بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب

نویسندگان

  • زهرا افشاری استاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا
  • لعیا دهمرده کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه الزهرا
چکیده مقاله:

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به‌ منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه‌گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به‌جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی‌ با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته‌ایم. بدین منظور از داده‌های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده‌ کرده‌‌ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه‌‌یافته، کشورهای در حال توسعه انجام‌ داده‌ایم.یافته‌های این پژوهش نشان می­دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می­دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می­دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر فقر،نابرابری درآمد وشاخص توسعه انسانی برشادکامی در کشورهای منتخب

شادکامی به عنوان عنصری حائز اهمیت در بررسی رفتارهای فردی و جامع شناختی قلمداد می شود و از مهم ترین نیازهای روانی بشر است که تأثیر عمده ای بر شکل گیری شخصیت و سلامت روان دارد. در دهه های اخیر علیرغم پیشرفت روزافزون در زمینه تکنولوژی، بهداشت ، آموزش و همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها، مطالعات انجام شده حاکی از کاهش میزان شادکامی در اکثر جوامع می باشد. با توجه به اهمیت موضوع ما...

اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب

چکیده در این تحقیق اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب و در گروه‏های متفاوت درآمدی از سال 2000 تا سال 2007 با استفاده از روش داده‏های تابلویی نامتوازن بررسی شده‏است. داده‏های تحقیق، از پایگاه بانک جهانی استخراج شده‏است. نتایج دلالت بر این دارد که نابرابری اثر مثبت و معنی‏داری بر فقر دارد ولی افزایش درآمد سرانه موجب کاهش فقر شده‏است. هم‏‎چنین تاثیر نابرابری بر فقر در کشورهای با درآمد بالای میا...

بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه‌های اسلامی

کاهش و رفع فقر از تعالیم مورد تأکید ادیان الهی به‌ویژه اسلام است. توزیع نامناسب فرصت‌ها و منابع ظلم محسوب می‌شود و اسلام با برنامه توزیع عادلانه به دنبال تحقق زندگی آبرومندانه برای انسان‌هاست. در قرن حاضر پس از یک دوره غفلت نسبی از نقش مهم توزیع و به‌ویژه نابرابری بار دیگر این مقوله مهم در محور توجه محافل علمی و سیاست‌گذاری قرار گرفته است. در این مقاله مبانی نظری اثر نابرابری بر فقر در اقتصاد م...

متن کامل

تأثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال توسعه

In the current structure of world economy, imports play an important role in the economic development strategy. Although taking the suitable policies for the imports of goods and services is important, but taking the correct strategy is subject to factors affecting imports. In the most of empirical studies, imports are a function of real income and real exchange rate. So, the effect of income i...

متن کامل

تأثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال توسعه

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه‌ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می‌نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل‌مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته‌شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  31- 59

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023