بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

  • علی نیکخواه,
  • محمد مرادی شهر بابک,
  • پویا زمانی,
  • سید رضا میرایی آشتیانی,
  • عباسعلی ناصریان,
  • فریدون اکبری,
چکیده

Improvement of feed efficiency in dairy farming economically has a great importance. In this study, the genetic parameters of net energy efficiency and its relationships with milk yield, 3.2% fat corrected milk, body weight, gross income and income over feed costs were investigated, by the 2589 monthly records collected from the 723 lactating cows in the 3 herds. The different requirements of energy were estimated, by the National Research Council (NRC) models. A general linear model was employed for determining significant factors affecting each trait. The genetic parameters were estimated by a multivariate analysis with the derivative free approach of restricted maximum likelihood algorithm. The animal models contained the fixed effects of herd-year-season, parity number and stage of lactation, the regression coefficients of each trait on the dietary levels of rumen undegradable protein and metabolizable energy, and the random effects of animal additive genetic, permanent environment and residuals. The heritability of milk yield, 3.2 percent fat corrected milk, body weight, net energy efficiency, gross income and income over feed cost, were estimates 0.31, 0.32, 0.30, 0.34, 0.24 and 0.29 respectively. The results of this study indicated that the direct selection for net energy efficiency might genetically improve the feed efficiency. It also seems that the selection for fat corrected milk may be effective for the indirect improvement of feed efficiency and economic performance of dairy cows.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین

در پرورش گاوهای شیری، بهبود بازده خوراک از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی است. در این بررسی پارامترهای ژنتیکی بازده خالص انرژی برای تولید شیر و ارتباط آن با صفات تولید شیر، شیر تصحیح شده برای 2/3 درصد چربی، وزن بدن، درآمد ناخالص و درآمد منهای هزینه خوراک با استفاده از 2589 رکورد ماهانه از 723 گاو شیرده در سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای مختلف انرژی حیوان با استفاده از مدل های انجمن ملی تحق...

متن کامل

بررسی اهمیت صفت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین

مازاد انرژی مصرفی یکی از معیارهای اندازه‌گیری بازده در گاو شیرده است که می‌تواند به‌صورت تفاوت بین مقدار انرژی مصرفی و مقدار برآورد نیاز انرژی برای نگهداری، شیردهی و تغییرات وزن بدن تعریف شود. در این مطالعه، پارامترهای ژنتیکی مازاد انرژی مصرفی و ارتباط آن با مصرف خوراک و صفات تولیدی، با استفاده از 3503 رکورد انفرادی و ماهانه 906 رأس گاو شیرده هلشتاین در سطح سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای ...

متن کامل

بررسی اهمیت صفت مازاد انرژی مصرفی در برنامه های اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین

مازاد انرژی مصرفی یکی از معیارهای اندازه گیری بازده در گاو شیرده است که می تواند به صورت تفاوت بین مقدار انرژی مصرفی و مقدار برآورد نیاز انرژی برای نگهداری، شیردهی و تغییرات وزن بدن تعریف شود. در این مطالعه، پارامترهای ژنتیکی مازاد انرژی مصرفی و ارتباط آن با مصرف خوراک و صفات تولیدی، با استفاده از 3503 رکورد انفرادی و ماهانه 906 رأس گاو شیرده هلشتاین در سطح سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای ...

متن کامل

بررسی فعالیت تخمدانی متعاقب اولین زایش در گاوهای شیری هلشتاین

زمینه مطالعه: آنستروس پس از زایش در گاوهای شکم اول نسبت به گاوهای چند شکم زا شدیدتر است. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی فعالیت تخمدانی در این گاوها با استفاده از اولتراسونوگرافی و تغییرات روزانه پروژسترون بود. روش کار:‌ ‌مطالعه روی 7 راس دام سالم انجام شد. خون گیری و سـونـوگـرافی روزانه، از روز 6 تا سومین تخمک ‌‌گذاری پس از زایش، انجام شد. نتایج:‌ ‌فولیکول‌های تخمدانی با قطرmm10£ حاصل از اولین موج ...

متن کامل

بررسی فعالیت تخمدانی متعاقب اولین زایش در گاوهای شیری هلشتاین

زمینه مطالعه: آنستروس پس از زایش در گاوهای شکم اول نسبت به گاوهای چند شکم زا شدیدتر است. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی فعالیت تخمدانی در این گاوها با استفاده از اولتراسونوگرافی و تغییرات روزانه پروژسترون بود. روش کار: مطالعه روی 7 راس دام سالم انجام شد. خون گیری و سـونـوگـرافی روزانه، از روز 6 تا سومین تخمک گذاری پس از زایش، انجام شد. نتایج: فولیکول های تخمدانی با قطرmm10£ حاصل از اولین موج فولیکو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 4

صفحات  201- 209

تاریخ انتشار 2006-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023