بررسی ایندکس تاثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (OIDP) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک درمانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان

  • باطبی, عزیزالله دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • بیان‌زاده, مسعود دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • شیخ‌زاده, صدیقه دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
  • محبی, سیمین‌زهرا دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده

Background and Aims: The oral impact on daily performance (OIDP) is one of the oral health-related quality of life indices to measure physical, social and mental consequences of the oral health status. This study aimed to evaluate the OIDP index in patients referring to Tehran dental school. Materials and Methods: Four hundred and ninety nine patients referring to patients' clinic in Dental School of Tehran University of Medical Sciences in spring 2011 participated in this study. They were interviewed for demographic factors including age, gender and level of education, and OIDP index questionnaire before receiving any treatment. Statistical analysis was carried out by means of linear regression modeling. Results: 85.6% of patients confirmed that they had at least one oral impact on daily performance during the last 6 months. The most prevalent performances affected were eating (50.1%) and smiling and showing teeth without shame (12.8%). The mean OIDP score for the population was 5.6 ranging from 0 to 36. Linear regression modeling controlling for age, gender and years of education revealed that older patients and those with lower education had significantly higher OIDP scores. Conclusion: The effect of oral health on daily performance was clear. The association among age, education and oral impact on daily performance indicates the need for more comprehensive preventive oral health care for adults with lower educational level.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ایندکس تاثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (oidp) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک درمانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمینه و هدف: تاثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه، یکی از شاخص های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان است که عواقب فیزیکی، اجتماعی و روانی ناشی از وضعیت سلامت دهان را مورد سنجش قرار می دهد. هدف این مطالعه، بررسی این شاخص در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

متن کامل

بررسی تاثیرآموزش مهارت مصاحبۀ انگیزشی به دانشجویان دندانپزشکی بر شاخص بهداشت دهان بیماران مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خلاصه سابقه و هدف: روش مصاحبۀ انگیزشی(Motivational Interviewing)  که اخیراً در مباحث آموزش بهداشت دهان مورد توجه قرار گرفته است، یک تکنیک غیر تدافعی به منظور تسریع در تغییر رفتار بهداشتی می باشد. هدف کلی این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارت مصاحبۀ انگیزشی به دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  بر شاخص های بهداشتی دهان در بیماران مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس بوده است. مواد و روشها: ای...

متن کامل

بوی بد دهان و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی زاهدان

زمینه: بوی بد دهان به‌عنوان یک بوی ناخوشایند در دهان شناخته می‌شود.87 درصد موارد هالیتوزیس منشأ داخل دهانی دارند و به‌صورت یک مشکل پزشکی – اجتماعی افراد زیادی را تحت تأثیر قرار داده است.هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر در ایجاد بوی بد دهان در افراد مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی زاهدان بود. مواد و روش‌ها: 320 نفر از افراد مراجعه کننده که هالیتوزیس یا هالیتوفوبیا داشتند جهت انجام ای...

متن کامل

بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۲

بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382 دکتر حسن رزمی* - دکتر محمدجعفر تالاری** *- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. **- دندانپزشک. چکیده زمینه و هدف: یکی از شاخصهای ارزشیابی که در بیمارستانها و مؤسسات درمانی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارزشیابی بر اساس «رضای...

متن کامل

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بالغین مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد

مقدمه:امروزه ارزیابی درک بیماران از سلامت تا حدود زیادی جایگزین جنبه های کلینیکی ارزیابی بیماری ها شده است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در افراد مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد بود. مواد و روش ها:383 نفر از بیماران مراجعه کننده به 5 کلینیک خصوصی و 2 کلینیک دولتی شهر مشهد در این مطالعه مقطعی وارد شدند. متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیلات، علت مر...

متن کامل

بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 1389

Background and purpose: There are remarkable differences in the prevalence of oral lesion throughout the world. The purpose of this study was to evaluate the frequency of oral mucosal lesion among patients referring to Babol Dental School in Iran. Materials and methods: This descriptive study was done in 2010 and census sampling was used to collect the data. The subjects included all the patie...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره None

صفحات  135- 141

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021