بررسی بیماری سفیدک داخلی تریچه ومبارزه شیمیایی با آن

نویسنده

  • حسن رضا اعتباریان
چکیده مقاله:

بیماری سفیدک داخلی تربچه که عامل آن قارچ (Peronospora parasitica) می باشد. در مزارع سبزی ورامین وشهرری خسارت وارد می کند. نشانه های بیماری و موفولژی قارچ عامل بیماری مورد بررسی قرا ر گرفته که در این مقاله ارائه شده است. ائوسپور قارچ به تعداد فراوان دریافت کلروز شده ونکروز شده برگهای بیمار و غلافها مشاهده شده اما دریافت سبز گیاه دیده نشده است. برای مبارزه آزمایشات مزرعه ای با سموم تیوفونات متیل هیدورکسید مس‘ اکسی کلرور مس ‘ کاربندازیم ‘ کاپتان ‘ زینب‘ مانبو دو دین روی دو رقم بذر تربچه شامپیون و چری بل انجام گرفت. نتایج نشان دادکه سمپاشی با زینب و مانب موثرترین سموم برای مبارزه با این بیماری می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ومبارزه شیمیایی با آن در منطقه ورامین

بیماری پژمردگی گوجه فرنگی که عامل آن قارچ Fusarirm oxysporum f.sp Iycopersici می باشد. یکی از بیماریهای مهم گوجه فرنگی در منطقه ورامین می باشد. میانگین درصد آلودگی در مزارع گوجه فرنگی در خلال سالهای 1362 تا 1367 حدود 4/27 درصد بوده است . بعضی از مزارع گوجه فرنگی در ورامین قبل از آنکه بتوان محصولی را برداشت نمود کاملا از بین می روند. بیماری درتمام مراحل رشد به گیاه حمله می کند . نشانه های بیمار...

متن کامل

بررسی مقاومت ارقام و هیبریدهای آفتابگردان به بیماری سفیدک داخلی

مقاومت سیزده رقم آزاد گرده افشان آفتابگردان و سه هیبرید تولید داخلی نسبت به قارچ عامل بیماری سفیدک داخلی با روش غوطه ورکردن کامل گیاهچه ها درسوسپانسیون زئوسپورانژمورد ارزیابی قرار گرفت .دراین بررسی ها نه نشانه از نشانه های ماکروسکوپیک آلودگی به بیماری شامل مرگ گیاهچه،اسپورزایی روی کوتیلدون ها،اسپورزایی روی برگها،اسپورزایی روی کوتیلدون وبرگها،کوتولگی،موزاییک یا رنگ پریدگی برگها ،وجود زخم روی هیپ...

متن کامل

بررسی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ومبارزه شیمیایی با آن در منطقه ورامین

بیماری پژمردگی گوجه فرنگی که عامل آن قارچ fusarirm oxysporum f.sp iycopersici می باشد. یکی از بیماریهای مهم گوجه فرنگی در منطقه ورامین می باشد. میانگین درصد آلودگی در مزارع گوجه فرنگی در خلال سالهای 1362 تا 1367 حدود 4/27 درصد بوده است . بعضی از مزارع گوجه فرنگی در ورامین قبل از آنکه بتوان محصولی را برداشت نمود کاملا از بین می روند. بیماری درتمام مراحل رشد به گیاه حمله می کند . نشانه های بیمار...

متن کامل

بررسی مقاومت ارقام و هیبریدهای آفتابگردان به بیماری سفیدک داخلی

مقاومت سیزده رقم آزاد گرده افشان آفتابگردان و سه هیبرید تولید داخلی نسبت به قارچ عامل بیماری سفیدک داخلی با روش غوطه ورکردن کامل گیاهچه ها درسوسپانسیون زئوسپورانژمورد ارزیابی قرار گرفت .دراین بررسی ها نه نشانه از نشانه های ماکروسکوپیک آلودگی به بیماری شامل مرگ گیاهچه،اسپورزایی روی کوتیلدون ها،اسپورزایی روی برگها،اسپورزایی روی کوتیلدون وبرگها،کوتولگی،موزاییک یا رنگ پریدگی برگها ،وجود زخم روی هیپ...

متن کامل

بیماری سفیدک پودری یونجه

حاتم‌زاده،م. و رهجو، و. 1392. بیماری سفیدک پودری یونجه. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2): 17-12. سفیدک پودری یکی از بیماری‌های مهم یونجه در بسیاری از مناطق کشور به شمار می‌آید. قارچ Leveillula taurica که مهمترین عامل این بیماری است، در مناطق گرم و خشک دنیا انتشار داشته و دامنه میزبانی وسیعی دارد. مناسب‌ترین روش مدیریت بیماری شناسایی و کاشت ارقام مقاوم یا نیمه‌مقاوم است. بر اساس آزمایش‌ ارقام ان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1989-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023