بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی

نویسندگان

  • ابراهیم بهداد استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
  • حسین زینلی استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
  • مریم بهداد دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
  • نعمت‌الله اعتمادی دانشیار، دانشکده کشاورزی،‌ دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده مقاله:

برای کنترل آلودگی‌های قارچی محصولات باغبانی گاهی از محلول‌های قارچ‌کش استفاده می‌شود که برای سلامت انسان مضر هستند. هدف از این تحقیق بررسی اسانس‌های ضدقارچی چند گیاه دارویی در کنترل این قارچ‌ها و جایگزین کردن آنها به جای قارچ‌کش‌های شیمیایی بود. مهمترین قارچ بیماری‌زا در دوره پس از برداشت توت‌فرنگی، Rhizopus stolonifer است که برای کنترل آن، اثر ضدقارچی اسانس‌های مرزه (Satureja hortensis)، آویشن شیرازی (Zataria multiflora)و زنیان (Carum copticom) مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به دو صورت in vitro و in vivo انجام شد. اسانس‌ها با غلظت‌های 10000، 2000، 1000، 500، 300، 200 و 100 پی‌پی‌ام در محیط کشت PDA و روی میوه‌های توت‌فرنگی برداشت شده علیه قارچ Rhizopus انجام شد. آزمایش in vivo شامل 6 تیمار (3 اسانس، 1 قارچ‌کش و 2 شاهد) و هر تیمار شامل سه تکرار و هر تکرار شامل 5 عدد میوه (حدود 70 گرم) بود. میوه‌ها را پس از ضد‌عفونی سطحی در سوسپانسیون 106 (اسپور در میلی‌لیتر) Rhizopus به‌طور جداگانه فرو برده و بعد در سوسپانسیون 3 اسانس ذکر شده و قارچ‌کش ایپرودیون + کاربندازیم 5/52% (پودر وتابل) فرو برده شد و در شرایط حرارت اتاق حدود 1 ± 24 درجه سانتی‌گرادقرار گرفت. نتایج آزمایش روی آگار نشان داد که غلظت مهارکننده رشد میسلیوم قارچ ریزوپوس برای مرزه و زنیان 300 پی‌پی‌ام و برای آویشن شیرازی 500 پی‌پی‌ام بود. همچنین نتایج آزمایش در شرایط in vivo نشان داد که بیشترین میزان آلودگی به‌ترتیب در اسانس شاهد، سپس زنیان، آویشن شیرازی و مرزه بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت فرنگی

برای کنترل آلودگی های قارچی محصولات باغبانی گاهی از محلول های قارچ کش استفاده می شود که برای سلامت انسان مضر هستند. هدف از این تحقیق بررسی اسانس های ضدقارچی چند گیاه دارویی در کنترل این قارچ ها و جایگزین کردن آنها به جای قارچ کش های شیمیایی بود. مهمترین قارچ بیماری زا در دوره پس از برداشت توت فرنگی، rhizopus stolonifer است که برای کنترل آن، اثر ضدقارچی اسانس های مرزه (satureja hortensis)، آویشن...

متن کامل

بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت فرنگی

برای کنترل آلودگی های قارچی محصولات باغبانی گاهی از محلول های قارچ کش استفاده می شود که برای سلامت انسان مضر هستند. هدف از این تحقیق بررسی اسانس های ضدقارچی چند گیاه دارویی در کنترل این قارچ ها و جایگزین کردن آنها به جای قارچ کش های شیمیایی بود. مهمترین قارچ بیماری زا در دوره پس از برداشت توت فرنگی، rhizopus stolonifer است که برای کنترل آن، اثر ضدقارچی اسانس های مرزه (satureja hortensis)، آویشن...

متن کامل

بررسی خاصیت ضدقارچی نانو امولسیون اسانس برخی گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی نرم توت‌فرنگی ناشی از Rhizopus stolonifer

هرچند قابلیت برخی اسانس‌های گیاهان دارویی به‌عنوان قارچ‌کش شناخته شده است اما ضمن دشواری‌هایی درکاربرد، دارای اثرات ارگانولپتیک (organoleptic) نیز بوده و در محصولات ایجاد بو و مزه می‌کنند. یکی از روش‌های به‌حداقل رساندن این معایب اسانس‌ها، استفاده از نانوامولسیون آن‌هاست که ضمن پایداری باعث افزایش خواص ضدمیکروبی از طریق افزایش جذب سلولی می‌شود. در تحقیق حاضر، نانوامولسیون اسانس سه گیاه دارویی ن...

متن کامل

بررسی خاصیت ضدقارچی نانو امولسیون اسانس برخی گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی نرم توت فرنگی ناشی از rhizopus stolonifer

هرچند قابلیت برخی اسانس های گیاهان دارویی به عنوان قارچ کش شناخته شده است اما ضمن دشواری هایی درکاربرد، دارای اثرات ارگانولپتیک (organoleptic) نیز بوده و در محصولات ایجاد بو و مزه می کنند. یکی از روش های به حداقل رساندن این معایب اسانس ها، استفاده از نانوامولسیون آن هاست که ضمن پایداری باعث افزایش خواص ضدمیکروبی از طریق افزایش جذب سلولی می شود. در تحقیق حاضر، نانوامولسیون اسانس سه گیاه دارویی ن...

متن کامل

بررسی اثر ضد قارچی اسانس سه گیاه دارویی در کنترل قارچBotrytis cinerea روی میوه توت فرنگی

چکیده آلودگی‌های قارچی عامل بسیاری از خسارت‌های بعد از برداشت محصولات باغی از جمله توت‌فرنگی می‌باشد، که گاهی تا 20 درصد محصول را از بین می‌برند. برای کنترل آلودگی‌های قارچی معمولاً از محلول‌های قارچ کش‌ استفاده می‌شود که برای سلامت انسان مضر هستند. یکی از روشهایی که می‌توان قارچها را کنترل کرد، امکان استفاده از اسانس گیاهان دارویی است. مهمترین قارچهای بیماری زا در دوره پس از برداشت توت فرنگی...

متن کامل

بررسی اثر ضدقارچی اسانس چهار گیاه دارویی، آنالیز و شناسایی ملکولی باکتری آنتاگونیست علیه قارچ عامل پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال Penicillium digitatum

کپک سبز مرکبات  Penicillium digitatumازمهم‎ترین بیماری‌های بعد از برداشت می‌باشد. به کارگیری مداوم سموم شیمیایی تاثیر ماندگار روی سلامتی انسان و آلودگی محیط زیست دارد و سبب بروز مقاومت در سویه‌های بیماری‎زا می‏گردد. در این تحقیق فعالیت ضدقارچی غلظت‌های مختلف (100، 200، 300 و 400 پی‌پی‌ام) اسانس چهار گیاه دارویی آویشن شیرازی (Thymus vulgaris)، آلوورا (Aloe vera)، سیر (...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 2

صفحات  399- 411

تاریخ انتشار 2013-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023