بررسی تأثیر تراکمهای بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه وبرخی ویژگی های ظاهری دو هیبرید ذرت

نویسندگان

  • آیدین حمیدی،
  • عادل دباغ محمدی نسب
  • ناصر خدابنده
چکیده مقاله:

بمنظور بررسی تأثیر تراکمهای مختلف بوته ومقادیر متفاوت نیتروژن (اوره)برعملکرد دانه،اجزای آن و برخی ویژگیهای ظاهری دو هیبرید متوسط رس ذرت (سینگل کراس 604وسینگل کراس601)،آزمایشی در سال 1374 در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران-کرج،بااستفاده از طرح آزمایشی کرتهای دوبار خرد شده برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار که هیبریدها به کرتهای اصلی،تراکمهای بوته به کرتهای فرعی ومقادیر مختلف نیتروژن به کرتهای فرعی فرعی اختصاص یافته بودند،اجراگردید وعملکرد دانه درهکتار،عملکرد دانه تک بوته،اجزای عملکرد دانه شامل تعداد بلال هر بوته،تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه وبرخی ویژگی های ظاهری بوته،بلال و چوب بلال نظیر تعداد برگهای بوته،تعداد برگهای بالای بلال،ارتفاع بوته وبلال،قطرسایه،طول و قطربلال،تعداد ردیف دانه روی بلال،تعداد دانه در ردیف روی بلال،طول دانه،قطر چوب بلال و وزن خشک چوب بلال هر بوته اندازه گیری شدند.عوامل مورد بررسی اثرات معنی داری را بر روی ویژگی های مورد مطالعه،به استثنای تعداد بلال هربوته،تعداد برگهای بوته،برگهای بالای بلال و طول دانه نشان دادند. همچنین اثرات متقابل معنی داری برای عوامل مورد بررسی در برخی از صفات ملاحظه گردید.بیشترین میزان عملکرد دانه تولید شده در هکتار در هیبرید سینگل کراس 601 با تراکم 8 بوته در مترمربع و مصرف 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مشاهده شد وهمچنین هیبرید مزبور حداکثر وزن هزار دانه را در تراکم 6 بوته در مترمربع و با مصرف 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار تولید کرد .سینگل کراس 604 بطور متوسط ارتفاع بوته،بلال و قطر ساقه بیشتری نسبت به سینگل کراس 601 داشت . خصوصیاتی نظیر قطر ساقه، طول بلال و چوب بلال،تعداد ردیف دانه،تعداد دانه در ردیف،تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه با عملکرد دانه هر بوته همبستگی معنی داری نشان دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر تراکمهای بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه وبرخی ویژگی های ظاهری دو هیبرید ذرت

بمنظور بررسی تأثیر تراکمهای مختلف بوته ومقادیر متفاوت نیتروژن (اوره)برعملکرد دانه،اجزای آن و برخی ویژگیهای ظاهری دو هیبرید متوسط رس ذرت (سینگل کراس 604وسینگل کراس601)،آزمایشی در سال 1374 در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران-کرج،بااستفاده از طرح آزمایشی کرتهای دوبار خرد شده برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار که هیبریدها به کرتهای اصلی،تراکمهای بوته به کرتهای فرعی ومقادیر ...

متن کامل

بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید متوسط رس ذرت

به منظور بررسی اثرات تراکم های بوته و مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید ذرت متوسط رس ، آزمایشی با استفاده از کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1374 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ( کرج) به اجرا در آمد. دو هیبرید سینگل کراس 604 و سینگل کراس 601 به عنوان کرت های اصلی ، تراکم های 6، 7 و 8 بوته در متر مربع به عنوان کرت های فرعی و م...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و دو هیبرید زودرس و میان رس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین، آزمایشی در سال 1390 در منطقه یاسوج اجرا گردید. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. عامل اصلی آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و عامل فرعی شامل دو هیبرید زودرس و میانرس بودند. نتایج نشان...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و دو هیبرید زودرس و میان رس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین، آزمایشی در سال 1390 در منطقه یاسوج اجرا گردید. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. عامل اصلی آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و عامل فرعی شامل دو هیبرید زودرس و میانرس بودند. نتایج نشان...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و دو هیبرید زودرس و میان رس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین، آزمایشی در سال 1390 در منطقه یاسوج اجرا گردید. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. عامل اصلی آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و عامل فرعی شامل دو هیبرید زودرس و میانرس بودند. نتایج نشان...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و دو هیبرید زودرس و میان رس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین، آزمایشی در سال 1390 در منطقه یاسوج اجرا گردید. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. عامل اصلی آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و عامل فرعی شامل دو هیبرید زودرس و میانرس بودند. نتایج نشان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023