بررسی اختلالات کاستی توجه – بیش فعالی، نافرمانی و سلوک در کودکان والدین مبتلا به اختلال دوقطبی

نویسندگان

  • اوژن, هما دانشکده پرستاری و مامایی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان، همدان، ایران.
  • جهانگرد, لیلا مرکز اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان ، همدان، ایران.
  • دهقانی, مریم عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • شمسایی, فرشید 1- اﺳﺘﺎدﻳﺎر مرکز اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان، همدان، ایران.
چکیده

  Background: The affliction of parents with bipolar disorder disrupts their personal, family and social functions and affects their children's physical and mental health in addition to exposing them to the risk of psychological trauma. The purpose of the present study is to investigate Attention Deficit Hyperactivity, Oppositional Defiant and Conduct disorders in school-aged children of parents afflicted with bipolar disorder and to compare the results with the results obtained for school-aged children of healthy parents.   Methods: In the present analytical, cross-sectional study, 62 school-aged children with a parent afflicted with bipolar disorder and 62 school-aged children with normal parents were sampled through the convenience sampling method. Farshchian teaching hospital of Hamadan became the research environment in 2013-14. The data collection tool was the parent version of the CSI-4 and the Mood Disorder questionnaire. Data were analyzed in SPSS/18 using the Kolmogorov-Smirnov test, the two independent samples t-test and the chi-squared test.   Result: There was a significant difference between the mean scores obtained by the case group in the assessment of Attention Deficit Hyperactivity, Oppositional Defiant and Conduct disorders and the mean scores obtained by the control group (p<0.001)   Conclusion: The findings showed that the children of parents with bipolar disorder are exposed to numerous traumas, including the Attention Deficit Hyperactivity disorder, the Oppositional Defiant disorder and the Conduct disorder and therefore require more care, treatment and follow-up.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه الگوهای تعامل والدین در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی با گروه کنترل

Introduction: Communicational patterns of the parents can either positively or negatively influence children's personality. Parenting manner has long-term effects on behavior, function, expectations and eventually people's future personality. This study investigates parental interaction patterns in children with attention deficit- hyperactive disorder. Methods :In this study, 50 male children...

متن کامل

مقایسـۀ پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا و غیرمبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی

زمینه و هدف: اختلال کاستی توجه و بیش ­فعالی، یکی از شایع‌ترین اختلال‌های دوران کودکی است که می‌تواند عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را با مشکل روبه‌رو سازد. پژوهش حاضر باهدف مقایسۀ پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان ابتدایی با و بدون اختلال کاستی توجه و بیش­ فعالی در شهر تهران انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر، از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری شامل تمامی دانش‌آموزان ابتدایی آموزش و پرورش منطقۀ ...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتن در کودکان مبتلا به اختلال نارسائی توجه / بیش فعالی

مقدمه : مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد. روش کار:روش پژوهش حاضر آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدائی ناحیه 2 مشهد در سال تحصیلی(1394-95) بودند.  نمونه ای شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم ا...

متن کامل

میزان شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان دبستانی

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر شیراز بود. روش:  با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از جامعه آماری دانش آموزان عادی دوره ابتدایی مشغول به تحصیل در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 1300 دانش آموز دختر و پسر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه علائم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 3

صفحات  33- 44

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022