بررسی تأثیر تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در تحمل به تنش خشکی در توتون (Nicotiana tabacum)

نویسندگان

  • علیرضا عباسی استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
  • ناهید رعنائیان دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
چکیده مقاله:

تنش‌های محیطی دامنة گسترده‌ای از پاسخ‌های گیاهی مانند تغییر در بیان ژن تا تغییرپذیری‌ها در سوخت‌وساز (متابولیسم) درون‌یاخته‌ای و رشد را راه‌اندازی می‌کنند. واکنش‌های گیاهی مختلفی برای رویارویی با اثرگذاری‌های زیانبار بالقوة ایجادشده توسط نور، خشکی، شوری، عفونت ناشی از بیمارگر و تنش‌های دیگر وجود دارد. آلفا توکوفرول[1] ترکیب عمدة ویتامین E است که در کلروپلاست برگ یافت می‌شود. این ضداکسنده (آنتی‌اکسیدان)، گونه‌های فعال اکسیژن مشتق‌شده از نورساخت (فتوسنتز) را غیرفعال کرده و از انتشار پراکسیداسیون چربی (لیپید) توسط پاکسازی رادیکال‌های پروکسیل چربی در غشاهای تیلاکوئید جلوگیری می‌کند. در این تحقیق گیاهان توتون دارای سازة ژنی pBin:At.TC  که در آنها ژن توکوفرول سیکلاز (یکی از ژن‌های کلیدی مسیر ساخت ویتامین  E که تبدیل 2 و 3-دی متیل-5-فیتیل-1 و 4-بنزوکوئینون را به گاما – توکوفرول[2] کاتالیز می‌کند) تشدید بیان یافته بود، استفاده شدند. به منظور بررسی اثر ژن منتقل‌شدۀ گیاهان تراریخت (تراژن) حاصل تحت تنش خشکی قرار گرفتند و ویژگی‌های فیزیولوژیک مانند محتوای سبزینه (کلروفیل)ها و کاروتنوئید، محتوای آمینواسید پرولین، میزان نفوذپذیری نسبی غشا و محتوای آب نسبی گیاه در گیاهان تراریخت و شاهد بررسی و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که گیاهان تراریخت محتوای سبزینه، پرولین و آب نسبی بالاتر و همچنین میزان نشت یونی کمتری در سطوح تنشی 40 و 60 درصد در مقایسه با گیاهان شاهد داشتند. به‌طورکلی تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در گیاه توتون به‌احتمال موجب افزایش مقاومت آن در شرایط تنش خشکی می‌شود. [1] . α-tocopherol [2] . 2,3-dimethyl-5-phytyl-1,4-benzoquinone (DMPBQ)

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در تحمل به تنش خشکی در توتون (nicotiana tabacum)

تنش های محیطی دامنة گسترده ای از پاسخ های گیاهی مانند تغییر در بیان ژن تا تغییرپذیری ها در سوخت وساز (متابولیسم) درون یاخته ای و رشد را راه اندازی می کنند. واکنش های گیاهی مختلفی برای رویارویی با اثرگذاری های زیانبار بالقوة ایجادشده توسط نور، خشکی، شوری، عفونت ناشی از بیمارگر و تنش های دیگر وجود دارد. آلفا توکوفرول[1] ترکیب عمدة ویتامین e است که در کلروپلاست برگ یافت می شود. این ضداکسنده (آنتی ...

متن کامل

تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(At.TC) در گیاه توتون (Nicotiana tabacum)

قرارگرفتن گیاهان در معرض تنش‌های زنده و غیر زنده منجر به القای تنش اکسیداتیو در آن‌ها می شود. مقادیر آنتی‌اکسیدان‌های متفاوت در گیاهان افزایش‌یافته که این امر منجر به افزایش ظرفیت پاک‌سازی گونه‌های فعال اکسیژن می‌شود. ویتامین E شامل یک دسته از آنتی‌اکسیدان‌های محلول در چربی است که سنتز این گروه از ویتامین‌ها محدود به ارگانیسم‌های فتوسنتزی شامل گیاهان، جلبک‌ها و بعضی سیانوباکترها است. در این تحق...

متن کامل

تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(At.TC) در گیاه توتون (Nicotiana tabacum)

قرارگرفتن گیاهان در معرض تنش‌های زنده و غیر زنده منجر به القای تنش اکسیداتیو در آن‌ها می شود. مقادیر آنتی‌اکسیدان‌های متفاوت در گیاهان افزایش‌یافته که این امر منجر به افزایش ظرفیت پاک‌سازی گونه‌های فعال اکسیژن می‌شود. ویتامین E شامل یک دسته از آنتی‌اکسیدان‌های محلول در چربی است که سنتز این گروه از ویتامین‌ها محدود به ارگانیسم‌های فتوسنتزی شامل گیاهان، جلبک‌ها و بعضی سیانوباکترها است. در این تحق...

متن کامل

تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(at.tc) در گیاه توتون (nicotiana tabacum)

قرارگرفتن گیاهان در معرض تنش های زنده و غیر زنده منجر به القای تنش اکسیداتیو در آن ها می شود. مقادیر آنتی اکسیدان های متفاوت در گیاهان افزایش یافته که این امر منجر به افزایش ظرفیت پاک سازی گونه های فعال اکسیژن می شود. ویتامین e شامل یک دسته از آنتی اکسیدان های محلول در چربی است که سنتز این گروه از ویتامین ها محدود به ارگانیسم های فتوسنتزی شامل گیاهان، جلبک ها و بعضی سیانوباکترها است. در این تحق...

متن کامل

انتقال ژن AtEXPB2 به گیاه توتون (Nicotiana tabacum) با هدف افزایش تحمل به تنش خشکی

تقسیم و توسعة یاخته‌ای دو فرایند اصلی در رشد گیاه به‌شمار می­آیند. پروتئین­های اکسپنسیندر فرایند توسعة یاخته‌ای نقش کلیدی دارند. این پروتئین­ها با فعالیت غیرآنزیمی در بسیاری از فرایندهای رشد و نمو گیاهی نقش دارند. یکی از نقش­های عنوان‌شده برای این پروتئین­ها، تأثیر در افزایش تحمل گیاه به خشکی است. ژن EXPB2 یکی از ژن­های خانوادة اکسپنسین است که بیشتر در بافت ریشه بیان می­شود، هدف از این تحقیق ان...

متن کامل

ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در عملکرد شش رقم توتون ویرجینیا (.Nicotiana tabacum L)

به منظور ارزیابی تحمل ارقام توتون در برابر خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش، آزمایشی در سال زراعی 84-1383 در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش رقم توتون ویرجینیا در چهار تکرار در شرایط گلدانی اجرا شد. شش رقم توتون ویرجینیـا به نام های کوکر 347، کوکر 258، کوکر 176، کوکر 319، کنتاکی 326 اف و مک نایر 944 اف در دو سطح آبیاری شامل آبیاری در حد ظرفیت مزرعه ای (آبیاری زمانی که رطوبت ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 46  شماره 3

صفحات  413- 422

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023