بررسی تأثیر دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E بر فعالیت کولین استراز پلاسما و گلبول های قرمز موش صحرایی نر و ماده

نویسندگان

  • جلالی, مهدی
  • رحیمی عنبرکه, فاطمه
  • سرگزی, زینت
  • صادق نیا, حمیدرضا
چکیده مقاله:

Introduction & Objective: Diazinon (DZN) is an organophosphate insecticide that one of the mechanisms of toxicity is the inhibition of cholinesterase. The aim of the present study was to evaluate the effects of diazinon on cholinesterase activity in blood serum and erythrocytes of male and female rats and to assess the protective role of vitamin E. Materials & Methods: In this experimental study, 60 adult wistar rats including 30 male and 30 female rats were selected and divided into 5 groups (n = 6): control group (without any intervention), sham group (received only pure olive oil daily), experimental group 1 (DZN daily, 60 mg/kg), experimental group 2 (received DZN+ vitamin E daily, with the same dose) and experimental group 3(received vitamin E daily 200 mg/kg). Diazinon and solvent were injected intraperitoneally and vitamin E was given by gavage. After 2 weeks 3 ml blood was taken from the heart tissue, and titrimetric and Ellman’s method respectively were used for serum and erythrocyte cholinesterases activity assay. Results: In both genders, due to administration of diazinon, we observed significant reduction in serum and erythrocytes cholinesterase activity. The use of vitamin E increased serum and erythrocytes cholinesterase activity in experimental group 2 of female rats but inhibition in erythrocyte and serum cholinesterase activity was not recovered in experimental group 2 of male rats. Conclusion: According to a further reduction of these enzymes activity in female rats with the use of diazinon, it can be concluded that female rats are more sensitive than male rats and it seems that vitamin E as an antioxidants has a protective effect on cholinesterase activity and reduces the toxicity of DZN.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین e بر فعالیت کولین استراز پلاسما و گلبول های قرمز موش صحرایی نر و ماده

مقدمه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که یکی از مکانیسم های سمیت آن، مهار آنزیم کولین استراز می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین  استراز سرم و اریتروسیت های خون در رت نر و ماده و تعیین نقش محافظت کنندگی ویتامینe می باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی تعداد 60 سر موش صحرایی بالغ (30 سر ماده و 30 سر نر) از نژاد  ویستار انتخاب و هرکدام از این گروه های 30 ت...

متن کامل

ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E

زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره‌کش‌های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان‌های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می‌کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت‌های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینE بود مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ‌ویستار با وزن ...

متن کامل

ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین e

زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره کش های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینe بود مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 200-2...

متن کامل

بررسی نقش حفاظتی ویتامین های C و E در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کلیه موش صحرایی

مقدمه: دیازینون یکی از مهم ترین حشره کش ارگانوفسفره است که به طور وسیع برای کنترل حشرات در منازل و کشاورزی استفاده می شود. این عامل باعث القاء استرس اکسیداتیو در بافت های مختلف می شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش حفاظتی ویتامین هایE و C به عنوان آنتی اکسیدان در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در بافت کلیه موش صحرایی است.  مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر، موش های صحرایی نر نژاد ویستار...

متن کامل

بررسی اثر حفاظتی ویتامینE بر سطح آنزیم کولین استراز سرمی و اریتروسیت خون رت ماده بالغ، در مسمومیت ناشی از دیازینون

زمینه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که یکی از مکانیسم های اصلی سمیت آن، مهار آنزیم کولین استراز می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز خون رت ماده بالغ و بررسی اثر محافظت کنندگی ویتامینE  بوده است که به دنبال مطالعه دیگری با موضوع استرس اکسیداتیو القا شده با دیازینون در بافت تخمدان، انجام شد. مواد و روش کار: تعداد 30 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژ...

متن کامل

بررسی اثر محافظتی ویتامین های e ، c و a بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبول های قرمز موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون

سابقه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که برای کنترل آفات در مزارع کشاورزی و باغات استفاده می شود. دیازینون به آسانی از جداره روده، سیستم تنفسی و پوست جذب شده و در کبد به دیازکسون که سمی تر است متابولیزه می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر دیازینون به صورت مزمن بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز اریتروسیت موش صحرایی و تأثیر مصرف ویتامین های آنتی اکسیدانت می باشد. مواد و روش ها: در ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 4

صفحات  294- 303

تاریخ انتشار 2015-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023