بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای آلسترومریا رقم فیگو

نویسندگان

  • احمد خلیقی
  • پژمان آزادی
چکیده

آلسترومریا (Alstroemeria cv. Fuego) با نام عمومی سوسن پرویی، سوسن شیلی و یا سوسن برزیلی یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا بوده و به طور معمول از طریق تقسیم ریزوم تکثیر می شود، با این روش تعداد محدودی گیاه در زمان طولانی حاصل می شود که خود باعث گسترش بیماریهای ویروسی می گردد، به همین دلیل امروزه روشهای ازدیاد درون شیشه ای بر پایه کشت مریستمهای ریزوم در حال گسترش می باشد. در این پژوهش جوانه های جانبی و انتهایی ریزوم به طول mm 6-4 از رقم فیگو پس از گندزدایی بر روی محیط کشت MS حاوی 30 گرم در لیتر ساکارز، 7 گرم در لیتر آگار و غلظتهای مختلف BAP و NAA کشت گردیدند و به فواصل هر 3 هفته واکشت شدند. صفات رویشی مختلف مانند: تعداد ریزوم، تعداد شاخساره، ارتفاع شاخساره، تعداد ریشه و طول ریشه اندازه گیری شدند. جوانه های کشت شده از هفته سوم شروع به رشد نمودند. بیشترین تعداد شاخساره از محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر BAP و 2/0 میلی گرم در لیتر NAA حاصل شد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت BAP بدلیل کاهش اثر غالبیت انتهایی ارتفاع شاخساره ها کاهش یافته و کاربرد مقدار کم NAA جهت رشد شاخساره و ریزوم های اولیه ضروری می باشد. از آنجائی که در ازدیاد آلسترومریا تعداد ریزوم تکثیر یافته مهمتر از تعداد شاخساره می باشد، در نتیجه محیط کشت حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAPو 2/0 میلی گرم در لیتر NAA توصیه می گردد. در این محیط میانگین تعداد ریزوم ها10/4 و ریشه ها 62/2 در هر ریزنمونه می گردد. این شرایط هورمونی بهترین تیمار برای ازدیاد آلسترومریا رقم فیگو گزارش گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ازدیاد درون شیشه ای آلسترومریا رقم فیگو

آلسترومریا (alstroemeria cv. fuego) با نام عمومی سوسن پرویی، سوسن شیلی و یا سوسن برزیلی یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا بوده و به طور معمول از طریق تقسیم ریزوم تکثیر می شود، با این روش تعداد محدودی گیاه در زمان طولانی حاصل می شود که خود باعث گسترش بیماریهای ویروسی می گردد، به همین دلیل امروزه روشهای ازدیاد درون شیشه ای بر پایه کشت مریستمهای ریزوم در حال گسترش می باشد. در این پژوهش جوانه ها...

متن کامل

ازدیاد درون شیشه‌ای گیاه دارویی آلوئه (Aloe barbadensis Mill)

صبرزرد (Aloe barbadensis Mill.) از جمله گیاهان مهم دارویی است که کشت و تکثیر آن در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس آزمایشی جهت بررسی ریزازدیادی گیاه آلوئه با استفاده از ریزنمونه نوک شاخساره انجام شد. از میان 22 محیط کشت اولیه، 7 محیط برتر از نظر پرآوری انتخاب و شاخساره‌ها 3 مرتبه با فاصله یک ماه به منظور عادت‌پذیری روی همان محیط کشت لیکن تازه بازکشت شدند و در بازکشت چهارم، بر...

متن کامل

در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان

به منظور ارزیابی توان باززایی درون شیشه‌ای خرما (رقم مضافتی)، جنین بالغ از میوه‌های نارس جداسازی و در محیطهای کشت شامل MS حاوی هورمونهای رشد گیاهی (2,4-D)، 1/2-MS و MS فاقد هورمون کشت گردیدند. بیشترین درصد جوانه‏زنی جنین در محیط کشت 1/2-MS فاقد هورمونهای رشد مشاهده شد (24/69 %). جهت تحریک سلولهای مریستمی در ایجاد جوانه‏های نابه‏جا، ساقه نهالهای درون شیشه‌ای در منطقه یقه قطع و پس از تقسیم آنها ...

متن کامل

اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و نوع ریزنمونه بر تولید کالوس‌های جنین‌زا در آلسترومریا رقم فیگو

آلسترومریا (از خانواده آلسترومریاسه) یکی از گونه‌های زینتی تک لپه بوده و به عنوان گل شاخه بریده استفاده می‌شود. در آلسترومریا جهت انتقال ژن از کالوس‌های جنینی استفاده می‌شود. این پژوهش به منظور تولید کالوس‌های جنین‌زا در گل آلسترومریا رقم فیگو انجام شد. بدین منظور، ریزنمونه‌های رویشی (گره، میانگره، برگ) و غلظت‌های مختلف 4 نوع اکسین (2,4-D، NAA، IAA، Picloram) همراه یا بدون هورمون BAP مورد آزمای...

متن کامل

تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’

در پژوهش حاضر، اثر غلظت‌های مختلف کیتوسان (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی‌گرم در لیتر محیط کشت) با وزن مولکولی پایین، در پرآوری دورن شیشه‌ای انگور ‘بی‌دانة قرمز’ بررسی شد. سی روز پس از استقرار، شاخساره‌های طویل‌شده روی محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین  (BAP)و 1/0 میلی‌گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک (IBA) و غلظت‌های مختلف کیتوسان در قالب طرح کاملاً تصادفی ب...

متن کامل

بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه‌ای عناب (Ziziphus jujuba) رقم Tian-yuzao

چکیده درخت عناب یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی به‌شمار می‌رود. نرخ تکثیر این گیاه با استفاده از بذر و پاجوش پایین می‌باشد، به همین خاطر با به‌کارگیری تکنیک ریزازدیادی می‌توان میزان تکثیر آن را به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. به‌منظور مطالعه تاثیر محیط کشت و تنظیم‌کننده-های رشد بر پرآوری و ریشه‌زایی عناب رقم Tian-yuzao، این آزمایش به‌صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2009-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021