بررسی تأثیر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد دانه جو والفجر

نویسندگان

  • داریوش مظاهری
  • سید علی محمد مدرس ثانوی
چکیده مقاله:

هدف از اجرای این آزمایش‘ تعیین تاریخ کاشت ومیزان بذر جو و الفجر و اثر متقابل تیمارهای آزمایشی روی عملکرد دانه است‘ برای اجرای این تحقیق از یک طرح آماری کرتهای خرد شده نواری با 5 مقدار مختلف بذر شامل 80‘100‘120‘140و160 کیلوگرم در هکتار و چهار تاریخ کاشت اول مهر‘ 15 مهر‘ اول آبان و 15 آبان استفاده گردید. آزمایش در چهار تکرار انجام شد که مجموعا 80 واحد آزمایشی را به خود اختصاص داد‘ این آزمایش به مدت سه سال د رمزرعه مؤسسه اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین تاریخ کاشت در منطقه احتمالا 15 مهر ومناسبترین میزان بذر 80 کیلوگرم درهکتار است. چنانچه تاریخ کاشت از 15 مهر تا اول آبان به تأخیر بیافتد کاهش چندانی روی عملکرد که از نظر آماری معنی دار باشد مشاهده نخواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تاریخ کاشت ومیزان بذر بر عملکرد واجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا(Brassica napus L.) در شرایط منطقه سیستان

به منظوربررسی اثر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد واجزای عملکرد دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی منطقه سیستان آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار طی سال های 1385-1383 اجرا شد. تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی درچهار سطح(15 مهر، 30 مهر ماه، 15 آبان و 30 آبان ماه)و عامل فرعی شامل رقم و میزان بذر به صورت فاکتوریل بود. رقم در دو سطح ( RGS003 و Hyola401) و میزان بذر...

متن کامل

تأثیر تاریخ کاشت بر دوره پر شدن دانه بر بنیه بذر کانولا (Brassica napus)

به‌منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت طی دوره پرشدن دانه بر بنیه بذر کانولا، آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. دو رقم کانولا (هایولا 401 و آرجی‌اس 003) در پنج تاریخ کاشت (15 آبان، 15 آذر، 15 دی، 15 بهمن، 15 اسفند) بر‌اساس طرح اسپلیت پلات در 3 تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. برای ارزیابی بنیه بذر از آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، سرعت رشد گیاهچه و هدایت الکتریکی استف...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام جو در منطقه یزد

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت سه رقم جو آزمایشی در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 به صورت اسپلیت‌پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد اجرا گردید. کرت‌های اصلی شامل سه تاریخ کاشت (12آبان، 29آبان و 15 آذر) و کرت‌های فرعی شامل ارقام جو (نصرت، یوسف و فجر30) و ترا...

متن کامل

بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم صحرا

حصول عملکرد بالا از دانه جو، نیازمند سازگاری مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط جوی مساعد با رعایت تاریخ کاشت مناسب و تراکم مطلوب عوامل تولید می‌باشد. از آن‌جا که تاریخ کاشت و میزان بذر جو رقم صحرا در شرایط اقلیمی استان گلستان تعیین نشده است، پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم صحرا با استفاده از طرح‌کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1992-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023