بررسی بستر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

نویسنده

  • بزم, سهیلا دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
چکیده

سابقه و هدف: آموزش الکترونیک عبارت است از هر نوع یادگیری یا آموزشی که با کمک انواع مدیاهای الکترونیکی انجام می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جهت برگزاری این دوره های آموزشی انجام گرفت. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی در سال 1392- 1391 انجام شد. تعداد 82 نفر از اعضاء هیئت علمی، 5 مدیر، 92 کارمند و 141دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این طرح شرکت داشتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ارائه شده در مدل پیشنهادی " آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران" که روایی آن در پژوهش های قبلی تایید و پایایی آن نیز توسط متخصصان به اثبات رسید، جمع آوری گردید. با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T تک نمونه و استفاده از نرم افزار spss 16 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، حاکی از آن است که میانگین آمادگی مؤلفه های مورد بررسی 2/8از 10 است به گونه ای که در دو مولفه آمادگی نرم و آمادگی نظارت، ارزیابی و پشتیبانی، دانشگاه در وضعیت مطلوبی به سر می برد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دهنده آمادگی نسبی دانشگاه در حوزه یادگیری الکترونیکی است. لذا سیاستگزاران دانشگاه می توانند با برطرف کردن نقاط ضعف نسبت به ارائه دوره های آموزش الکترونیک اقدام نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Background: The role of entrepreneurship as an important economic phenomenon is obvious. Since each community is involved in the production of wealth as well as development of technology, and productive employment, special attention should be paid to entrepreneurship. In this regard, this study aimed to investigate the status of entrepreneurship among students of healthcare management in Shahid...

متن کامل

میزان شادکامی در کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال 1392

Introduction: Happiness is one of human personality features which can assist with overcoming the stresses and pressures of life. Therefore, the aim of this study is to determine the levels of happiness amongst general practice trainers of Yazd Shahid Sadoughi university of medical sciences. Methods: This descriptive study was conducted on 210 medical students who were selected through simple ...

متن کامل

ارزیابی پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

Introduction : Writing the thesis is one of the first experiences of university students. It is usually conducted satisfactorily under the advice an advisor. Yet, there are some problems in this regard. Objectives : The purpose of the present study was to evaluate the quality of the medical and dental theses at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods and Materials : This was a q...

متن کامل

سبک های یادگیری و روش آموزش ترجیحی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

سابقه و اهداف : شناخت سبک های یادگیری در یادگیری بهینه، افزایش بازدهی آموزش، جهت دهی به فعالیت های تدریس و یادگیری حائز اهمیت است. این تحقیق با هدف بررسی سبک های یادگیری و روش آموزش ترجیحی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال 1391 انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 354 نفر از دانشجویان به روش تصادفی - طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  46- 51

تاریخ انتشار 2015-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022