بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD

نویسندگان

  • سعید کیوان شکوه,
  • محمد پورکاظمی,
  • محمدرضا کلباسی,
چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق مقایسه ژنوم فیل ماهی نر و ماده با استفاده از روش RAPD و شناسایی نشانگرهای جنسی بود. به همین منظور پس از استخراج DNA به روش فنل - کلروفرم، دو خزانه از DNA ژنومی افراد نر (ترکیبی از DNA پنج عدد نر) و ماده (ترکیبی از DNA پنج عدد ماده) مهیا گردید. در این تحقیق از 310 پرایمر 10 نوکلئوتیدی مورد آزمایش، 303 پرایمر باند تولید نموده و 7 پرایمر دیگر هیچگونه باندی تولید نکردند که می تواند به دلیل نامناسب بودن شرایط واکنش PCR و یا عدم وجود محل پهلوگیری برای پرایمرهای مذکور در ژنوم فیل ماهی باشد. الگوی باندی کلیه پرایمرهای مورد بررسی به جز پرایمر شماره 295 (OPT-17) در جنس نر و ماده یکسان بود و هیچگونه تفاوتی مشاهده نگردید. این پرایمر باندی را در خزانه DNA ژنومی افراد نر تولید نمود که در الگوی باندی جنس ماده مشاهده نمی شد. به منظور اطمینان از اختصاصی بودن این باند در جنس نر، آزمایش PCR با استفاده از پرایمر مذکور و بررسی DNA غیر ترکیبی افراد مستقل انجام شد که نتایج نشان داد باند مذکور مربوط به تنوع فردی بوده و در هر دو جنس دیده می شود. در مجموع، بررسی 4146 باند شمارش شده بر روی ژل پلی آکریلامید نشان می دهد که هیچکدام از باندهای مذکور نشانگر جنسی فیل ماهی نمی باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمالا کروموزومهای جنسی در فیل ماهی وجود نداشته و در صورت موجود بودن، نقاط متمایز بسیار کمی بر روی آنها قرار دارد و یا اصولا این ماهیان دارای قابلیت ژنتیکی همزمان برای دو جنس هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مشاهده وضعیت دو جنسی در هیبرید ماهی استرلیاد ماده (Acipenser ruthenus) × فیل ماهی نر (Huso huso)

ماهیان خاویاری و هیبریدهای آن‌ها ارزش فراوانی در تولید گوشت و خاویار دارند. این ماهیان دارای گنادهای گونوکوریست هستند اما به ندرت و به صورت نامعمول گزارش‌هایی از حالت دوجنسی در آن‌ها وجود دارد. مطالعه حاضر به مشاهده اولین وضعیت دوجنسی در هیبرید ماهی استرلیاد ماده × فیل ماهی نر در شرایط پرورشی ایران می­پردازد. در یک مورد از این ماهی در سن 10 سالگی و با وزن 5/7 کیلوگرم در زمان خاویارسازی، گنادهای...

متن کامل

بررسی ترتیب سلولی بافت شبکیه چشم فیل ماهی Huso huso

فیل ماهی از با ارزشترین ماهیان اقتصادی دریای خزر است. بینایی یکی از مهمترین حسها، بخصوص در ماهیانی مانند H.huso است. با فرض اینکه فیل ماهی جانور کف‌زی، فاقد دید رنگی و تیزبینی کافی است ساختار شبکیه آن مورد مطالعه قرار گرفت. چنین مطالعه‌ای نه تنها اهمیت بینایی برای گونه ماهی را مشخص می‌نماید بلکه امکان ایجاد ارتباط قابل تاًمین بین تغذیه، محیط زندگی و رفتارهای اختصاصی جانور و بینایی فراهم می‌آورد...

متن کامل

بررسی روند تکوین ساختار چشم فیل ماهی (Huso huso)

 این مطالعه به منظور تکامل بینایی فیل ماهی (Huso huso) از زمان تفریخ تا 32 روز پس از تفریخ و هم چنین تعیین ساختار و تشکیلات چشمی و رشد لایه های مختلف آن در این مرحله انجام شد. در زمان تفریخ، عدسی و شبکیه لارو فیل ماهی تمایز نیافته بود و در 2 روز پس از تفریخ چشم شروع به تمایز نمود. آشکارترین تغییرات ساختاری چشم فیل ماهی بین زمان تفر...

متن کامل

کاوش هدفمند نشانگرهای جنسی در ژنوم فیل ماهی (huso huso)دریای خزر با استفاده از توالی های جنسی شناخته شده

از آنجا که ماهیان خاویاری فاقد صفات جنسی خارجی هستند، تشخیص جنسیت آنها در مراحل لاروی، جوانی و حتی ماهیان بالغ بر اساس شکل ظاهری امکان پذیر نیست. در تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری، تشخیص جنسیت مولدین دارای اهمیت است. علاوه بر این در پرورش ماهیان خاویاری، افزایش تولید خاویار پرورشی مستلزم جداسازی ماهیان نر و ماده می باشد تا ماهیان نر در سنین پایین به عنوان گوشت به بازار مصرف عرضه شده و افراد ماده ت...

تعیین پروفایل پارامترهای سیتولوژیک خون فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی

این تحقیق با 24 قطعه فیل ماهی پرورشی (8 نر و 16 ماده)، که در استخرهای مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر پرورش یافته بودند، به مدت 3 سال انجام شد. نمونه‌برداری و سنجش پارامترهای خونی در 12 تکرار و در مراحل مختلف رسیدگی جنسی انجام شد. نتایج نشان داد که درصد هماتوکریت (PVC)، غلظت هموگلوبین (Hb) و تعداد کل یاخته‌های قرمز (RBC) خون فیل ماهی نر بیش از ماده بود و در هر دو جنس با افزایش رسید...

متن کامل

امکان جایگزینی تانن بجای خاک رس در فرآیند تکثیر مصنوعی فیل ماهی (Huso huso)

چکیده فیل ماهی (Huso huso) بزرگترین ماهی خاویاری دریای خزر می‌باشد. با توجه به‌طولانی بودن سن بلوغ و از بین رفتن مکان‌های تخم‌ریزی، تکثیر مصنوعی این ماهیان در سال‌های اخیر رواج یافته است. یکی از مراحل تکثیر مصنوعی فیل ماهی مرحله رفع چسبندگی تخم‌ها بوسیله سوسپانسیون خاک رس می‌باشد که زمانی طولانی از روند تکثیر مصنوعی را شامل می‌شود. تانن ماده‌ای است که می‌تواند به‌عنوان جایگزین مناسب مطرح باشد. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 1

صفحات  162- 149

تاریخ انتشار 2004-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023