بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی Meloidogyne javanica (Trube) Chitwood به وسیله قارچ Trichoderma harzianum Rifai در گلخانه و تغییرات کمی ترکیبات فنلی در گیاه

نویسندگان

  • حسن رضا اعتباریان
  • حشمت اله امینیان
  • علی روستایی
  • نوازاله صاحبانی
چکیده مقاله:

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی Meloidogyne javanica به وسیله جدایه Trichoderma harzianum BI در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. ریشه های گوجه فرنگی با غلظت های مختلف قارچ T. harzianum به روش سوسپانسیون اسپور مایه زنی شدند. گلدان ها در تشت آلومنیوم محتوی آب 27 درجه سانتی گراد فرو برده شد و به گلخانه انتقال داده شدند. در این آزمایش اثر غلظت های مختلف سوسپانسیون قارچ تریکودرما بر قطر گال، میانگین وزن تر ریشه و اندام های هوایی، تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و تعداد تخم به ازاء هر توده تخم بررسی گردید. نتایج نشان داد که غلظت 106 اسپور در میلی لیتر قارچ در مقایسه با غلظت های کمتر به طور معنی داری موجب کاهش قطر گال، تعداد توده تخم و تعداد تخم در هر توده تخم گردید، در حالی که در مقایسه با غلظت های بیشتر اختلاف معنی دار نداشت .(P£0.05) مایه زنی گیاهچه ها با غلظت 106 اسپور در میلی لیتر موجب افزایش مقدار فنل کل در ریشه گیاه گردید و در روز هشتم بعد از مایه زنی به حداکثر مقدار رسید. مقدار فنل کل در گیاهچه ها در تیمار مایه زنی شده با نماتد + قارچ در مقایسه با گیاهچه های مایه زنی شده با نماتد نیز اختلاف معنی دار نشان داد (P£0.05). بر اساس نتایج این بررسی چنین به نظر می رسد که قارچT. harzianum می تواند است نظام دفاعی گیاه (به ویژه مقدار فنل کل گیاه) را در مقابل نماتد فعال نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی meloidogyne javanica (trube) chitwood به وسیله قارچ trichoderma harzianum rifai در گلخانه و تغییرات کمی ترکیبات فنلی در گیاه

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی meloidogyne javanica به وسیله جدایه trichoderma harzianum bi در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. ریشه های گوجه فرنگی با غلظت های مختلف قارچ t. harzianum به روش سوسپانسیون اسپور مایه زنی شدند. گلدان ها در تشت آلومنیوم محتوی آب 27 درجه سانتی گراد فرو برده شد و به گلخانه انتقال داده شدند. در این آزمایش اثر غلظت های مختلف سوسپانسیون قارچ تریکودرما بر قطر ...

متن کامل

کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید....

متن کامل

مطالعه‌ی اثر قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum BI بر القای پاسخ دفاعی گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica

در این بررسی، فعالیت بیوکنترلی جدایه­ی BI harzianum Trichoderma علیه  Meloidogynejavanica و توانایی آن در القاء سیستم دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. ریشه‌ی گیاهچه‌های گوجه­فرنگی در مرحله‌ی 6 برگی توسط سوسپانسیون اسپور  BI harzianum .T با غلظت 106 اسپور در میلی­لیتر و تعداد 2000 لارو فعال سن دو نماتد به ازاء هر گیاه مایه‌زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم­...

متن کامل

کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica Meloidogyne

القای آنزیم­های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سیستمیک­شدن آن در گیاهچه گوجه فرنگی رقم کینگ­استون آلوده به نماتد مولد گره ریشه وساقه گیاه با استفاده از تقسیم دوتایی سیستم ریشه مورد بررسی قرار گرفت. ریشه گیاهچه­های در مرحــله شش برگی پس از شست­وشوی از محل ریشه اصلی به دو قسمت تقسیم و در دو گلدان مجاور قرار گرفته، سپس به­وسیله قارچ و نماتد مایه زنی ومورد ارزیابی آنزیم­های پراکسیداز و پلی فنل اکسیدا...

متن کامل

بررسی مهار زیستی نماتود ریشه گرهی meloidogyne javanica chitwood (trube) به وسیله قارچ trichoderma spp. در گیاه گوجه فرنگی

امروزه استفاده از گونه های قارچ trichoderma در جهت مهار زیستی بسیاری از عوامل بیماری زا گیاهی گسترش یافته است. در این پژوهش، اثر همستیز ی چهار جدایه از گونه trichoderma harzianum و دو جدایه از گونهtrichoderma asperellum بر نماتود ریشه گرهی meloidogyne javanica در گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی واقع شد. با استفاده از نقوش کوتیکولی انتهای بدن ماده، مشخصات لارو سن دو (j2) و...

15 صفحه اول

تحریک تولید برخی ترکیبات دفاعی علیه نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله اسید سالیسیلیک در گیاه گوجه فرنگی

در این مطالعه اثر اسید سالیسیلیک بر القاء پاسخ­های دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. گیاهچه­ها در مرحله 6 -4 برگی توسط غلظت 5 میلی مولار اسید سالیسیلیک و لارو سن دوم نماتود Meloidogyne javanica  مایه­زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و میزان فنل کل در روزهای اول تا هشتم بعد از مایه­زنی با نماتود اندازه­گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که علاوه ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 3

صفحات  259- 272

تاریخ انتشار 2009-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023