و 60 درجه سلسی...

متن کامل

سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculates F. (Col: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی

در جستجوی جایگزینی مناسب برای سموم آفت کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاهان Artemisia haussknechtii، Mentha longifolia و Thymus daenensis روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل انجام شد. اسانس‌های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند. آزمایش در شرایط دمایی 2±  30 درجه سانتیگراد  و رطوبت نسبی 5± 60 درصد در تاریکی انجام شد. د...

متن کامل

اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f. (col: bruchidae)

در سال های اخیر نانو تکنولوژی به یکی از امیدبخش ترین راه های کنترل آفات نزدیک شده است. در این پژوهش، اثر نانو ذرات سیلیکا و نقره روی لارو و حشرات کامل callosobruchus maculatus روی توده لوبیا چشم بلبلی بررسی شد. نانو ذرات سیلیکا و نقره به روش سلووترمال تهیه و در پنج غلظت 0، 1، 5/1، 2 و 5/2 گرم بر کیلوگرم لوبیای آلوده به c. maculatus بررسی شد. در این پژوهش lc50 محاسبه شده برای نانو ذرات سیلیکا و ...

متن کامل

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش ، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) مریم گلی ، Salvia bracteata L. (Lamiaceae) و نعناع گربه ای Nepeta cataria L. (Lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا...

متن کامل

سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوباتcallosobruchus maculates f. (col: bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی

در جستجوی جایگزینی مناسب برای سموم آفت کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاهان artemisia haussknechtii، mentha longifolia و thymus daenensis روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل انجام شد. اسانس های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند. آزمایش در شرایط دمایی 2±  30 درجه سانتیگراد  و رطوبت نسبی 5± 60 درصد در تاریکی انجام شد. د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  35- 41

تاریخ انتشار 2013-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023