بررسی اثر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامینC بر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین بر کیفیت اسپرم و پارامترهای سرمی موش‌های سفید آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده مقاله:

چکیده: زمینه و هدف: کاهش جریان خون موجب تغییرات آسیب شناسی در عملکرد طبیعی بیضه و اسپرماتوژنز می شود، همچنین یون‌های آهن آزاد شده ناشی از لیزه شدن گلبول های قرمز و به دنبال آن افزایش یون‌های آهن در بافت بیضه ممکن است موجب استرس اکسیداتیو و اختلال در عملکرد دستگاه تولید مثل گردد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 20 تا 25 گرمی به 4 گروه تقسیم شدندکه شامل گروه کنترل دریافت کننده سرم فیزیولوژی با دز ml, IP) 2/0)، گروه کنترل شم دریافت کننده فنیل هیدرازین (PHZ) با دزIP) g,100 mg/6)، گروه فنیل هیدرازین همراه با ویتامین C با دز mg/kg, IP) 250) و ژل رویال با دز mg/kg) 100) از طریق دهانی، و گروه دریافت کننده ژل رویال همراه با ویتامین C بودند. پس از 35 روز نمونه های خونی از طریق قلب جمع آوری شده و سطوح سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانتی تام (TAC) و مالون دی آلدئید (MDA) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین پارامترهای اسپرم شامل شمارش، تحرک، قابلیت زنده مانی، تراکم کروماتین و آسیب DNA اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ ها: نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار TAC بود که تجویز آنتی اکسیدانت‌ها توانسته بود از این کاهش جلوگیری کند. علاوه ‌براین فنیل هیدرازین باعث افزایش سطح MDA در سرم شده بود. با این وجود تجویز آنتی اکسیدانت‌ها موجب کاهش آن در حیوانات گردید. در نهایت ویتامین C به همراه ژل رویال باعث افزایش معنی دار در کیفیت پارامترهای اسپرم گردید (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامینc بر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین بر کیفیت اسپرم و پارامترهای سرمی موش های سفید آزمایشگاهی

چکیده: زمینه و هدف: کاهش جریان خون موجب تغییرات آسیب شناسی در عملکرد طبیعی بیضه و اسپرماتوژنز می شود، همچنین یون های آهن آزاد شده ناشی از لیزه شدن گلبول های قرمز و به دنبال آن افزایش یون های آهن در بافت بیضه ممکن است موجب استرس اکسیداتیو و اختلال در عملکرد دستگاه تولید مثل گردد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 20 تا 25 گرمی به 4 گروه تقسیم شدندکه شامل گروه کنترل دریافت کنند...

متن کامل

ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین

    کم‌خونی همولتیک و به تبع آن کاهش اکسیژن‌رسانی می‌تواند موجب اختلال در عملکرد بیضه و اسپرماتوژنز گردد.  هم‌چنین آهن آزاد شده از گلبول‌های قرمز و به دنبال آن افزایش آهن بافتی ممکن است ایجاد استرس اکسیداتیو نماید.  هدف از این مطالعه، بررسی اثر آنمی‌همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل‌هیدرازین بر کیفیت اسپرم موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل‌هیدرازین بود.  از این رو در تحقیق حاضر، تعد...

متن کامل

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین C در برابر اثرات تخریبی آنمی‌همولیتیک القاشده به‌وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر‌های بافت بیضه موش‌های سفید آزمایشگاهی بالغ

زمینه و هدف: کاهش میزان گردش خون و اکسیژن‌رسانی می‌تواند موجب اختلال در عملکرد و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین C همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کم‌خونی همولیتیک تجربی در موش‌های بالغ انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 25-20 گرمی ‌به 4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، دریافت‌کننده سر...

متن کامل

ارزیابی اسپرم موش های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین

کم­خونی همولتیک و به تبع آن کاهش اکسیژن­رسانی می­تواند موجب اختلال در عملکرد بیضه و اسپرماتوژنز گردد.  هم­چنین آهن آزاد شده از گلبول­های قرمز و به دنبال آن افزایش آهن بافتی ممکن است ایجاد استرس اکسیداتیو نماید.  هدف از این مطالعه، بررسی اثر آنمی­همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل­هیدرازین بر کیفیت اسپرم موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل­هیدرازین بود.  از این رو در تحقیق حاضر، تعداد 4...

متن کامل

اثر محافظتی ژل رویال بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

زمینه و هدف: فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب اکسیدانت شناخته شده می تواند عوارض جانبی متعددی نظیر اختلالات کبدی را موجب گردد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویال با خواص آنتی اکسیدانت و ضد التهابی بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش صورت پذیرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، موش های نر بالغ به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند. دو گروه از موش ...

متن کامل

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین c در برابر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القاشده به وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر های بافت بیضه موش های سفید آزمایشگاهی بالغ

زمینه و هدف: کاهش میزان گردش خون و اکسیژن رسانی می تواند موجب اختلال در عملکرد و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین c همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کم خونی همولیتیک تجربی در موش های بالغ انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 25-20 گرمی به 4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، دریافت کننده سرم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 5

صفحات  110- 120

تاریخ انتشار 2015-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023