بررسی اثر شخم دربازده آبشویی خاکهای شور وسنگین بافت دشت تبریز

نویسنده

  • عباس کریمی
چکیده

عملیات آبشویی در اراضی شوردشت تبریز (قم تپه صوفیان) انجام یافت.اهدافی که در این کار تحقیقاتی دنبال شد عبارت بودند از: 1- کوتاه نمودن مدت زمان آبشویی دراصلاح خاکهای شور بابافت سنگین2- صرفه جویی در آب به دلیل محدود بودن منابع آبهای شیرین درکشورمان 3- زیر کشت بردن اراضی اصلاح شده و برداشت محصول در حد قابل قبول. برای این منظور زمینی به مساحت یک هکتار از اراضی فوق را بعد از تسطیح به سه قسمت تقسیم نمودیم . قسمت اول شخم عادی به عمق 25 الی 30 سانتیمتر (واریانت اول) . قسمت دوم شخم عمیق به عمق 45 الی 50 سانتی متر (واریانت دوم ) و قسمت سوم با استفاده از Subsoiler به عمق 75 الی 80 سانتی متر نرم گردید.(واریانت سوم ) . با درنظرگرفتن خصوصیات فیزیکی خاکهای منطقه کانال زهکشی به عمق 2 متر حفرگردید. کمیت آب آبشویی از فرمول والابیف و با در نظر گرفتن ضریب نمک زدایی خاک محاسبه گردید. آبشویی هر کدام از واریانت های سه گانه سه بار وهر بار با 3000 متر مکعب درهکتار آب انجام یافت. شاخصهای کیفیت آب آبشویی شامل TDS,EC,PH‘ کاتیون ها و آنیونهای محلول تعیین؛ روابط یونی مانند SAR و RSC محاسبه گردید. همین آزمایشات در مورد خاک هر سه واریانت با حفر پروفیل های خاک تا عمق 150 سانتیمتر ونمونه برداری از آنها در سه تکرار انجام یافت. با استفاده از رابطه گاپون تاثیر SAR آب آبشویی بر ESP خاک مشخص گردید. مقدار آبی که بعداز هر با ر آبشویی از واریانت های سه گانه به کانال زهکش منتقل شده وبد اندازه گیری و با تجزیه آب زهکش ترکیب و مقدار نمکهای موجود در آن مشخص گردید. با حفر چاههای پیزومتر در واریانت های سه گانه تغییرات عمق آبهای زیر زمینی و همچنین دینامیک نمکها در این آبها طی مراحل مختلف آبشویی تعیین گردید. برای جلوگیری از خطاهای احتمالی در تجزیه ومحاسبات ‘ اقدام به تعیین بالانس آب و نمک شد. عوامل افزاینده به آب آبشویی مانند نزولات جوی و پارامترهایی که موجب کاهش آب آبشویی می شد.(آب مصرفی جهت رساندن رطوبت خاک به حد FC) ‘ اجزاء بالانس آب را تشکیل می داد. بالانس نمک درخاک نیز به ترتیب فوق انجام یافت. بعد از خاتمه عملیات آبشویی درصد نمکهای خاک درعمق عمومی 100-0 سانتیمتری در واریانت اول از 43/2 به 47/1 درواریانت اول با ایجاد شخم عادی و آبشویی موفق به اصلاح خاک درزمان محدود نشده ‘ د رواریانت دوم نصف نمکهای خاک شسته شده و در واریانت سوم نمکهای خاک به حدی رسیده که مشکلی برای رشد گیاهان ایجاد نمی نماید. زمان لازم برای آبشویی به ترتیب 146‘ 95‘ 58 روز در واریانت سه گانه بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی

یکی از مسائل مهم در ساخت سازه ها و تأسیسات مدرن، جلوگیری از تغییر شکلهای غیر مجاز پی سازه هاست که گاهی ممکن است تخریب سازه را نیز به دنبال داشته باشد. این مسئله بویژه در سازه های آبی مستقر روی خاکهای گچی از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای طراحی مطمئن پی در خاکهای گچی، لازم است یک روش منطقی برای تعیین خصوصیات فیزیکومکانیکی این خاکها و تغییرات آن طی فرآیند انحلال گج بکار گرفته شود. در این تحقیق ب...

متن کامل

بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی

یکی از مسائل مهم در ساخت سازه ها و تأسیسات مدرن، جلوگیری از تغییر شکلهای غیر مجاز پی سازه هاست که گاهی ممکن است تخریب سازه را نیز به دنبال داشته باشد. این مسئله بویژه در سازه های آبی مستقر روی خاکهای گچی از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای طراحی مطمئن پی در خاکهای گچی، لازم است یک روش منطقی برای تعیین خصوصیات فیزیکومکانیکی این خاکها و تغییرات آن طی فرآیند انحلال گج بکار گرفته شود. در این تحقیق ب...

متن کامل

تحلیل تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی در خاکهای شخم خورده و شخم نخورده در دشت سیستان

شناخت تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی در بسیاری از فرآیندها از جمله طراحی پروژه های زهکشی ضروری می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی در زمینی به مساحت 5000 مترمربع انجام گرفت. داده ها در دو نوع خاک شخم نخورده و شخم خورده و در دو مقیاس مختلف برداشت گردید. در مقیاس بزرگ در خاک شخم نخورده و شخم خورده به ترتیب 47 و 111 نقطه و در مقیاس کوچک در هر دو نوع خاک به طور جداگانه 6...

15 صفحه اول

ارزیابی آبشویی خاکهای شور و سدیمی با کاربرد سطوح مختلف آب خالص و اسیدی در بخشی از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی دشت مهاباد

بهسازی خاک‎های شور و سدیمی از دیدگاه حفاظت منابع آب و خاک، اهمیت فراوانی دارد. تجمع و فزونی املاح خاک از رشد و نمو گیاه جلوگیری نموده و به‎طور مستقیم بر عملکرد گیاه تأثیر می‎نهد. مهم‎ترین گام جهت جلوگیری از اثرات سوء شوری خاک، کاهش املاح تا حد بهینه از طریق آبشویی و ممانعت از ماندابی شدن می‎باشد. بهسازی خاک‎های شور-سدیمی به کیفیت و مقدار آب کاربردی، نوع بهساز و وضعیت زهکشی خاک بستگی دارد. در ای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023