بررسی بیماری سفیدک پودری درختان بلوط در جنگل های ارسباران

نویسندگان

  • سید اکبر خداپرست گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان ، ص. پ. 3179-.41335، رشت
  • غلامحسن توانائی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، ص. پ.141- 53555، تبریز
  • یزدان فضلعلی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، ص. پ.141- 53555، تبریز
چکیده مقاله:

سفیدک پودری، جدی ترین بیماری اندام های سبز درختان بلوط در جهان می باشد که شدت آن با توجه به گونة قارچ عامل و گونة درخت میزبان متفاوت است. این بیماری در جنگلهای ارسباران بسیار شایع بوده و درختان بلوط مستقر در این جنگلها را تحت تأثیر قرار می دهد. براساس منابع موجود، دست کم 15 گونه قارچ عامل بیماری سفیدک پودری از روی حدود 92 گونه از درختان جنس Quercus در سطح جهان گزارش گردیده است. در این تحقیق، با بررسی نمونه های جمع آوری شده از پایه های متعددی از درختان بلوط موجود در جنگلهای ارسباران، سه گونه قارچ عامل بیماری سفیدک پودری به نامهای Erysiphe alphitoides var. alphitoides از روی گونه هایQuercus macranthera  , Q. petraea و Q. cf. Komarovii ، قارچ Phyllactinia guttata از روی درخت Q. petraea و قارچ Ph. roboris از روی گونه های Q. macranthera و Q. petraea جداسازی و شناسایی گردید. در سطح جهان، قارچ های Erysiphe alphitoides ، Ph. guttata و Ph. roboris تا به حال، به ترتیب از روی درختان Q. cf. Komarovii ، Q. petraea و Q. macranthera گزارش نشده اند. بنابراین سه گونه بلوط یاد شده برای قارچ های مربوطه، به عنوان میزبان جدید (Matrix nova) معرفی می شوند. در ضمن، قارچ Ph. roboris تا به حال از ایران گزارش نشده است، بنا براین به عنوان گونه ای جدید برای فلور قارچی ایران معرفی می گردد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معرفی دو گونه قارچ عامل بیماری سفیدک پودری درختان بلوط در جنگل‌های آذربایجان غربی و کردستان

طی بازدیدی که در مهر ماه 1384 از مناطق جنگلی استان های آذربایجان غربی و کردستان به‌عمل آمد، نمونه هایی از برگ‌های درختان بلوط موجود در این جنگل‌ها که به ظاهر علایم سفیدک پودری داشتند، جمع آوری گردید. در میان سه گونه بلوط موجود در این جنگل‌ها (Quercus brantii Lindl.، Q. infectoria Oliv. وQ. libani Oliv.)، بیماری سفیدک پودری تنها روی گونة Q. infectoria مشاهده گردید. نتیجة بررسی های میکروسکوپی منج...

متن کامل

بیماری سفیدک پودری یونجه

حاتم‌زاده،م. و رهجو، و. 1392. بیماری سفیدک پودری یونجه. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2): 17-12. سفیدک پودری یکی از بیماری‌های مهم یونجه در بسیاری از مناطق کشور به شمار می‌آید. قارچ Leveillula taurica که مهمترین عامل این بیماری است، در مناطق گرم و خشک دنیا انتشار داشته و دامنه میزبانی وسیعی دارد. مناسب‌ترین روش مدیریت بیماری شناسایی و کاشت ارقام مقاوم یا نیمه‌مقاوم است. بر اساس آزمایش‌ ارقام ان...

متن کامل

بیماری سفیدک پودری چغندر

نصراصفهانی، م. و کریم‌خواه، م. ع. 1392. بیماری سفیدک پودری چغندر. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2):37- 30. بیماری سفیدک پودری چغندر ناشی از قارچ Erysiphe polygoni در استان اصفهان روی چغندر لبویی، در مناطق سردسیر به طور همه‌گیر و روی چغندر علوفه‌ای با شدت کمتری شیوع دارد. مطالعه و شناسایی بیمارگر نشان داده که آسکوکارپ آن در اواخر فصل به صورت نقاط زرد رنگ، سپس قهوه‌ای روشن تا تیره و سیاه رنگ کروی...

متن کامل

اطلاعات جدید پیرامون قارچ‌های عامل سفیدک پودری درختان و درختچه‌های جنگلی ارسباران

به منظور شناسایی قارچ‌های مولد بیماری سفیدک پودری روی درختان و درختچه‌های جنگلی ارسباران در آذربایجان شرقی، نمونه‌های متعددی که طی سالهای 84-1376 از این جنگل‌ها جمع‌آوری شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، در مجموع 19 آرایه از قارچ‌های تیره Erysiphaceae به نامهای Erysiphe adunca var. adunca ،E. alphitoides var. alphitoides ،E. berberidis var. asiatica ، E. celtidis، E. clandestina va...

متن کامل

شناسایی گونه های تریکودرمای اندوفیت درختان بلوط در جنگل های ارسباران با استفاده از معیارهای ریخت شناختی و مولکولی

چکیده گونه­های جنس Trichoderma از پراکنش جهانی بر­خوردار بوده و مایکوبیوتای غالب خاک­های مناطق مختلف می­باشند. گونه­های تریکودرما علیرغم این­که از پتانسیل ساپروفیتی قوی برخوردار می­باشند، دارای فاز اپیفیتکی قابل توجهی بوده و از پتانسیل نفوذ به بافت­های داخلی میزبان گیاهی بدون ایجاد خسارت و صدمه به میزبان برخوردار هستند. در سال­های اخیر، توجه ویژه­ای به شناسایی و برهمکنش گونه­های تریکودرمای اندو...

متن کامل

بررسی واکنش به بیماری سفیدک پودری در نمونه های جو دو ردیفه بومی مناطق غرب کشور

به منظور بررسی واکنش جوهای بومی دو ردیفه مناطق غرب کشور به بیماری سفیدک پودری (Erysiphe graminis f. sp. Hordei)، تعداد 278 نمونه از هشت استان مختلف در دو منطقه کرج و گرگان در یک آزمایش ساده مشاهده ای بدون تکرار کاشته شدند. واکنش به سفیدک پودری و بعضی از صفات زراعی مانند عملکرد دانه، زمان گلدهی و طول بوته در هر دو منطقه یادداشت برداری گردید. نتایج نشان داد که نمونه های مزبور از نظر واکنش به سفید...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  69- 84

تاریخ انتشار 2005-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023