بررسی اثر عوامل مادری بر صفات تولید و تولید مثل مرغان بومی استان مازندران

نویسندگان

  • ابوالقاسم سراج
  • اردشیر نجاتی جوارمی
  • رسول واعظ ترشیزی
چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، اثر عوامل مادری بر صفات وزن بدن در سن هشت هفتگی، تعداد‌تخم مرغ، وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی حاصل از اطلاعات 13 نسل (سال 70‌13 تا 1383) مرغان بومی استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده(REML) و مدل حیوان با نرم افزارDFREML تجزیه و تحلیل شدند. با و بدون در نظر گرفتن اثر عوامل مادری 6 مدل حیوانی مختلف برازش شده و مناسب‌ترین مدل با توجه به مقدار لگاریتم درستنمایی انتخاب شدند. برای همه صفات تحت مطالعه، علاوه بر اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری، اثر محیطی مادری و کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری اهمیت داشت. وراثت ‌پذیری مستقیم (m2h) دامنه‌ای از 130/0 (برای صفت تعداد تخم مرغ) تا 506/0 (برای صفت وزن تخم‌مرغ) داشت. این برآوردها برای وراثت ‌پذیری مادری (m2h) از 008/0 (برای وزن تخم مرغ) تا 034/0 (برای سن بلوغ جنسی)، و برای نسبت واریانس محیطی مادری به واریانس فنوتیپی (2c) از 020/0 (برای تعداد تخم‌مرغ) تا 047/0 (برای وزن هشت هفتگی) متغیر بود. همچنین برای کلیه این صفات 2c بزرگتر ازm2h برآورد گردید. همبستگی اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری(ram) برای همه صفات منفی و737/0- ، 692/0- ، 590/0- و 396/0- به ترتیب برای صفات تعداد تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ، سن بلوغ جنسی و وزن هشت هفتگی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که منظور نکردن مولفه‌های مادری در مدل تجزیه و تحلیل صفت وزن بدن در هشت هفتگی موجب بیش از حد برآورد شدن واریانس ژنتیکی افزایشی و وراثت پذیری مستقیم این صفت شده اما برای صفات وزن تخم مرغ، تعداد تخم مرغ و سن بلوغ جنسی منظور نمودن اثر عوامل مادری بدون برازش کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری، موجب برآوردهای پائین‌تری از وراثت پذیری مستقیم، مادری و نسبت واریانس محیطی مادری به واریانس فنوتیپی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان

زمینه مطالعاتی: ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی تخم مرغ. هدف:  بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن­های عمده صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان روش کار: در تحقیق حاضر، پس از رکوردبرداری صفات کیفی  داخلی تخم مرغ در جمعیت مرغ‌های بومی آذربایجان، احتمال تفرق ژن­های عمده در صفات داخلی تخم مرغ به صورت مجزا با استفاده از یک مدل حیوانی تک متغیره و با استفاده از آنالیز بیزی و شاخص ژن عمده مورد آنالی...

متن کامل

بررسی اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد مرغان بومی استان خراسان  با استفاده از 400 قطعه  مرغ بومی در قالب طرح‌های کاملاً تصادفی و آزمایش فاکتوریل  با 8 تیمار آزمایشی(2*4)، 5 تکرار و 10 مرغ در هر تکرار از سن 26 الی 50 هفتگی در ایستگاه مرغ بومی خراسان، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی بر پایه‌ی جیره ی حاوی ذرت، سویا و گندم با چهار سطح کلسیم (5/2،3، 5/3 و 4)  و دو سطح فسفر ک...

متن کامل

بررسی بیولوژی تولید مثل گاوماهی شنی(Neogobius pallasi) در رودخانه‌ی بابلرود(استان مازندران)

این تحقیق از فروردین ماه سال 1390 تا فروردین ماه 1391در رودخانه بابلرود(استان مازندران) برروی گاوماهی شنیNeogobius pallasi)) انجام گرفت. نمونه­برداری­ها به صورت ماهانه با استفاده از دستگاه الکتروشوکر(V300-200) صورت گرفت. در مجموع 194 عدد گاو ماهی شنی صید گردید. متغیرهای طول کل، طول استاندارد، وزن بدن، سن، جنسیت، وزن گناد،قطر تخمک و وزن کبد،اندازه گیری و ثبت شدند. میانگین طول کل در جنس نر87/20 7...

متن کامل

بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران

این تحقیق از 15 شهریور ماه سال 1387 تا 15 مرداد ماه 1388 در  رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر روی ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus)) انجام گرفت. نمونه برداری ها به صورت ماهانه و با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع 441 عدد ماهی سفید رودخانه ای صید گردید. بیشترین تعداد ماهیان در مرحله 3 با فراوانی 02/21 درصد و کمترین تعداد آنها در مرحله 6 رسیدگی جنسی با فراوانی 55/8 درصد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2-38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023