بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای

نویسندگان

  • محمد علی سحری,
  • داود عطایی,
  • منوچهر حامدی,
چکیده مقاله:

In this study, some physico-chemical characteristics of Iranian tea-seed oil (Lahijan variety) were compared with those of the oils from sunflower seed (Fars variety) and olive (Gilezeytoon variety) in terms of fatty acid contents, peroxide value, iodine value, saponification value, and oil shelf-life. Also the shelf-life of sunflower and olive oils containing 5% and 10% tea-seed oil were compared against control sample shelf-life. Tea-seed oil was found to be suitable and stable in nutritional properties. At a temeprature of 63oC, tea-seed and olive oils were found to have identical shelf-life values, which was higher than that of sunflower oil. Furthermore, the shelf-life of sunflower oil increased when mixed with tea-seed oil.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کاربردهای کنجاله بذر چای و تعیین برخی از خواص مربوط به روغن و سورفکتانت استخراج شده از بذر چای

چای (camellia sinensis) یکی از سه نوع نوشیدنی بااهمیت غیرالکلی در جهان است. این گیاه، درختچه ای همیشه سبز است که تولید بذر می کند. باتوجه به اینکه چای، گیاهی دگرگرده افشان است، شرایط معمولی تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن است و بذر آن اغلب ماده ای بلااستفاده است. این بذر حاوی روغن، نشاسته، سورفکتانتی غیر یونی به نام ساپونین، پروتئین و فیبر است. در این مطالعه برخی از پارامترهای روغن بذر چای بررس...

تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند

در این تحقیق برخی خواص فیزیکی بذر دو رقم چغندرقند به نام‎های "شیرین" و گدوک (436) به عنوان تابعی از محتوای رطوبت بذر مورد بررسی قرار گرفت. این خواص عبارت از: طول، عرض، ضخامت، میانگین‌های حسابی و هندسی ابعاد، ضریب کرویت، وزن هزار دانه، زاویه انباشتگی، سرعت حد، چگالی واقعی، چگالی ظاهری، تخلخل و ضریب اصطکاک ایستایی بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل دو رقم بذر و چهار سطح ...

متن کامل

بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید و میعانات گازی

استفاده هم‌زمان از میعانات گازی و روغن دی‌سولفید ترکیب نوظهوری شناخته می‌شود که توجه محققین را به خود معطوف نموده است. به‌کارگیری این مواد به تنهایی و یا به‌صورت ترکیب با هم مستلزم کسب اطلاعات دقیق آزمایشگاهی از خواص فیزیکی- شیمیایی حالت خالص و حالت ترکیبی است. روغن دی‌سولفید به عنوان یک محصول جانبی و دورریز در فرآیند شیرینی‌سازی گاز تولید می‌شود که شامل تعداد زیادی ترکیب دی‌‌سولفیدی است. میعان...

متن کامل

مطالعه و بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی چهار رقم آلو(Prunus domestica L.)

آلو یکی از میوه‎هایی است که سرشار از ترکیبات ریز مغذی و سلامت‎زا می‎باشد. تعیین خواص مختلف آلوهای تولیدی در کشور به عنوان مبنایی برای طراحی و ساخت ماشین‎ها و تجهیزات انتقال، درجه‏‏بندی و فرآوری است که تعیین آنها در راستای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری، کیفیت و توان رقابت با محصولات خارجی ضروری است. در این تحقیق برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه رقم آلوی کشت شده در ایران (شابلون ریز، شابلون در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 3

صفحات  173- 183

تاریخ انتشار 2003-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023