بررسی تأثیر تطبیق سبک یادگیری شناختی با بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی

نویسندگان

  • حجت عابدی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر تطابق سبک‌های یادگیری شناختی (Cognitive Learning Styles) با بازخورد اصلاحی نوشتاری (Written Corrective Feedback) بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی انجام گرفت. برای این منظور، با استفاده از یک طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون فوری و باتأخیر، 75 فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (English as a Foreign Language) سطح ماقبل میانی به چهار گروه آزمایش مستقیم-FD، آزمایش غیرمستقیم-FI، مقایسة غیرمستقیم-FD و مقایسة مستقیم-FI تقسیم شدند. در مورد جمع‌آوری داده‌ها، از چندین ابزار در مراحل مختلف مطالعه به شرح زیر استفاده شد: آزمون تعیین سطح آکسفورد (Oxford Placement Test)، آزمون اشکال تعبیه‌شده گروهی (Group Embedded Figures Test)، آزمون ترجیحی بازخورد اصلاحی نوشتاری (Written Corrective Feedback Preference Test)، آزمون روایی (Narrative Test) و آزمون تصحیح خطا (Error Correction Test). از آزمون‌های تعیین سطح آکسفورد، اشکال تعبیه‌شده گروهی و بازخورد اصلاحی نوشتاری برای تقسیم دانشجویان به گروه‌های مختلف استفاده شد، در حالی که آزمون‌های روایی و تصحیح خطا به عنوان معیارهای یادگیری بکار گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافتن تفاوت‌های احتمالی بین گروه‌ها، آزمون تحلیل کواریانس اجرا شد. نتایج نشان داد که گروه‌های آزمایش در پس‌آزمون فوری و باتأخیر، از گروه‌های مقایسه در آزمون‌های روایی و تصحیح خطا بهتر عمل کردند، و این نشان می‌دهد که سبک‌های یادگیری شناختی فراگیران در صورت سازگاری با نوع بازخورد می‌تواند تاثیر بازخورد اصلاحی نوشتاری را بهبود ببخشد. بر اساس این یافته‌ها، چند کاربرد همراه با موضوعاتی برای تحقیقات آتی در حیطة بازخورد اصلاحی نوشتاری و سبک‌های یادگیری شناختی پیشنهاد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر افتراقی بازخورد اصلاحی بر یادگیری جملات شرطی و حروف تعریف زبان انگلیسی در زبان آموزان

این مطالعه به مقایسة تأثیر دو نوع بازخورد مکتوب صورت محور (بازخورد اصلاحی مستقیم و توضیحات فرازبانی که به کل کلاس داده می شود) بر صحت و درستی به کار بردن جملة شرطی نوع سوم و حروف تعریف نامعین توسط زبان آموزان ایرانی می پردازد. در هر دو نوع بازخورد، یک بار فرصت بازنویسی به زبان آموزان داده شد و در بار دیگر چنین فرصتی به آن ها داده نشد. صحت و درستی در نوشتارهای جدید زبان آموزان سنجیده شد. بازخورد...

متن کامل

بررسی مشکلات دانشجویان زبان فرانسه در یادگیری حروف تعریف معین، نامعین، ادغامی و مقداری

چکیدهبا توجه با تفاوتهای دستوری میان زبانهای فارسی و فرانسه، به نظر می رسد که زبان آموز ایرانی برای یادگیری نکات گرامری غایب از زبان مادری خویش با مشکلاتی مواجه خواهد شد. مقاله حاضر در صدد است تا به مطالعه این موضوعات بپردازد که آیا حروف تعریف زبان فرانسه به دلیل نبودن در ذهن مخاطب ایرانی، تبدیل به منبع اضطراب و ابهام برای وی خواهند شد و اینکه آیا تسلط در کاربرد حروف تعریف برایش دشوار خوا...

متن کامل

بازخورد دستوری نوشتاری گزینشی و تأثیردراز مدت آن بر فراگیری حروف تعریف انگلیسی

تأثیر دراز مدت بازخورد دستوری نوشتاری مورد مطالعة تجربی دقیق قرار نگرفته است و قسمتی از این مسئله به جاذبة شهودی این نوع بازخورد برمی‌گردد. تحقیقات معدودی که در زمینة بازخورد دستوری نوشتاری انجام گرفته‌اند، تأثیر مثبتی برای این نوع بازخورد پیدا نکرده‌اند (تراسکات، 2007). با این وجود، تعدادی از تحقیقات اخیر تأثیر مثبتی برای بازخورد دستوری گزارش کرده‌اند. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت بررسی تأثیر د...

متن کامل

تاثیر بازخورد تصحیحی متمرکز از طریق نگارش بر یادگیری حروف تعریفی زبان انگلیسی

بازخورد تصحیحی شامل عکس العملی می شود که معلم به اشتباهات زبان آموزان نشان می دهد. این بازخورد ممکن است به صورت 1- فقط مشخص کردن اشتباهات 2- تصحیح اشتباه 3- تصحیح به همراه توضیح باشد.این تحقیق نیمه تجربی است و شامل 4 مرحله پیش تست، دوره درمان، تست بلافاصله بعد از آن و تست تاخیری می باشد. در این تحقیق 58 دانشجوی زبان انگلیسی در سطح متوسط در آموزشگاه زبان آریانپور تهران شرکت کردند. این دانشجویان ...

15 صفحه اول

بازخورد دستوری نوشتاری گزینشی و تأثیردراز مدت آن بر فراگیری حروف تعریف انگلیسی

تأثیر دراز مدت بازخورد دستوری نوشتاری مورد مطالعة تجربی دقیق قرار نگرفته است و قسمتی از این مسئله به جاذبة شهودی این نوع بازخورد برمی گردد. تحقیقات معدودی که در زمینة بازخورد دستوری نوشتاری انجام گرفته اند، تأثیر مثبتی برای این نوع بازخورد پیدا نکرده اند (تراسکات، 2007). با این وجود، تعدادی از تحقیقات اخیر تأثیر مثبتی برای بازخورد دستوری گزارش کرده اند. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت بررسی تأثیر د...

متن کامل

بررسی تأثیر کنترل بار شناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کنترل بارشناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و ‌یادداری دستور زبان انگلیسی دانش‌آموزان 1390 بود. فرض اصلی پژوهش این بود که کاهش بارشناختی بیرونی، مدیریت بارشناختی درونی و اعمال هر دوی آن‌ها به‌طور همزمان، سبب افزایش یادگیری و یادداری دانش‌آموزان می‌شود. پژوهش به لحاظ ماهیّت، موضوع، اهداف و فرضیه‌های آن کاربردی و در زمره طرح‌های آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 3

صفحات  602- 617

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023