بررسی اثر پروتکسین، فلاوومایسین و نوع چربی در جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • امین دیبامهر دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
  • سید داود شریفی استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
  • هوشنگ لطف الهیان استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
چکیده

تأثیر پروبیوتیک پروتکسین، آنتی بیوتیک فلاوومایسین و نوع چربی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد 900 قطعه جوجه سویه تجاری رأس در یک آزمایش فاکتوریل (3 × 3) با سه منبع چربی (بدون چربی، سه درصد اسید چرب و سه درصد روغن سویا) و سه افزودنی (بدون افزودنی، فلاوومایسین و پروتکسین) با چهار تکرار درقالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. اثر چربی و نوع آن بر افزایش وزن روزانه معنی دار و رشد جوجه های مربوط به جیره های حاوی روغن سویا بیشتر بود (05/ >P). با استفاده از فلاومایسین در جیره، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا بهبود یافت (05/0 >P). اثر متقابل نوع چربی × نوع افزودنی بر عملکرد معنی‏دار بود (05/0 >P). در تمام دوره های پرورش، مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه های تغذیه شده با جیره‏های حاوی روغن سویا‏ و فلاوومایسین بیشترین و در جوجه هایی مربوط به جیره‏های حاوی چربی و پروتکسین، کمترین مقدار بود (01/0 >P). وزن نسبی کبد جوجه های تیمار چربی (اسید چرب و یا روغن سویا) بیشتر بود. وزن نسبی دستگاه گوارش جوجه های مربوط به جیره حاوی پروتکسین بیشتر بود (05/0>P). نتایج حاصل نشان داد که استفاده از پروتکسین در جیره های حاوی چربی تأثیر منفی بر مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه های گوشتی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر منابع مختلف چربی بر عملکرد جوجه های گوشتی

Effect of different sources of fat on performance of broiler chicks was studied. Three hundred and thirty six chicks were divided into 42 groups of 8 chicks per group. Seven isoenergetic and isonitrogenous diets, mainly based on corn and soybean meal were prepared and fed. These treatments were as follows: corn + soybean meal + (5% tallow, 5% cotton seed crude oil, 5% cotton seed soapstock, 2.5...

متن کامل

اثر سطوح مختلف چربی و نوع افزودنی (آنتی بیوتیک و پروبیوتیک) بر صفات بیوشیمیایی خون و عملکرد جوجه های گوشتی

برای بررسی اثر دو سطح چربی (سه و شش درصد) و سه نوع افزودنی (بدون افزودنی، فلاوومایسین و پروتکسین) بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی خون از 288 قطعه جوجه یک روزه نر سویه تجاری راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل (3 × 2) در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. پرندگان به طور تصادفی در شش تیمار و با چهار تکرار و 12 پرنده در هر تکرار توزیع شدند. نتایج نشان داد که مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه های تیمار حاوی چربی +...

متن کامل

اثر منابع مختلف چربی بر عملکرد جوجه های گوشتی

Effect of different sources of fat on performance of broiler chicks was studied. Three hundred and thirty six chicks were divided into 42 groups of 8 chicks per group. Seven isoenergetic and isonitrogenous diets, mainly based on corn and soybean meal were prepared and fed. These treatments were as follows: corn + soybean meal + (5% tallow, 5% cotton seed crude oil, 5% cotton seed soapstock, 2.5...

متن کامل

بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی

هدف : بررسی تاثیر افزودن سه نوع پروبیوتیک تجاری به خورک بر بازده تولید جوجه‌های گوشتی. طرح : طرح آماری کاملا تصادفی. حیوانات: هفتصد و بیست قطعه جوجه یکروزه گوشتی جنس نر از سویه تجاری Ross 208. روش : در این آزمایش تجربی از چهار گروه استفاده گردید که هر گروه شامل شش زیر گروه 30 قطعه‌ای بود. جوجه‌های یک گروه به عنوان شاهد جیره غذایی پایه ذرت – سویا را دریافت کردند. برای تغذیه جوجه‌ها در سه گروه...

متن کامل

نوع و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم

هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی اثرات منابع و سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، شاخص­های مورفولوژیکی روده کوچک جوجه­های گوشتی بود. تعداد 600 قطعه جوجه گوشتی یکروزه به صورت تصادفی در 5 تیمار و 4 تکرار قرار داده شدند. جوجه­ها با جیره پایه ذرت به عنوان منبع اصلی انرژی و سطح انرژی بر اساس کاتالوگ راهنمای کاب 500 در گروه کنترل (c)، جیره پایه با 3 درصد انرژی کمتر از کنترل (t1)، جیره پایه با 6 درصد انرژی ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 1

صفحات  7- 16

تاریخ انتشار 2011-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021