بررسی اثر کاربرد پلیمر آبدوست و خاکپوش تیره بر برخی صفات خیار مزرعه‌ای (Cucumis sativus L. cv. Superdaminus) در کشت پاییزه

نویسندگان

  • فاطمه مستوری
  • محمدرضا حسندخت
چکیده مقاله:

کمبود آب و کارایی پایین مصرف آن در سیستم‌های کشاورزی سنتی یکی از عوامل محدود کننده کشاورزی در ایران است. بنابراین بررسی اثر کاربرد پلیمر آبدوست و خاکپوش تیره بر افزایش کارایی مصرف آب، ضروری به نظر می‌رسد. به منظور بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر آبدوست طراوت آ200 (0، 2 و 4 گرم در گیاه) و خاکپوش تیره بر صفات رویشی (وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه)، زودرسی و عملکرد کل خیار رقم سوپر دامینوس در کشت پاییزه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال انجام شد. نتایج نشان داد که محصول زودرس تیمار 4 گرم پلیمرآبدوست در گیاه و کاربرد خاکپوش تیره تقریبا چهار برابر تیمار شاهد بود (به ترتیب 280 و 73 گرم در بوته) و میانگین عملکرد کل میوه تحت تاثیر توام 4 گرم پلیمرآبدوست در گیاه نسبت به شاهد % 4/76 افزایش پیدا کرد. همچنین عملکرد کل تیمار 4 گرم پلیمر آبدوست در هر گیاه و خاکپوش تیره نسبت به شاهد %115 افزایش یافت. بنابراین، کاربرد پلیمر آبدوست طراوت آ 200 به میزان 4 گرم در هر گیاه در چاله کاشت توام با خاکپوش تیره برای تولید خیار مزرعه‌ای رقم سوپر دامینوس در کشت پاییزه، توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر کاربرد پلیمر آبدوست و خاکپوش تیره بر برخی صفات خیار مزرعه ای (cucumis sativus l. cv. superdaminus) در کشت پاییزه

کمبود آب و کارایی پایین مصرف آن در سیستم های کشاورزی سنتی یکی از عوامل محدود کننده کشاورزی در ایران است. بنابراین بررسی اثر کاربرد پلیمر آبدوست و خاکپوش تیره بر افزایش کارایی مصرف آب، ضروری به نظر می رسد. به منظور بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر آبدوست طراوت آ200 (0، 2 و 4 گرم در گیاه) و خاکپوش تیره بر صفات رویشی (وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه)، زودرسی و عملکرد کل خیار رقم سوپ...

متن کامل

اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.) رقم سلطان

برای بررسی اثر پلیمر آبدوست ترآوت آ 200 و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای رقم سلطان، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. پلیمر آبدوست در پنج سطح (صفر، 1/0، 2/0، 3/0 و 4/0 درصد بر اساس وزن خشک خاک به ترتیب معادل 0، 1، 2، 3 و 4 گرم در کیلوگرم خاک) و مقدار رطوبت خاک در سه سطح (100، 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی) بررسی گردید. نتایج نشان داد که کاربرد پلیمر آبدوست در خ...

متن کامل

اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه ای (cucumis sativus l.) رقم سلطان

برای بررسی اثر پلیمر آبدوست ترآوت آ 200 و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه ای رقم سلطان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. پلیمر آبدوست در پنج سطح (صفر، 1/0، 2/0، 3/0 و 4/0 درصد بر اساس وزن خشک خاک به ترتیب معادل 0، 1، 2، 3 و 4 گرم در کیلوگرم خاک) و مقدار رطوبت خاک در سه سطح (100، 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی) بررسی گردید. نتایج نشان داد که کاربرد پلیمر آبدوست در خ...

متن کامل

اثر خاکپوش های پلی اتیلن و روش کاشت بر محصول خیار (.Cucumis sativus L)

به منظور بررسی کارایی خاکپوش های پلاستیکی در زراعت خیار و انتخاب روش مناسب کاشت روی پشته، آزمایشی در سال های 1379 و 1380 روی رقم خیار هیبرید سوپردامینوس در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد در شهرستان اصفهان انجام شد. طرح آماری مورد استفاده کرت های خرد شده (Split plot) در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. پوشش خاک در سه سطح مالچ مشکی، مالچ شفاف و بدون مالچ به عنوان عامل...

متن کامل

بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.)

در مطالعه حاضر به­منظور بررسی اثر تنظیم­‏کننده‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار، 25 محیط مختلف برای القای کالوس و چهار مسیر مختلف برای القای جنین در نظر گرفته شد. دو آزمایش جداگانه به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار و سه تکرار، به­ترتیب برای القای کالوس و جنین انجام شد. در آزمایش القای کالوس، فاکتورها شامل دو ژنوتیپ خیار (اصفهانی و بتا آلفا)، و ترکیب غلظت‏های ...

متن کامل

تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوترسین بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.)

 این تحقیق به‌منظور ارزیابی استفاده از ورمی‌کمپوست و پوترسین بر خصوصیات مورفولوژیکی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و عملکرد گیاه خیار گلخانه‌ای رقم یلدا انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی‌کمپوست (صفر، 20، 40 و 60 درصد حجمی) و محلول‌پاشی پوترسین (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی‌مولار) بود. نتایج نشان د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023