بررسی تأثیر تیمارهای شیمیایی و شرایط انبار بر کنترل پوسیدگی آلترناریایی مرکبات

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

بررسی تأثیر تیمارهای شیمیایی و شرایط انبار بر کنترل پوسیدگی آلترناریایی مرکباتعباسعلی رضائیان 1 ∗ و عبدالحسین ابوطالبی 2-1 مربی گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم-2 استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم86/3/ 85 - تاریخ پذیرش: 17 /10/ تاریخ دریافت: 11چکیدهبه منظور بررسی تاثیر تیمارهای شیمیائی و شرایط انبار بر کنترل پوسیدگی آلترناریائی پرتقال، اینپژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در در دو شرایط انبار معمولی و سرد به اجرا در آمدضد عفونی سطحی و غوطه وری در محلول حاوی اسپور قارچ آلترناریا با کربنات سدیم، بی کربنات سدیم،تیابندازول، بنومیل و تو، فورو جهت مقایسه یک تیمار هم به عنوان شاهد در نظر گرفته شدشده بود که یک گروه به انبار معمولی و گروه دیگر به انبار سرد منتقل و برای چهار ماه نگه داری شدند20 تیمار و تعداد چهار تکرار برای هر تیمار. در اوایل بهمن ماه، میوه به مقدار لازم برداشت و پس از-دی در غلظت های مختلف تیمار شدند و یک تیمار هم شستشو با آب معمولی. برای هر تیمار دو گروه میوه در نظر گرفته.براساس نتایج انبار سرد در همه صفات اندازه گیری شده برتری معنی دار نسبت به انبار معمولی داشتتیمارها، کربنات سدیم به غلظت درصد آزمون دانکن بالاترین تاثیر را در کنترل فساد میو هها در هر دو انبار داشت و بیشترین فساد درمیوه های تیمار شده با بنومیل به غلظت تیمارهای کربنات سدیم به غلظت تیابندازول به غلظت نگه داری در انبار سرد با دمای دانست. از بین1000 میلی گرم در لیتر، تیماری بود که با اختلاف معنی دار در سطح یک500 میلی گرم در لیتر دیده شد. با توجه به کل نتایج می توان1000 میلی گرم در لیتر، هیپوکلرید سدیم به غلظت 300 میلی گرم در لیتر،1500 میلی گرم در لیتر و تو، فور-دی به غلظ تهای 150 و 200 میلی گرم در لیتر و6 درجه سانتیگراد را برای کنترل بیماری پوسیدگی ناشی از آلترناریا مؤثر.کلمات کلید : ی مرکبات، آلترناریا، انبارداری، تیمارهای شیمیایی__________________________________________________________________________________∗ E-mail: [email protected] نویسنده مسئول

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

به منظور معرفی بهترین تیمار شیمیایی و روش نگهداری مفید، طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی بر روی دو رقم گل بریده داودی انجام شد. تیمار های شیمیایی شامل: اسید سیتریک، هیدروکسی کوئینولین سیترات، اتانول، بنزیل آدنین، کلرید کبالت و سولفات آلومینیوم بودند که همگی ساکارز نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. این طرح به سه روش نگهداری در سرد خانه، روش پالس و روش استاندارد (مداوم) انج...

متن کامل

مقایسه عصاره‎های روغنی آویشن و میخک و قارچ‎کش ایمازالیل بر پوسیدگی کپک آبی ( Penicillium italicum ) میوه‎های مرکبات در انبار سرد

Pathogens are the most important factors inducing postharvest losses on citrus fruit. Experiments were conducted as a CRD with 4 replications on sweet lime (Citrus limetta) and Valencia orange (Citrus sinensis) in 2003 and 2004. Treatments were pure essential oils of clove and thyme and in 25% ethanol solution at concentrations of 0.1, 0.3 and 0.5% and imazalil (2 ml/l). Results indicated that ...

متن کامل

بررسی کارآیی تلفیق کنترل شیمیایی با هرس دامنه، در مهار بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه ی مرکبات

چکیده بیماری پوسیدگی قهوه­ای میوه­ی مرکبات در اثر گونه­های  Phytophthora citrophthoraو Phytophthora parasitica  تهدیدی جدی برای مرکبات کاری شمال ایران محسوب می­شود. به منظور بررسی کارایی روشهای مختلف در کنترل این بیماری در شمال ایران، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی (زمان مصرف قارچ کش، هرس دامنه و نوع قارچ کش) بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در پنج تکرار انجام شد. در بررسی اثرات متقابل تیما...

متن کامل

کنترل بیولوژیک بیماری‌ پوسیدگی آلترناریایی گوجه‌فرنگی توسط استرین‌های Bacillus subtilis UTB96 و Pseudomonas fluorescens UTPf68

میوه‌های گوجه‌فرنگی هم در مزرعه و هم در انبار در معرض پوسیدگی‌های میکروبی پس از برداشت قرار دارند. در این پژوهش پس از جداسازی عوامل پوسیدگیگوجه‌فرنگی، دو باکتری بیوکنترل Bacillus subtilis UTB96 و Pseudomonas fluorescens UTPf68 که تولید نیمه‌انبوه آنها در بیوراکتور صنعتی با موفقیت به انجام رسیده بود، در دو حالت کشت متقابل و بررسی روی میوه‌ها، بر این بیمارگرها بررسی شدند.طبق نتایج به‌دست‌آمده از ...

متن کامل

مقایسه عصاره‎های روغنی آویشن و میخک و قارچ‎کش ایمازالیل بر پوسیدگی کپک آبی ( Penicillium italicum ) میوه‎های مرکبات در انبار سرد

Pathogens are the most important factors inducing postharvest losses on citrus fruit. Experiments were conducted as a CRD with 4 replications on sweet lime (Citrus limetta) and Valencia orange (Citrus sinensis) in 2003 and 2004. Treatments were pure essential oils of clove and thyme and in 25% ethanol solution at concentrations of 0.1, 0.3 and 0.5% and imazalil (2 ml/l). Results indicated that ...

متن کامل

تأثیر اسانس‌های رزماری (Rosmarinus officinalis) و درمنه (Artemisa persica) در کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی میوه انبه در مدت انبار

بیماری‌های پس از برداشت یکی از دلایل مهم ضایعات انباری میوه انبه می‌‌باشد. شیوع بیماری‌ها می‌‌تواند کیفیت میوه را تحت تأثیر قرار دهد و عمر ماندگاری محصولات باغبانی را کاهش دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر اسانس‌های گیاهان دارویی رزماری و درمنه بر کنترل پوسیدگی ناشی از قارچ آسپرژیلوس (Aspergillus niger) به‌عنوان یکی از بیماری‌های مهم میوه انبه می‌‌باشد. میوه‌ها پس از مایه‌کوبی با قارچ مورد نظر با غ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2007-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023